Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetskraftsdeltagande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetskraftsdeltagande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden."— Presentationens avskrift:

1 Arbetskraftsdeltagande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

2 Sysselsättningsgrad i Sverige och EU15 Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

3 Arbetslöshet Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

4 Jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

5 Centralt avtalade löneökningar och timlön i näringslivet Procent

6 Ersättningsgrad före skatt i inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning Individ med genomsnittslön respektive medianlön, procent

7 Separationsgrad Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

8 Separationsgrad och andelen tidsbegränsat anställda, 16–64 år Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

9 Arbetade timmar i industrin Andel av antal arbetade timmar i näringslivet, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

10 Arbetskraften Tusental

11 Arbetskraft och arbetslöshet, utfall och prognos Tusental respektive procent, säsongsrensade kvartalsvärden Anm. Prognos enligt Lönebildningsrapporten 2013.

12 Kvarstående i etableringsinsatser Tusental

13 Deltagare i etableringsinsatser fördelade efter utbildningsnivå och kön Procent

14 Deltagare i etableringsinsatser fördelade efter ålder och kön Procent

15 Potentiell arbetskraft Procentuell förändring

16 Befolkning 15–74 år Tusental

17 Beveridgekurva, 1981–2014 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalvärden

18 Beveridgekurvor uppdelade efter utbildningsnivå, 2005–2014 Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalvärden

19 Jobbchans och arbetsmarknadsläge, 1997–2014 Genomsnittligt samband och 90-procentigt konfidensintervall

20 Matchningseffektivitet Standardiserade avvikelser från medelvärdet, kvartalsvärden

21 Brist på arbetskraft tillverkningsindustrin Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden

22 Brist på arbetskraft privata tjänstenäringar Andel ja-svar, säsongsrensade kvartalsvärden

23 Rekryteringstid i näringslivet och arbetslöshet Genomsnittlig rekryteringstid i månader respektive procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

24 Rekryteringstid i näringslivet Genomsnittlig rekryteringstid i månader, säsongsrensade kvartalsvärden

25 Arbetslöshet fördelat på utbildningsnivå, 15–74 år Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

26 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

27 Skillnad i arbetslöshet mellan för- och eftergymnasialt utbildade Procentenheter, 15–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

28 Skillnad i arbetslöshet mellan förgymnasialt och eftergymnasialt utbildade, män Procentenheter, 15–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

29 Skillnad i arbetslöshet mellan för- och eftergymnasialt utbildade, kvinnor Procentenheter, 15–64 år, säsongsrensade kvartalsvärden

30 Kvarstående i arbetslöshet Andel av de arbetslösa föregående kvartal, procent, säsongsrensade kvartalsvärden

31 Jobbchans fördelat på inskrivningstid Procent, säsongsrensade månadsvärden

32 Sammansättning av arbetslösa Procent av arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

33 Jobbchans Procent, säsongsrensade kvartalsvärden

34 Sökintensitet Genomsnitt per vecka respektive månad, kvartalsvärden

35 Andel långtidsarbetslösa, 16–64 år Procent av arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

36 Genomsnittlig tid i arbetslöshet, 16–64 år Veckor, säsongsrensade kvartalsvärden

37 Vakanstal Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden

38 Arbetsmarknadsläge Procent av arbetslösa, säsongsrensade kvartalsvärden

39 Jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften

40 Jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften


Ladda ner ppt "Arbetskraftsdeltagande Procent, säsongsrensade kvartalsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser