Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring Lönebildningen -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring Lönebildningen -"— Presentationens avskrift:

1 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring Lönebildningen -
Oktober 2003

2 BNP Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

3 Avtal och löneglidning i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

4 Arbetskostnad i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

5 Arbetskostnader i näringslivet 2004-2006
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

6 Avtal och löneglidning i näringslivet 2004-2006
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

7 Timlön i näringslivet och totalt
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

8 Avtalsenliga löneökningar i hela ekonomin
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

9 Produktionsgap Procent av potentiell BNP, kvartalsvärden
Lönebildningen - Oktober 2003

10 Sysselsättning och arbetslöshet
Miljoner respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

11 Timlön i industrin och byggbranschen
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

12 Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring Lönebildningen -
Oktober 2003

13 Arbetskostnadsindex (AKI) i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

14 Arbetskostnad (NR) i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

15 Konsument- och produktreallön
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

16 Lön och arbetskostnad i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

17 Arbetskostnad per anställd i näringslivet
Procent, genomsnitt Lönebildningen - Oktober 2003

18 Arbetskostnad per timme
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

19 Arbetsproduktivitet per anställd i näringslivet
Lönebildningen - Oktober 2003

20 Arbetsproduktivitet per anställd i näringslivet
Procent, genomsnitt Lönebildningen - Oktober 2003

21 Nominell växelkurs Lönebildningen - Oktober 2003

22 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, Sverige i förhållande till euroområdet
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

23 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, Sverige i förhållande till USA
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003 Lönebildning Oktober 2003

24 Bytesförhållande Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

25 Relativt export- och importpris, Sverige i förhållande till euroområdet
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

26 Relativt export- och importpris, Sverige i förhållande till USA
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

27 Sveriges bytesbalans Procent av BNP Lönebildningen - Oktober 2003

28 Relativ enhetsarbetskostnad och relativt exportpris mot USA
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

29 Relativ enhetsarbetskostnad och relativt exportpris mot euroområdet
Index 1993=100 Lönebildningen - Oktober 2003

30 Sysselsatta, i arbetskraften och arbetslösa
Miljoner respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

31 Arbetade timmar och personer i arbete
Miljoner, säsongrensade kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

32 Nyanmälda platser och varsel
Tusental, månadsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

33 Bristtal i tillverkningsindustrin enligt Konjunkturbarometern
Andel företag, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

34 Bristtal i tjänstebranscherna enligt Konjunkturbarometern
Andel företag, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

35 Produktionsgap Procent av potentiell BNP, kvartalsvärden
Lönebildningen - Oktober 2003

36 Inhemsk inflation och kostnadstryck
Årlig procentuell förändring, månads- respektive årsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

37 KPI exklusive vissa varor
Årlig procentuell förändring, månadsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

38 KPI och UND1X Årlig procentuell förändring, månadsvärden
Lönebildningen - Oktober 2003

39 Inflationsförväntningar, på ett års sikt
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

40 Löneförväntningar, på ett års sikt
Årlig procentuell förändring, kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

41 Nominell växelkurs och TCW-index
Lönebildningen - Oktober 2003

42 Relativ enhetsarbetskostnad i näringslivet, gemensam valuta
Index 1993=100, årsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

43 Arbetsproduktivitet i näringslivet
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

44 Produkt- och konsumentprisutveckling
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

45 Prisutveckling Årlig procentuell förändring Lönebildningen -
Oktober 2003

46 Priser och bytesförhållande
Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

47 Befolkning 16-64 år Procentuell förändring Lönebildningen -
Oktober 2003

48 Befolkning Årlig procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

49 Totalt antal sjuka Tusental personer Lönebildningen - Oktober 2003

50 Antal arbetade timmar per invånare
Hundratals timmar Lönebildningen - Oktober 2003

51 Bidrag till antal arbetade timmar
Procent Lönebildningen - Oktober 2003

52 Arbetsmarknadens sammansättning enligt AKU 2002
Befolkningen (16–64 år) 5 666 I arbetskraften 4 421 (78,0) Utanför arbetskraften 1 246 (22,0) Sysselsatta 4 244 (74,9) Arbetslösa 176 (3,1) I arbete 3 517 (62,1) Frånvarande 727 (12,8) Sjuka 377 (6,7) Heltidsstuderande 517 (9,1) Övriga 272 (4,8) Velat arbeta 545 (9,6) Inte velat arbeta 701 (12,4) Avtalspensionärer 80 (1,4) Huvudsaklig verksamhet Önskemål och möjligheter Därav frånvarande hela veckan pga sjukdom 173 (3,1) Kunde arbeta (Latent arbetssökande) 128 (2,3) Förhindrad att arbeta 417 (7,4) Därav frånvarande del av veckan pga sjukdom 105 (1,9) 57 (1,0) 71 (1,3) Lönebildningen - Oktober 2003

