Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nätkoncessioner och vindkraft

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nätkoncessioner och vindkraft"— Presentationens avskrift:

1 Nätkoncessioner och vindkraft
Energimarknadsinspektionen 13 maj 2013

2 På uppdrag av regeringen
Ei är en tillsynsmyndighet för el-, naturgas- och fjärrvärmemarknaden Vi medverkar till att förverkliga regeringens energimarknadspolitik

3 Vårt uppdrag är att kontrollera energi-marknaderna och se till att de fungerar väl.

4 Tre energimarknader El Naturgas Fjärrvärme
Handeln med el och naturgas är konkurrensutsatt Nätverksamheten drivs som monopol

5 Långsiktig energiförsörjning
Väl fungerande energimarknader är en förutsättning för en effektiv, hållbar och långsiktigt säker energiförsörjning i Sverige och Europa.

6 Vårt tillsynsuppdrag Vi kontrollerar att energiföretag följer gällande regler. Vi föreslår lagändringar och andra åtgärder för att energimarknaderna ska fungera ännu bättre. Vi utfärdar koncessioner (tillstånd) till elnätsföretag för att bygga och driva elnät på allmän mark. Vi analyserar och följer utvecklingen på energimarknaderna.

7 Ei:s organisation

8 Vår värdegrund Öppenhet Integritet Kvalitet

9 En bakgrund

10 Elnät och nätkoncessioner
Elnät är naturliga monopol: Samhällsekonomiskt olönsamt med konkurrerande infrastrukturer Elnät är legala monopol som regleras av nätkoncessioner: Tillstånd att bygga och använda elektrisk starkströmsledning (inte ägande) Koncessionsplikten gäller alla starkströmsledningar (undantag i förordning)

11 Nätkoncession för område och linje
Nätkoncession för område: ett generellt tillstånd upp till en bestämd spänningsnivå inom ett angivet område Nätkoncession för linje: ett tillstånd som avser en specifik sträcka, spänningsnivå och huvudsakligt tekniskt utförande Nätkoncession ger innehavaren rättigheter och skyldigheter gentemot enskilda och staten

12 Det svenska elnätet Lokalnät (0,4–vanligtvis 20 kV) drivs mestadels med stöd av nätkoncessioner för område Regionnät (20/40–145 kV) och stamnät (220–400 kV) drivs med stöd av nätkoncessioner för linje Ca 300 nätkoncessioner för område (fördelade på ca 160 företag) och ca 3000 nätkoncessioner för linje

13 Förutsättningar för nätkoncession
Nätkoncession får meddelas endast om anläggningen är lämplig från allmän synpunkt En nätkoncession för linje får endast om det finns särskilda skäl meddelas för en ledning vars spänning inte överstiger områdeskoncessionens spänning Nätkoncession får beviljas endast den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva nätverksamhet

14 Lämplig anläggning Prop. 1996/97:136 s 122 f: Förhindra samhälls-ekonomiskt onödiga ledningar av två slag: det finns redan tillräcklig överföringskapacitet syftet med ledningen är endast att ansluta en enskild anläggning till en högre nätnivå I praktiken: Ledningen ska kunna motiveras vad avser behov. Regelverket om nätkoncessioner är uppbyggt för att främja en rationell och miljömässigt lämplig utbyggnad av elnätet med beaktande av en trygg elförsörjning. Om tillstånd för parken ges, torde ledningen få tillstånd

15 2 kap 5 § ellagen (förhandsmedgivande)
Ei kan meddela förhandsmedgivande att börja bygga innan koncession har meddelats Endast om det finns särskilda skäl Mycket restriktiv tolkning I princip krävs ett brådskande samhällsintresse Även förhandsmedgivanden kräver beslutsunderlag Även förhandsmedgivanden måste kommuniceras Tidsvinsten ofta ringa, inte sällan negativ

