Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utmaningsdriven innovation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utmaningsdriven innovation"— Presentationens avskrift:

1 Utmaningsdriven innovation
Utmaningsdriven innovation Rebecka Engström VINNOVA

2 Utmaningsdriven innovation?
Sverige i världen Svenska storföretag växer primärt utanför Sverige BRIC länderna investerar stort i forskning & innovation För få SMF växer VINNOVA i Sverige Många nya aktörer – ”laget” är oklart Från 50 till < 10% av extern FoU finansiering vid teknisk fakultet Internt VINNOVA Fragmenterade insatser Ökade krav på resultat Utångspunkter Utgår från samhällsbehov och efterfrågan – driver innovation och tillväxt. Är gränsöverskridande över flera eller alla VINNOVAs strategiområden, används bl a för att hitta tillväxtpotentialen som finns mellan strategiområdena. Insatser utifrån utmaningar ska uppmuntra bransch- och sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer. Insatserna ska på ett tydligt sätt bidra till innovation och hållbar tillväxt, genom att investera i behovsmotiverad forskning och innovation samt utveckling av effektiva innovationssystem

3 Samhällsutmaningar som kräver nya lösningar
Behov Lösning Behov Lösning Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov Behov

4 Utmaning Implementera Utveckla och integrera enskilda dellösningar
Skapa helhetslösning, testa och nyttiggöra Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Utveckla och integrera enskilda dellösningar Processer, produkter, tjänster Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Dellösningar Processer, tjänster, produkter Behov1 Behov2 Behov3 Behovn

5 4 samhällsutmaningar Framtidens hälsa och sjukvård
Hållbara attraktiva städer Informations-samhället 3.0 Konkurrenskraftig produktion Ladda ner från Framväxande globala samhällsutmaningar Framväxande samhälls kommer att kräva nya innovativa lösningar. I takt med att kraven på lösningar ökar, så kommer efterfrågan på dem att stiga. Samhällsutmaningarna innebär affärsmöjligheter för svenska företag och lägger grunden för långsiktig, hållbar tillväxt. VINNOVA har beslutat att arbeta mer utmaningsdrivet utifrån förutsättningen att utmaningar driver innovation och tillväxt i Sverige i ett globalt sammanhang. Utmaningarna ska vara behovs- och efterfrågedrivande. Att utgå från en utmaning kräver bred samverkan mellan företag, universitet och högkolor, forskningsinstitut och offentliga organisationer. VINNOVA vill bidra till att koppla samman och katalysera olika aktörers insatser. Att utgå från samhällsutmaningar är tydligt i många andra länders innovationsarbete och är också grunden för EU:s strategiarbete EU 2020 och European Innovation Union. Även OECD driver frågan om innovationsstrategier som utgår från globala samhällsutmaningar. VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar där Sverige bedöms ha förutsättningar för internationellt ledandeledande innovationskraft: Informationssamhället 3.0 Hållbara attraktiva städer Framtidens hälsa och sjukvård Konkurrenskraftig produktion VINNOVAs roll går alltmer mot att sammankoppla och katalysera samverkan mellan aktörer. Målet med denna inriktning är att på ett mer effektivt sätt stödja innovationsledd tillväxt i Sverige och att kunna möta de globala utmaningar Sverige står inför. VINNOVA går därför mot ett mer utmaningsdrivet arbetssätt. Sverige och svenskt näringsliv/industri/organisationer måste kunna erbjuda produkter, tjänster och processer med global attraktionskraft. Samtidigt med detta möter världen helt nya utmaningar när det gäller bland annat klimat, hälsa och resursanvändning. Det är mycket angeläget med nya innovativa ansatser för att möta dessa utmaningar. De globala utmaningarna förväntas stimulera framtida tillväxtområden som kan skapa en hållbar tillväxt i Sverige och för svenska företag. För att finna lösningar krävs bransch- och sektorsövergripande samverkan mellan olika aktörer som har förmåga att arbeta gränsöverskridande för att på ett koordinerat/integrerat sätt lösa/möta de många behov som tillsammans utgör utmaningar. Viktigt är att arbetet för att möta utmaningen utgår från avgörande behov och efterfrågan som kan associeras med tydliga kunder /användare och som syftar till ökad livskvalitet och ekonomisk tillväxt i samhället. En viktig del är att samarbetet med utmaningarna sker i och mellan större delar av kommersiella och kunskapsgenererande värdekedjor. 4 samhällsutmaningar

