Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen"— Presentationens avskrift:

1 Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen
Cecilia Vestman, processledare Trollhättan Hur och om vad vill vi samarbeta?

2 Det samproducerande lärosätet.
MDH i siffror 2014 1977 grundas Mälardalens högskola 51 utbildningsprogram 1 000 kurser studenter 900 anställda 48 professorer 151 internationella avtal i 40 länder 79 procent av studenterna får jobb inom ett år Campus på två orter: Eskilstuna och Västerås

3 Vision I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt. Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

4 Bakgrund Avtalet om Samhällskontraktet skrevs mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och MDH år 2009 för att: bidra till att höja kompetensnivån i regionen, utveckla verksamheter och kompetens i kommunerna och på högskolan, tydliggöra kontaktvägar mellan kommunerna och högskolan, samt för att professionalisera och effektivisera samverkan. Finansiering: 40 mnkr Nytt 4-årigt avtal Finansiering: 40 mnkr. Dialog med fler parter, bl.a. landstingen.

5 Samhällskontraktet – en samverkansplattform
Utvecklings- områden Kompetenscentra Samverkansområden Samhällskontraktet – en samverkansplattform Samproduktion – Utveckling – Lärande – Kontakter – Kommunikation Hälsa & välfärd Skol-utveckling Hållbar samhälls-utveckling Fram-tidens arbetsliv Hälso-teknik Innova-tioner i offentlig sektor

6 Mälar-dalens högskola Nya parter i SK, t.ex. landstingen
UTVECK-LING Eskilstuna kommun Västerås stad Mälar-dalens högskola Nya parter i SK, t.ex. landstingen DRIFT

7 Organisation och styrning för samproduktion med gemensamt ansvar
Styrelse Processledning vid MDH Styrgrupp MKL Styrgrupp MKHV Styrgrupp Framtidens arbetsliv Styrgrupp Hållbar samhällsutveckling Pär Eriksson, kommundir. Ea (ordf.) Tryggve Lundh, utvecklingsdir. Ea Bo Dahllöf, stadsdir. Vås Karin Hjärpe, välfärdsdir. Vås Karin Röding, rektor MDH Anne Söderlund, prof MDH Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

8 Skolutveckling Kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Insatser för fler med behörighet. Forskningsbaserade skolutvecklingsprojekt utvecklar undervisningen.  Ökad kunskap om t.ex. nyanländas lärande och klassrumsundervisning i matematik. Lärarutbildningar som vilar på en stabil forskningsbas och håller hög kvalitet. Nyexaminerade lärare ska vara kompetenta och väl förberedda för yrket.

9 Hälsa & välfärd En långsiktigt hållbar struktur för jämlik och ömsesidig samverkan inom hälsa och välfärd. Samverkan kring professionsutbildningar som socionom, sjuksköterska, sjukgymnast. Forskning om bl.a. - stöd till familjer med barn med funktionshinder - ungdomar år utanför arbetsmarknaden - användning av registerdata inom äldreomsorgen Tack för inbjudan MKHV:s historia… Ett år som försök…

10 Hälsoteknik Tester av robotkatten på demensboenden i Eskilstuna och Västerås.

11 Lysande innovationer sökes!
Innovationstävling i samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Mälardalens högskola och Susbiz Mälardalen Innovativa lösningar sökes på utmaningar och behov i kommunerna Kategorier som utomhusbelysning, inomhusbelysning, visualisering av energianvändning Vinnarna får testa sina produkter i kommunernas anläggningar (”testbäddar”) Finansiering från VINNOVA Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

12 Kommuner och landsting - attraktiva arbetsgivare?
Jonas Welander, Kommundoktorand inom STOLT-projektet Vad skapar stolthet hos kommunens medarbetare? Många är stolta över sin arbetsgrupp eller sin egen arbetsinsats, men inte över kommunen som arbetsgivare. Hur säkrar vi kompetensförsörjningen till välfärdssektorn i framtiden?

13 Bemötandedagarna – en årlig konferens om hur vi möter varandra och andra
2200 personer har deltagit åren En konferens som ger kunskap att använda i det dagliga arbetet, i mötet med elever, brukare, kunder, patienter Tar avstamp i de sju diskrimineringsgrunderna och olika perspektiv på mänskliga rättigheter Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

14 Hur bidrar SK till en bättre vardag för invånarna i kommunerna?
Lärare och annan skolpersonal får ta del av aktuell forskning, som de kan använda direkt i undervisningen i klassrummen Personal inom vård och omsorg involveras i projekt där de höjer sin kompetens, vilket kommer brukarna till nytta Samverkan mellan forskare och energi- och bostadsbolagen utvecklar arbetet med att göra bostäder mer energieffektiva En stark högskola höjer attraktionskraften för befintliga och nya företag, vilket ger jobbtillfällen i kommunerna Utbildningar av god kvalitet vid högskolan ger kompetent arbetskraft till regionens arbetsgivare Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

15 Ger nytta för högskolan!
Stärkt forskningsbas för lärarutbildningar samt vård- och omsorgsutbildningar (en förutsättning för att behålla examensrättigheter). Rekrytering av spetskompetens underlättas när MDH har möjlighet att erbjuda resurser till forskning och kontakter som underlättar inhämtning av empiri. Studenterna får tillgång till kommunen som arbetsgivare och t.ex. för ex-jobb och praktikplatser. Ett konkret exempel på hur MDH arbetar för att nå visionen om Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan. Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

16 Uppföljning av första avtalsperioden
16 forsknings- och utvecklingsprojekt 14 publicerade vetenskapliga artiklar och 12 andra rapporter 21 presentationer vid nationella och internationella konferenser (Finland, Schweiz, Portugal, England, Tyskland och Australien) 80 aktiviteter där forskare från MDH sprider forskning som används i kommunernas utvecklingsarbete 10 dokumenterade modeller/metoder för samverkan Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

17 Kommunernas bidrag har växlats upp med medel från andra finansiärer
Uppdrag från Västerås stad 2009: Läsa, skriva, räkna ( kr) Uppdrag från SK 2010: Projekt om stadieöver-gångar ( kr) Bidrag från Vetenskapsrådet 2011: Projekt Vägar till lärande ( kr) Uppdrag inom MKL 2012: Fördjupning av projekt om stadieöver-gångar ( kr) Bidrag från Vetenskapsrådet 2012: Vägar till lärande för barn som börjar särskola ( kr) Forskningsprojekt ”Stadieövergångar från förskola till förskoleklass och skola” Professor Anders Garpelin

18 Veta mer? Ett av fem exempel i SKL:s pilotstudie om formaliserad samverkan mellan kommun/region och högskola Under våren genomförs en förstudie kring formaliserad samverkan i UniLinks regi. Eventuellt startas ett lärprojekt i höst. Se även rapport på Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

19 Några framgångsfaktorer
Förtroende och tillit, gemensamt ansvar Processer och systemtänk, snarare än projekt Våga dra igång! Bli konkret. Basfinansiering ger möjlighet till idéutveckling Bemanning av utvecklingsorganisationen Medvetet arbete med PR och kommunikation Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling

20 Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev!
Kontakt och mer information Cecilia Vestman, processledare 016 – Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Prenumerera gärna på vårt elektroniska nyhetsbrev!


Ladda ner ppt "Samhällskontraktet – struktur för samverkan i Mälardalen"

Liknande presentationer


Google-annonser