16 2 kap 8 a § 4 stycket ellagen Fråga som redan prövats enligt miljöbalken behöver inte prövas igen i koncessionsärendet Frågor som INTE har prövats måste alltjämt prövas Sträckning, lokalt begränsade biotoper, etc Oftast endast övergripande frågor som kan anses redan prövade, t.ex. naturreservat Måste framgå av tillståndet/domen att en konkret prövning har gjorts

17 2 kap 8 a § 4 stycket ellagen Om finns MKB i tillståndsärende enligt MB, behövs ingen särskild MKB i koncessionsärendet Innebär inte att ingen MKB behövs, bara att samma kan användas i båda processerna Förutsätter att MKB från tillståndsärendet är fullgod för koncessionsprocessen Ei:s erfarenhet: Mycket problem med otillräckliga MKB:er, krav på kompletteringar, oöverskådligt material Ha ledningen färdigplanerad när MKB för parken görs, ELLER Skriv MKB separat för ledningen

18 17 § ledningsrättslagen Ei eller regeringen kan medge att ledningsrättsförrättning påbörjas innan koncession meddelats Förutsätter i princip att det är ganska klart att koncession kommer att meddelas I dessa fall är koncessionsprocessen i regel snabb – tidsvinsten ringa eller obefintlig

19 Koncessionshavarens skyldigheter
På skäliga villkor ansluta elektriska anläggningar för produktion och användning På skäliga villkor överföra el för annans räkning och överföringen skall vara av god kvalitet Utföra mätning Tillämpa skäliga, objektiva och icke-diskriminerande nättariffer Rapportera uppgifter till nätmyndigheten

20 Undantag från koncessionsplikt
Förordning (2007:215) om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen (1997:857) Förordningsmotiv (Fm 2007:1) Tre kriterier: internt nät begränsad utbredning avgränsat område Bindande besked är inte en dispens, utan undantagen gäller direkt

21 22 a § Produktionsanläggning el
Ett internt nät som förbinder två eller flera elektriska anläggningar för produktion, vilka utgör en funktionell enhet, får byggas och användas utan nätkoncession. Övergångsbestämmelser saknas: Inte möjligt att återkalla nätkoncession som meddelats för ledningar inom vindkraftparker innan den 1 januari 2009.

22 30 § Överföring produktion av el
På ett sådant internt nät som avses i 22 a § får överföring av el mellan anläggningarna äga rum även om de anläggningar som ingår i den funktionella enheten har olika innehavare. Detta gäller även om nätet i sin helhet ursprungligen inte har använts för överföring av el uteslutande för egen räkning.

23 Ei:s rutiner, m.m.

24 Nätkoncession för linje
Ca 90 ärenden avseende nybyggnation per år (30 st under första kvartalet 2013) Stamnätet Vindkraftsutbyggnad Allmän nätförstärkning Målsättning: klara nya ärenden inom sex månader från att ansökan är komplett Förlängningar: ca 75 ärenden per år, försvinner troligtvis till stor del med ny lagstiftning 1 juni 2013 Ca 550 inneliggande ärenden avseende förlängning

25 Koncessionsprocessen
Samråd och upprätta MKB Ansökan Remittering – förseningar Kommunicering Beslut (Regeringsprövning/prövning i mark- och miljödomstol) Laga kraft Byggnation och driftsättning

26 Ei:s handläggning Registrering och lottning (utse handläggare)
Granskning – ev. komplettering Remiss till berörda (identifierade intressen) Sammanställning av remissvar Kommunicering med sökanden – ev. komplettering Förslag till beslut bereds – ev. komplettering Beslut Laga kraft efter 3 veckor eller överklagas

27 Ansökan om ny nätkoncession för linje
Formell ansökan – var noggrann och tydlig Överföringsbehov måste anges för lämplighetsbedömning Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Alternativa ledningssträckningar om det krävs, se BMP Samrådsredogörelse Beslut om betydande miljöpåverkan från Lst enl. 6 kap. 4 § miljöbalken Bestyrkt förteckning över markägare (samt överenskommelser) Registreringsbevis för bolaget samt beskrivning av organisation ”Nya” nätföretag – lämplighet 2 kap. ellagen, 5-6 §§ elförordningen samt Ei:s handbok

