Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Andreas Ryve & Cecilia Vestman

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Andreas Ryve & Cecilia Vestman"— Presentationens avskrift:

1 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Skolutveckling bortom de små projekten – utmaningar för en ny forskarskola i matematikdidaktik Växjökonferensen 26 januari 2012 Andreas Ryve, professor matematikdidaktik Cecilia Vestman, processledare Samhällskontraktet Andreas Ryve & Cecilia Vestman

2 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Dagens seminarium MDH – den samproducerande högskolan Klassrummet – Varje lektion är viktig! Vad finns kvar när projektet är slut? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

3 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram 20 påbyggnadsutbildningar 12 internationella magisterutbildningar 10 forskningsutbildningsämnen anställda 60 professorer 150 aktiva forskarstuderande vid MDH studenter 3 milj. invånare i den expansiva Mälardalsregionen Västerås Eskilstuna Andreas Ryve & Cecilia Vestman

4 Vision: Ett starkt MDH – den samproducerande högskolan
Andreas Ryve & Cecilia Vestman

5 Samverkan driver kvalitet
Högskolans forskare får tillgång till skarpa projekt direkt i verksamheten hos kommuner, landsting eller företag Lärarutbildningen stärks genom stabil forskningsbas och bra VFU Utbildning som leder till jobb – dvs. matchning mellan utbildning och arbetsmarknad Bättre vetenskapliga publikationer Industridoktorander/ kommundoktorander/gränsgångare Ex-jobb, mentorer, praktikplatser för våra studenter Andreas Ryve & Cecilia Vestman

6 Skola, omsorg och framtidens arbetskraft – för regionens bästa!
Ett exempel: Samhällskontraktet Skola, omsorg och framtidens arbetskraft – för regionens bästa! Avtal om fördjupad samverkan offentlig sektor Tre parter: Eskilstuna, Västerås och MDH Avtalstid 4 år: Gemensam plattform Professionalisera och effektivisera samverkan Tillsammans mot gemensamma mål Medel från kommunerna 40 Mkr Offentliga sektor och MDH: Samhällskontraktets vision är att Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom ett aktivt lärande i ett innovativt, förtroendefullt samspel. Samhällskontraktets roller MOTOR – att initiera och driva egna projekt och aktiviteter MÄKLARE – att vara en länk mellan högskolan och omvärlden MÖTESPLATS – att skapa arenor för möten mellan forskning och praktik (ordna seminarier, konferenser och events) MODELLER – att utveckla former och modeller för samverkan, för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta tillsammans. Fyra sektorsgrupper hittills Utbildning Äldreomsorg och socialt arbete Morgondagens studenter och arbetskraft Hållbar stadsutveckling Andreas Ryve & Cecilia Vestman

7 Pär Eriksson Kommundirektör, Eskilstuna kommun
”Samhällskontraktet öppnar dörrar och vi ges möjlighet att ta del av; vad är det nya, vad säger vetenskapen? Som jag ser det är det en bred kompetensutveckling, där många hundra personer kommer höja sin kunskapsnivå och vidga sitt synsätt. Något som kommer hela kommunen till nytta.” Andreas Ryve & Cecilia Vestman

8 Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande - MKL
Målet är att ge alla barn och unga förutsättningar att nå skolans mål och sin egen fulla potential! Särskild satsning på matematik genom Räkna med Västerås. Fyra verksamhetsdelar: Skolutveckling Forskning och forskarutbildning Kompetensutveckling Kompetensförsörjning Andreas Ryve & Cecilia Vestman

9 Med MKL vill vi bidra till…
Stärkt lärarutbildning med examensrättigheter för hela skolområdet Tydlig verksamhetsinriktning på lärarutbildning Starka forskningsmiljöer, vetenskapliga publikationer inom pedagogisk och didaktisk forskning Professionellt samverkansarbete, genom användning av modeller och metoder med vetenskaplig grund Stärkt rektorsutbildning MDH Fler behöriga lärare undervisar Attraktiva arbetsgivare med karriärutveckling kopplad till forskning, t.ex. lektorstjänster Mätbara resultatförbättringar för elever Utveckling av den pedagogiska praktiken på vetenskaplig grund Höjd kompetens bland rektorer och andra personer i ledningsposition Kommunerna MDH stärker sin position regionalt bland de som söker lärarutbildning MDH försörjer regionen med lärare Hög avkastning på ansökningar om externa medel Flera kommuner klättrar i rankinglistor Insatser för breddad rekrytering ger mångfald bland lärarstuderande Regionen MÅL: Att alla barn ges förut-sättning att nå skolans mål och sin fulla potential! Andreas Ryve & Cecilia Vestman

10 Samproduktion med kommuner – ”Varje lektion är viktig”
Andreas Ryve & Cecilia Vestman

11 Upplägg på fortsättning av presentationen
Andreas Ryve Bottom-Up: Från kunskapsmål och klassrum till styrgrupp och forskarskola Inbyggd iteration i projekten Från gedigen vetenskaplig grund till ok vetenskaplig grund Andreas Ryve & Cecilia Vestman

