Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Behov av fortbildning i framtidens vuxenutbildningsorganisationer Korsholm 7.4 2009 Iselin Krogerus-Therman.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Behov av fortbildning i framtidens vuxenutbildningsorganisationer Korsholm 7.4 2009 Iselin Krogerus-Therman."— Presentationens avskrift:

1 EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Behov av fortbildning i framtidens vuxenutbildningsorganisationer Korsholm 7.4 2009 Iselin Krogerus-Therman http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi http://edu-vuxen.arcada.fi http://www.opinovi.fi

2 4.10.2006SID A 2 Arbetskraften i framtiden bl.a •Före 2015 kommer cirka en miljon personer som hör till nuvarande arbetskraft att gå i pension eller lämna arbetslivet av andra orsaker •37 000 personer var sjukpensionerade vid slutet av år 2007 pga allvarlig depression. Av dem var 1700 under 30 •Pensionsåldern måste höjas för att Finland skall klara av nuvarande socialskydd och de åtaganden som åligger stat och kommun

3 Vad krävs av vuxenutbildningen? •Ny inställning till arbetskraften och särskilt till grupper med specialbehov (äldre arbetstagare, kroniskt sjuka, personer inom i rehabilitering och invandrare) •En kontinuerlig analys av kompetensbehoven i samhället och satsning på relevant kunskap på lång sikt •Utveckling av utbildningsarrangörernas arbetslivskompetens •Ett intensifierat samarbete med arbetslivet redan i planeringsskedet •Marknadsföring av vuxenutbildning till sådana grupper som inte självmant söker sig till utbildning •Uppsökande verksamhet 3

4 Vad krävs av vuxenutbildningen?Forts. •Ny pedagogik som bättre tar hänsyn till tidigare kunskaper, till individuella inlärningsstilar och behov samt till engagerande och deltagande inlärningsmetoder •Utvecklade kunskaper i att kunna lyssna och förstå individuella behov i olika livskeden •Projektsamarbete på internationell och nationell nivå samt teamarbete på organisationsnivå •Informations- och rådgivningstjänster samt handledning •Ett examenssystem som identifierar och godkänner tidigare förvärvad kompetens, ekonomiska förutsättningar och stödformer för vuxenstudier SID A 4

5 Vad krävs av arbetskraften? •Bättre kompetens och ännu bättre utbildningsnivå •Kontinuerlig utveckling av kompetensen -kontinuerlig fortbildning - grundligare reform av kompetensen med 10-15 års intervaller •Förmåga att anpassa sig till ständiga förändringar i förhållandena och ökad tolerans till medarbetare •Förmåga att kunna arbeta i team. Kräver ansvar och social kompetens •Större ansvar för sin egen behörighet, kompetens, livssituation och sin arbetsförmåga •Förmåga till kritisk reflexion och etiskt hållningssätt SID A 5

6 Utgångspunkter för livslång handledning (EU programmet Utbildning 2010) •Effektivitet av investeringar i utveckling av utbildning och arbetskraft •Arbetsmarknadens effektivitet •Livslång inlärning •Delaktighet •Samhällets jämställdhet och ekonomiska utveckling

7 STUDIO-projektet Utveckling av vuxenutbildarnas pedagogiska kompetens -fortbildning -behörighetsutbildning •Arcada har ansvar och finansiering för att förverkliga utbildningen på svenska inom projektet •Utbildningen ges i form av moduler på 5 sp •Kartläggning av behov inom Svenskfinland under maj- juni 2009 •Utbildningen hålls på svenska under 2010 •Den finskspråkiga utbildningen startat 2009 •Utbildningen är avgiftsfri

8 Utbildningar som erbjuds på finska Aikuiskouluttjan perusosaaminen •Tulevaisuuden aikuiskouluttaja (5 sp) Aikuiskouluttajan erityisosaaminen •Aiemman osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja opiskelun henkilökohtaistaminen (5 sp) •Työelämälähtöisyys ja työelämätaidot (5 sp) •Tiimi- ja projektihallintataidot (5 sp) •Aikuiskouluttajan taidot ja monikulttuurisuus (5 sp) •Monikulttuurisuus ja kansainvälinen koulutus (5 sp)

9 Aikuiskouluttajan erityisosaaminen, forts •Verkkopedagogiikka (5 sp) •Aikuisten oppimisvaikeudet (5 sp) Aikuiskouluttajan kehittämisosaaminen •Planeras i samarbete med de lokala opin-ovi projekten. •På svenska utvecklas innehållet i samarbete med EDU-vuxen, kunskap erhållen i olika projekt (DaKo) och de behov som kommer fram i kartläggningen Alla utbildningar är öppna för alla lärare oberoende av språk. Se närmare: www.opin-ovi.fi


Ladda ner ppt "EDU-vuxen Vuxenutbildningsservice på svenska 2008-2011 Behov av fortbildning i framtidens vuxenutbildningsorganisationer Korsholm 7.4 2009 Iselin Krogerus-Therman."

Liknande presentationer


Google-annonser