28 Ny koncessionslagstiftning 1 juni 2013
Nätkoncessioner gäller som huvudregel tills vidare Förväntas minska antalet ansökningar om förlängning av nätkoncessioner, vilket på sikt frigör resurser Ei har verkat för lagändringen i Energinätsutredningen

29 Effektivare rutiner och nytt handläggarstöd
Översyn över rutinerna kring koncessionshanteringen Förenkling och ökat datastöd Nytt handläggarstöd SMART Frigör resurser, ger kortare ledtider och ökar kvaliteten

30 Remisshandlingar på webben
Alla ser allt enkelt Förenklar för sökanden, remissinstanserna och Ei Sökanden – kan i längden skicka in mindre material per post Instanser och berörda – kan på ett enkelt och modernt sätt nå materialet och få en bättre överblick Ei – handläggningsprocessen blir smidigare, slipper lägga arbete på att hantera större mängder pappershandlingar (jmf kuverteringar/år)

31 Samhällsekonomiska analyser
När ska samhällsekonomiska analyser göras och av vem? Ei utreder frågan under hösten 2013

32 Planerad översyn Under 2014 planerar Ei att se hur koncessionslagstiftningen kan utvecklas ytterligare för att förenkla och förbättra

33 Kan vi göra något mer för att underlätta?
Vi vill inte i onödan göra det krångligare än det måste vara men vi har svårt att veta vad som upplevs som krångligt Vi vill veta vad vi kan göra som ni skulle uppleva som förenklande för er – meddela oss Ei begränsas av lagstiftning och opartiskhet

34 Hur underlättar vi samarbetet?

35 Planera för kraftledningen samtidigt som för vindkraftsparken
Ha med ledningen från första början i planeringen

36 Grundligt samråd En grundligt samråd spar tid och kan t ex minska tiden för utredning längre fram Erfarenheter från samrådsförfarande? Områden med renskötsel Ei har erfarenhet från att samråd förlagd till viss tid på året försvårat för renskötarna att delta vilket lett till längre utredningstid

37 Bra MKB En bra MKB ger möjlighet att remitteras ut direkt efter granskning Komplettering av MKB kan t ex gälla att de åtgärder som planeras för att skadliga verkningar ska undvikas/avhjälpas är alltför generella

38 Planera in rimlig handläggningstid
Ei kan inte utgå från sökandens deadlines Ei har rutiner som stödjer en handläggningstid på sex månader från att en komplett och väl förberedd ansökan kommer in Exempel på faktorer som medför längre handläggningstid Komplettering av MKB Utredning i ärendet Svårt att prioritera vissa ärenden framför andra Förkortad remisstid oftast ringa betydelse på tiden slutat med en månads remisstid

39 Ansökan för rätt sträckning och rätt utförande
Annat tekniskt utförande eller ny sträckning kräver en helt ny koncessionsansökan med samma förfarande (ofta i samband med linje till vindkraftparker, ändringar måste remitteras ut) Ellagen saknar ett förenklat förfarande för smärre ändringar

40 Undvik om möjligt flera ärenden
Undantag och dispenser spar ofta lite tid men ger dubbel hantering hos Ei ( 17 § och förhandsbesked) Önskvärt om resurser kan läggas på koncessionsansökningarna Bindande besked om IKN behövs i regel inte

41 Kontakter med Ei Bra med en initial kontakt för planering (ring gärna innan och ta hellre fler frågor där) Varje kontakt tar dock tid från handläggningen Handläggaren har många gånger liten möjlighet att påverka handläggningstiden Handbok på Ei:s hemsida

42 Information om tariffregleringen

43 Rapportering till Ei Förslag till intäktsram Tariffrapport
Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan Årsrapport