12 Kunskap och klassrummet
Elever skall ges möjligheter att utveckla många olika typer av matematiska förmågor (jmf. Styrdokument) Undervisning skall anpassas till enskilda elever med olika behov och förutsättningar (jmf. IUP) All forskning visar att det för de flesta elever är omöjligt att själv utveckla de matematiska förmågorna. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

13 ”Nivåer” på klassrumsundervisning
Etablera rutiner så att elever och lärare utnyttjar varje lektion: kommer i tid, har med sig rätt saker… Fokus på matematik Läraren presenterar matematik. Diskutera algoritmer och begrepp i helklass Diskussion av problem och matematiska resonemang. Jämföra och diskutera rika problem utifrån många matematiska aspekter. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

14 Rik matematikundervisning
Lisa ska köpa lösglass i kulor och kan välja på fyra olika smaker. Hon vill ha två glasskulor. På hur många olika sätt kan hon välja sin glass? Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

15 Strategier, representationsformer och matematiska områden
Strategier: (o)systematiskt letande; enklare fall Representationsformer: Konkret material; grafiskt; aritmetiskt; algebraiskt Andreas Ryve & Cecilia Vestman

16 Strategier, representationsformer och matematiska områden
Upptäcka mönster: (1+2+3…) som ger en aritmetisk talföljd och sätt att räkna ut dess summa Rekursionsformel: 𝑆 𝑛+1 = 𝑆 𝑛 +n Generella fallet: 𝑛 𝑘 Andreas Ryve & Cecilia Vestman

17 Effektiv kompetensutveckling
Återkommande träffar under längre tid Kollegialt lärande Fokus på vardagsfrågor och problem hos aktören Fokus kring praktiknära verktyg (matematiska problem, routines of practice,..) Inspel av kunnig person som kan fördjupa och ge nya perspektiv på praktiken Andreas Ryve & Cecilia Vestman

18 Tänkbara teman för kompetensutveckling
Konstruktion av ,och perspektiv på, utförliga årsplaneringar för undervisning. Välja och använda läroböcker för planering och undervisning Formativ bedömning för undervisning Lektionsplaneringar Rika matematiska problem Andreas Ryve & Cecilia Vestman

19 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Rektorer Återkommande träffar med dem två gånger per termin. Planera kompetensutvecklingsdagar Kontrakt att lärare får tid att delta Organisation av kollegialt lärande – fasta nätverk Garantera att elever får undervisning Rutiner för elevers frånvaro Andreas Ryve & Cecilia Vestman

20 Hur når vi ända ut till klassrummet?
Fokusskolor Jobba med och genom matematikutv., mentorer och ämnesansvariga Seniora forskare och doktorander får ansvar för 3 skolor var i ”Räkna med Västerås”. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

21 Taxonomi för policyimplementering
New positions Learning events (ongoing intentional learning events, discrete intentional learning events, and incidental learning events) New organizational routines New tools Andreas Ryve & Cecilia Vestman

22 Vad är viktigt gällande styrgrupper?
”Räkna med Västerås”: Verksamhetschef, MDH, Staben, Näringslivet, MKL. Referensgrupp Hur styr styrgruppen? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

23 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Vad finns kvar när projekten är slut? Vad består en lösning till problemet av? Kompetens Tools – Verktyg (Guide för konstruktion av årsplanering, …) Rutiner (årsplanering i aug., begreppsliga helklassdiskussioner varje vecka, resultatdiskussion med rektor) Positioner (Ämnesansvarig, mentor,…) Organisatoriska lösningar (Styrgrupp, ansvarig för fortsatt kompetensutv., …) Andreas Ryve & Cecilia Vestman

24 Samproduktionsmodeller
Seniora forskare i skolor Seniora forskare i styrgrupper (+ observationsstudier) Kommunlicentiander i utvecklings- och forskningsprojekt (cf. Forskarskolan) Magisterstudier Kompetensutvecklingskurser inom t ex lärarlyft Andreas Ryve & Cecilia Vestman

25 Utgångspunkter för forskarskolan
Doktorand jobbar inom större projekt Avhandling baserad på ett kombinerat forsknings- och utvecklingsprojekt Doktorand jobbar tillsammans med hela kommunen. Vad kommer licentianden tillbaks till? Andreas Ryve & Cecilia Vestman

26 Andreas Ryve & Cecilia Vestman
Avslutning ”Varje lektion är viktig” Utveckla kompetenser, verktyg, rutiner, positioner, och organisation för att det ska bli mer och bättre undervisning. Arbeta på olika sätt med olika kommuner. Doktorander engagerade i större forsknings- och utvecklingsprojekt. Andreas Ryve & Cecilia Vestman

27 Välkommen att kontakta oss!
Andreas Ryve, , Cecilia Vestman, , Andreas Ryve & Cecilia Vestman


Ladda ner ppt "Andreas Ryve & Cecilia Vestman"

Liknande presentationer


Google-annonser