53 Täckning av sjuka i AKU respektive RFV
Total antalet sjuka i AKU Total antalet sjuka i RFV Sjukfrånvarande utan sjukpenning (korttidssjuka med sjuklön) Deltidssjukskrivna Arbetslösa som är sjuka Frånvarande p.g.a. sjukdom som får sjukpenning Sjuka utanför arbetskraften som har aktivitets eller sjukersättning Lönebildningen - Oktober 2003

54 BNP i USA och euroområdet
Procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

55 Styrräntor Procent, månadsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

56 BNP Miljarder kronor, fasta priser respektive procent, säsongrensade kvartalsvärden Lönebildningen - Oktober 2003

57 Produktivitet, näringsliv och hela ekonomin
Procentuell förändring Lönebildningen - Oktober 2003

58 Arbetskostnadsandel i näringslivet
Procent Lönebildningen - Oktober 2003

59 Öppen arbetslöshet Procent Lönebildningen - Oktober 2003

60 Total sjuklighet Tusental personer Lönebildningen - Oktober 2003

61 Ersatta sjukpenningdagar
Miljoner dagar Lönebildningen - Oktober 2003

62 Utbud och faktiskt arbetade timmar
Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

63 Öppen arbetslöshet Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot
Lönebildningen - Oktober 2003

64 Reallön Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen -
Oktober 2003

65 Nominell lönetillväxt och inflation
Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

66 Nominell och real ettårsränta
Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

67 Nominell och real växelkurs
Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

68 Produktionsgap Procent av potentiell BNP Lönebildningen - Oktober 2003

69 Reguljär sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen i åldern år Lönebildningen - Oktober 2003

70 Antal arbetade timmar Miljarder Lönebildningen - Oktober 2003

71 Löne- och arbetskraftsefterfrågekurva och jämviktssysselsättning UD
Reallön Lönesättningskurva, LS Arbetskraftsutbuds-kurva, S 2 W2 W1 1 Arbetskraftsefterfråge-kurva, fri konkurrens, D1 Arbetskraftsefterfråge-kurva, D2 L2 L1 U Sysselsättning Lönebildningen - Oktober 2003

72 Reallön och grad av samordning i löneförhandlingarna UD
Företagsvisa förhandlingar Förbundsvisa förhandlingar Nationella förhandlingar Grad av samordning - centralisering Lönebildningen - Oktober 2003

73 Beveridgekurva Vakanser A B Arbetslöshet Lönebildningen - Oktober 2003

74 Reallön och vakanstäthet
Lönesättningskurva W* Arbetskrafts- Efterfrågan Vakanstäthet* Vakanser/arbetslöshet Lönebildningen - Oktober 2003

75 Jämviktsarbetslösheten
Vakanser Vakanstäthet V* Beveridgekurva U* Arbetslöshet Lönebildningen - Oktober 2003

76 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften Lönebildningen -
Oktober 2003

77 Reallön, nominallön och prisnivå
Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

78 Nominell ettårsränta, real ettårsränta och inflation
Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

79 Arbetslöshet Procentenheter, avvikelse från huvudscenariot
Lönebildningen - Oktober 2003

80 Sysselsättning och BNP
Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen - Oktober 2003

81 Investeringskvot Procent, avvikelse från huvudscenariot
Lönebildningen - Oktober 2003

82 Real lönesumma Procent, avvikelse från huvudscenariot Lönebildningen -
Oktober 2003

83 Reguljär sysselsättningsgrad
Procent av befolkningen i åldern år Lönebildningen - Oktober 2003

84 Arbetslöshet i Sverige
Procent Lönebildningen - Oktober 2003

85 Beveridgekurva för euroområdet, 1979-2002
Lönebildningen - Oktober 2003

86 Beveridgekurva för Sverige, 1976-2002
Lönebildningen - Oktober 2003

87 Vakanser och total arbetslöshet Sverige, 1976-2002
Lönebildningen - Oktober 2003

88 Timlöner Index 1970=100 Lönebildningen - Oktober 2003

89 Timlöner Index 1992 kvartal 4 = 100 Lönebildningen - Oktober 2003

90 Andel i eftergymnasial utbildning i förhållande till relevant åldersgrupp
Lönebildningen - Oktober 2003

91 Lönespridning Kvot Lönebildningen - Oktober 2003

92 Lönespridning Kvot Lönebildningen - Oktober 2003

93 Lönespridning Kvot Lönebildningen - Oktober 2003

94 Årsinkomst kvinnor, 1998 Tusental kronor Lönebildningen - Oktober 2003

95 Årsinkomst män, 1998 Tusental kronor Lönebildningen - Oktober 2003

96 Gini-koefficientens utveckling
Lönebildningen - Oktober 2003

97 Lönebildningen - Oktober 2003

98 Utbud och efterfrågan på högutbildad arbetskraft
Lönebildningen - Oktober 2003


Ladda ner ppt "Timlön i näringslivet Årlig procentuell förändring Lönebildningen -"

Liknande presentationer


Google-annonser