44 Fastställande av intäktsram
Ellagen (1997:857) 5 kap. Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt ellagen Föreskrifter EI:s föreskrifter och allmänna råd om nätkoncessionshavares förslag till intäktsram och insamling av uppgifter för att bestämma intäktsramens storlek, EIFS 2010:6 EI:s föreskrifter och allmänna råd om vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten vid fastställande av intäktsram, EIFS 2011:1

45 Intäktsram Med intäktsram avses enligt ellagen de samlade intäkter som en nätkoncessionshavare högst får uppbära genom nättariffer under en tillsynsperiod En tillsynsperiod är fyra kalenderår om det inte finns särskilda skäl för en annan tidsperiod. Den första perioden avser åren En intäktsram ska fastställas i förväg för varje tillsynsperiod

46 Beräkning av intäktsramens storlek
Täcka skäliga kostnader för att bedriva nätverksamhet under tillsynsperioden och ge en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att bedriva verksamheten (kapitalbas) Hänsyn ska tas till kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva nätverksamheten. En sådan bedömning kan medföra en ökning eller minskning av vad som anses vara en rimlig avkastning på kapitalbasen

47 Intäktsramens uppbyggnad

48 Intäktsram för nya redovisningsenheter
Opåverkbara kostnader Prognostiseras av företaget för respektive år i tillsynsperioden Påverkbara kostnader Kvalitetsreglering Ei fastställer en normnivå för god leveranskvalitet

49 Kapitalbas Anläggningar som används i nätverksamheten
Fyra olika värderingsmetoder för att beräkna ett NUAK värde - Normvärde - Anskaffningsvärde - Bokfört värde - Annat skäligt värde Prognostiserade investeringar och utrangeringar Kalkylränta 5,2 procent

50 Avstämning efter tillsynsperioden
Om de samlade intäkterna har avvikit från intäktsramen ska det belopp med vilket intäkterna överstigit eller understigit intäktsramen minska respektive öka ramen för den påföljande perioden För det fall intäkterna har överstigit intäktsramen med mer än fem procent ska ett överdebiteringstillägg minska intäktsramen för den påföljande tillsyns-perioden

51 Inlämning av förslag till intäktsram
”Obligatoriska uppgifter” - framgår av EI:s föreskrifter och allmänna råd ”Övriga uppgifter” – kompletterande uppgifter som behövs för att förslaget ska kunna prövas Ei ska fatta beslut om intäktsram senast två månader innan tillsynsperioden börjar Skicka in ansökan i god tid!

52 Information på Ei:s hemsida
Vår webbplats : FAQ: Funktionsbrevlådans e-postadress:

53 Tariffrapport Nätföretagen ska varje år rapportera tarifferna som gäller den 1 januari Tarifftryck ska skickas till Ei Inrapportering sker under januari Startbrev skickas ut till samtliga företag

54 Årlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplan
Sedan 1 juli 2005 är det fastställt att den som har en nätkoncession ska upprätta en övervakningsplan Av övervakningsplanen ska det framgå vilka åtgärder som ska vidtas för att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden

55 Forts. Det ska även upprättas en årlig rapport
I rapporten ska det framgå vilka åtgärder som företaget har vidtagit i enlighet med övervakningsplanen Den årliga rapporten ska offentliggöras samt lämnas in till Ei senast den 15 mars varje år Mall för inrapportering finns på Startbrev med information skickas till företagen

56 Årsrapport Elnätsverksamhet ska redovisas skilt från annan verksamhet
Särredovisningen sker genom att upprätta en årsrapport Årsrapporten ska lämnas in senast sju månader efter räkenskapsårets utgång Samtliga behöriga ställföreträdare ska skriva under årsrapporten Revisorsintyg

57 Forts. Inför inrapporteringen skickar Ei ut startbrev med inloggningsuppgifter (årsrapport) Rapporten öppnas i Neon systemet Rapporten ska skickas in via systemet samt i original Handböcker finns på Kontakt vid frågor: eller direkt via systemet


Ladda ner ppt "Nätkoncessioner och vindkraft"

Liknande presentationer


Google-annonser