6 För den som hittar lösningar skapas globala affärs- möjligheter

7 Hållbara attraktiva städer
Resurseffektivitet och låg påverkan på miljön för en långsiktigt hållbar stad Återvinning /återanvändning, VA, ekosystemtjänster, planerings- och byggprocesser med hänsyn till miljön, stöd till en mer miljövänlig vardag för stadens invånare Informationshantering, transport och logistik för en attraktiv stad Fungerande infrastruktur för tillförsel av varor, energi, information och annat, fysisk och digital logistik/tillgänglighet, styrning av komplexa system Marknadsanpassade systemlösningar för hållbar stadsutveckling Att göra befintliga lösningar säljbara i större system. Innovativa lösningar exempelvis inom organisation, affärsmodeller, riskdelning och finansiering.

8 29:e april 2011 öppnade den första utlysningen
VINNOVA öppnar nu den första utlysningen inriktad på utmaningsdriven innovation. Det är en trestegsprocess där nu det första steget utlyses. VINNOVA vill åstadkomma ett utmaningsdrivet arbetssätt, som på sikt skapar tillväxtmöjligheter för svenska företag. Det behov och den efterfrågan som utmaningarna skapar ger nya affärsmöjligheter för lösningar som består av enskilda eller integrerade produkter, processer och tjänster.

9 2 projektformer En för nya konstellationer (A)
En för befintliga konstellationer (B) 2 projektformer

10 A Idéutveckling och konstellations-byggande B – 2011, 2012 Utveckling och integration C – 2013 Implementering

11 Investeringsmodell Investering per projekt Antal projekt Projektform A
Projektform B Projektform C Investeringsmodell

12 Internationella partners är välkomna om det gynnar projektet
Samlar företag från olika branscher, stora och små företag, tvärdisciplinär forskning från universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, ideella organisationer eller branschorganisationer Internationella partners är välkomna om det gynnar projektet Utlysningen välkomnar breda branschöverskridande konstellationer som gemensamt vill arbeta för att möta de utmaningar som VINNOVA identifierat. Konstellationer som samlar företag från olika branscher, stora och små företag, tvärdisciplinär forskning från universitet, högskolor, forskningsinstitut, offentlig sektor, ideella organisationer eller branschorganisationer VINNOVAs finansiering kan användas för att täcka kostnader för samtliga aktörer i enlighet medstatsstödsreglerna samt för att täcka katalyserande aktiviteter för samtliga parter. I detta första steg kan VINNOVA bevilja ett mindre stöd på totalt kronor till varje konstellation. Om konstellationer

13 Detaljerna Projektform (A) Nya konstellationer Nyckelord
Idéutveckling Konstellationsbyggande Exempel på resultatmål Identifierat lösningar Trovärdig konstellation Max kr Projekttid: 4,5 månader Medfinansiering: inga krav Projektform (B) Befintliga konstellationer Nyckelord Sektorsövergripande innovation Utveckling, integration och test Exempel på resultatmål Testat och integrerat lösningar Identifierat hinder för implementering Max kr Projekttid: 2 år Medfinansiering: minst 50%

14 Tidplan 2011 Utlysningen öppnar 1 maj Utlysningen stänger 1 september
Projektstart november Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Tidplan 2011

15 Under maj månad hålls ett antal informationsträffar på VINNOVA
Mer information på: 13 maj 17 maj 18 maj 19 maj 20 maj

16 Se även utlysningens FAQ på www.vinnova.se
Rebecka Engström Områdesansvarig Hållbara attraktiva städer Daniel Olausson Områdesansvarig Konkurrenskraftig produktion Margareta Groth Utlysningsansvarig Se även utlysningens FAQ på Elisabet Nielsen Områdesansvarig Framtidens hälsa och sjukvård Jonas Bjarne Områdesansvarig Informationssamhället 3.0 Kontaktpersoner


Ladda ner ppt "Utmaningsdriven innovation"

Liknande presentationer


Google-annonser