Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Dialogmöte 18 oktober 2011 Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse Christoph Lukkerz, processledare Nätverk Social Ekonomi Skåne www.socialekonomiskane.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Dialogmöte 18 oktober 2011 Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse Christoph Lukkerz, processledare Nätverk Social Ekonomi Skåne www.socialekonomiskane.se."— Presentationens avskrift:

1 Dialogmöte 18 oktober 2011 Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse Christoph Lukkerz, processledare Nätverk Social Ekonomi Skåne

2 Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och den sociala ekonomins organisationer i Göteborg

3 Bakgrund Det finns en stor mångfald av organisationer i den sociala ekonomin i Göteborg. Organisationerna engagerar många medborgare kring gemensamma intressen. Engagemanget bygger socialt kapital.

4 Bakgrund Göteborgs Stad har en lång tradition av
att samverka med och stödja organisationerna Sedan 2008: Strategiskt utvecklingsarbete inom området social ekonomi Sedan 2010: Samverkansrådet Idékom

5 Samverkansrådet Idékom
Idékom – 18 ledamöter – mandattiden 2 år Företrädare från organisationer som representerar bredden i den sociala ekonomin – utses av GSE (Göteborgsregionens Sociala Ekonomin) Politiker och tjänstemän från Göteborgs Stad – utses av staden Idékom ledde arbetet kring framtagande och förankringen av denna överenskommelse.

6 Värdegrund för samverkan
Social ekonomi bidrar till samhörighet mellan människor, ökar individens möjligheter till personlig utveckling samt utgör ett forum för deltagande i demokratiska processer. En levande demokrati präglas av mångfald, människors lika värde, medmänsklighet, ansvarstagande samt möjlighet till påverkan. Samverkan förutsätter stor tydlighet kring överenskommelsen samt ömsesidig respekt för organisationernas villkor och för stadens ansvar och skyldigheter.

7 Vad är en ÖVERENSKOMMELSE?
VILJEYTTRING som syftar till att STÄRKA FÖRUTSÄTTNINGAR för SAMVERKAN och ENGAGEMANG

8 Vad är en ÖVERENSKOMMELSE?
Öppenhet & Insyn Långsiktighet Mångfald ?! Principer Övergripande Kvalitet Dialog Integritet & Oberoende Ett ramverk kring all samverkan

9 Parterna i överenskommelsen
Göteborgs Stad Sociala Ekonomins Organisationer

10 Definition: Social Ekonomi
Den sociala ekonomin är ett samlingsbegrepp för ”organiserade verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Dessa sociala och ekonomiska verksamheter bedrivs huvudsak-ligen i föreningar, kooperativ, stiftelser och liknande samman-slutningar. Verksamheter inom den sociala ekonomin har allmännytta eller medlemsnytta, inte vinstintresse, som främsta drivkraft." Källa: Regeringens utredning ”Social ekonomi – tredje sektor för välfärd, demokrati och tillväxt” 1999 och bygger på den terminologi som tillämpas inom Europeiska Unionen.

11 Överenskommelsens VISION
Göteborg är en stad där medborgarna engagerar sig och där engagemanget tas tillvara.

12 Mål med överenskommelsen
Målet är att stärka demokratin, öka delaktigheten och minska utanförskap i Göteborg genom; - att skapa förutsättningar och strukturer för dialog och samverkan, - att stärka den sociala ekonomins roll som opinionsbildare och röstbärare samt - att öka den sociala ekonomins möjlighet att vara en aktör i välfärdsutvecklingen.

13 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
1. Integritet och oberoende 2. Dialog 3. Kvalitet 4. Långsiktighet 5. Öppenhet och insyn 6. Mångfald

14 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
1. Integritet och oberoende Respekt för organisationernas integritet, initiativförmåga och självbestämmande. Kommunens stöd och stimulans till den sociala ekonomin utformas med utgångspunkt i organisationernas integritet och oberoende. Organisationerna ska kunna ha en kritiskt granskande roll utan att riskerar sin samverkan med eller sitt ekonomiska stöd från det offentliga.

15 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
2. Dialog Ökat kunskapsutbyte som grund för gemensamt utvecklingsarbete. Ömsesidig respekt för varandras perspektiv och förutsättningar samt tillvaratagande av varandras resurser. Öppna, återkommande och präglad av ett inkluderande förhållnings- och arbetssätt. Sociala ekonomins organisationer tidigt delaktiga i kartläggnings- och planeringsprocesser.

16 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
3. Kvalitet Närheten till medlemmar och brukarna och deras perspektiv är den sociala ekonomins främsta kvalitet. Organisationerna avgör och säkrar själva kvaliteten i sin egen verksamhet utifrån organisationens värdegrund och syfte. Sker verksamhet på uppdrag av staden är det staden som anger kraven på kvalitet och tillgänglighet. Kvalitet behöver följas upp och utvärderas. På så sätt kan verksamheter utvecklas och jämföras.

17 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
4. Långsiktighet Bred politisk förankring av beslut som påverkar grundläggande villkor för organisationerna. Göteborgs Stad ska underlätta organisationernas planering genom att ha långsiktighet som grund för sina insatser. Samverkan ger bästa resultat när det finns kontinuitet i hur effekter, resultat, engagemang och idéer tas tillvara. Principen om långsiktighet ger förutsättningar för förnyelse och nytänkande inom den sociala ekonomin.

18 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
5. Öppenhet och insyn Tillgänglig information och öppenhet är förutsättning för engagemang och förtroende. Organisationerna ska enkelt kunna följa kommunens handläggning av ärenden som berör dem Göteborgs Stad ska inom ramen för antagna riktlinjer för bidragsgivning och villkor för upphandling kunna följa organisationernas verksamhet och resultat. OBS! Principen om Integritet och oberoende.

19 6 Principer för parternas ömsesidiga förhållningssätt
6. Mångfald Mångfald av organisations- och föreningsformer. Mångfald av perspektiv genom organisationers engagemang i olika frågor och sin kunskap om och närhet till olika mål-grupper och deras behov. Mångfald av aktörer genom sociala ekonomi som komplement och alternativ till offentlig verksamhet. Bred representation av båda parter i olika typer av samverkan.

20 Principerna skall tillsammans med därtill kopplade åtaganden vara vägledande vid utformningen av konkreta åtgärder.

21 Åtaganden och åtgärder
Hur kommer vi dit? Vem behöver göra vad? När är vi framme?

22 Åtaganden Skapa konkreta åtgärdsplaner kopplade till följande åtaganden Kunskapsökning inom Göteborgs Stad Kunskapsökning inom den Sociala Ekonomin Förstärkt samspel och tidigt samråd Stärka Sociala Ekonomins förutsättningar Dialogforum och dialogformer Samhällsutveckling och utvecklingsfrågor Alternativa finansieringsformer Mångfald av utförare Samverkan inom Social Ekonomi Delaktighet Jämställdhet och mångfald Spridning av överenskommelsen Uppföljning och utvärdering

23 Åtaganden Skapa konkreta åtgärdsplaner kopplade till följande åtaganden Kunskapsökning inom Göteborgs Stad GS ökar sin kunskap om den sociala ekonomins organisationers villkor, förutsättningar och behov samt om organisationers erfarenheter, deras särskilda kvalitet och betydelse för samhället. (Principerna om mångfald, kvalitet) Kunskapsökning inom den Sociala Ekonomin SE ökar sin kunskap om organisation och beslutsvägar inom den offentliga sektorn och om olika påverkansmöjligheter för att kunna bli en aktiv aktör i samhällsutvecklingen. (Principerna om kvalitet, mångfald, långsiktighet)

24 Åtaganden Förstärkt samspel och tidigt samråd Parterna utvecklar tillsammans modeller för förstärkt samspel och tidigt samråd, såväl på hela stads nivå som på stadsdelsnivå. För att göra det möjligt för den sociala ekonomins organisationer att i ett tidigt skede kunna följa och delta i planeringsprocesser ser staden över och utvecklar formerna för samverkan i anslutning till planering och framtagande av beslutsunderlag. (Principerna om dialog, öppenhet och insyn) Stärka Sociala Ekonomins förutsättningar GS stärker förutsättningarna för den sociala ekonomins utveckling genom att aktivt samverka med och stödja den sociala ekonomins organisationer, samt genom inbjudan till brukarmedverkan och medborgardialog. (Principerna om dialog och mångfald)

25 Åtaganden Dialogforum och dialogformer Parterna utvecklar gemensamt olika forum och former för informationsspridning och dialog för att öka delaktigheten och stärka demokratin. Samverkansrådet Idékom ska fungera som motor i det fortsatta, gemensamma utvecklingsarbetet. (Principen om dialog) Samhällsutveckling och utvecklingsfrågor Parterna identifierar viktiga samhällsbehov och utvecklingsfrågor samt för en dialog kring dessa. (Principerna om dialog, mångfald) Finansieringsformer för den sociala ekonomin Parterna ser över möjligheter till och vid behov utveckla finansieringsformer för den sociala ekonomins organisationer. (Principen om långsiktighet)

26 Åtaganden Mångfald av utförare GS ser över möjligheten att utforma upphandlingsförfarandet på sådant sätt att hänsyn tas till den sociala ekonomins organisationers mervärde. (Principen om mångfald) Samverkan inom den sociala ekonomin SE ökar kontinuerligt konkreta samarbeten sinsemellan, för att skapa synergi och för att utveckla och stärka de egna verksamheterna. (Principerna om dialog, öppenheten och insyn, mångfald) Delaktighet SE verkar för ett brett engagemang och en stor delaktighet bland sina medlemmar i dialogen med kommunen genom att vara öppna, transparenta, tydliga i kommunikation och värderingar. (Principerna om dialog, öppenheten och insyn, mångfald)

27 Åtaganden Jämställdhet och mångfald Parterna verkar för att öka jämställdhet och mångfald utifrån gällande diskrimineringsgrunder i alla delar av sina verksamheter samt genom rekrytering, för att återspegla stadens befolkningsstruktur. (Principen om mångfald) Spridning av överenskommelsen Parterna gör överenskommelsen känd hos stadens politiska organ, förvaltningar och bolag, samt hos organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg och inspirera till lokala dialoger i stadsdelarna. Den sociala ekonomins organisationer verkar för att många organisationer ansluter sig till denna överenskommelse. (Principerna om dialog, långsiktighet, mångfald)

28 Åtaganden Uppföljning och utvärdering av överenskommelsen Parterna ska följa upp och utvärdera överenskommelsen regelbundet. Åtaganden, åtgärder och det praktiska genomförande ska följas upp årligen. Överenskommelse ska externt utvärderas var fjärde år och vid behov revideras. Parterna lämnar årligen en skriftlig rapport till Idékom som sammanställer och presenterar sammanfattningen på ett årligt dialogforum för erfarenhetsutbyte och rapportering. Löpande avstämning kring åtaganden och åtgärdar görs i samband med Idékommöten. (Principen om kvalitet)

29 Vilka kan ansluta sig och hur?
Organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg kan ansluta sig. Ladda ner blanketten på: Idékom måste bekräfta anslutningen innan den gäller.

30 Synpunkter & Frågor ?!

31 Detta är bra i förslaget
Workshop-Grupper Detta är bra i förslaget Förbättringspunkter

32 TACK!

33 Överenskommelsen om vad? - Rubrik
Anledning till överenskommelsen? - Bakgrund Överenskommelsen mellan vem? Mandat? – Parterna Varför just sociala ekonomins organisationer? - Värdegrund Vad är överenskommelsen – vad är den inte? - Innebörd VARFÖR överenskommelsen och till VAD? – Syfte, Mål, Resultat, Effekt VAD vill vi uppnå? - Vision På vilket sätt samverkan? Förhållningssätt – 6 Principer HUR kommer vi i mål? VÄGEN DIT? – Åtaganden VEM behöver GÖRA vad och varför? – Roller och ansvar Har alla gjort sitt? Har målen uppnåtts? - Uppföljning


Ladda ner ppt "Dialogmöte 18 oktober 2011 Presentation av Idékoms förslag till överenskommelse Christoph Lukkerz, processledare Nätverk Social Ekonomi Skåne www.socialekonomiskane.se."

Liknande presentationer


Google-annonser