Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

(& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "(& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)"— Presentationens avskrift:

1 (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)
Nationella åtgärdsunderlag för åtgärder relaterade till övergödning via diffus påverkan 9/11 Mikael Gyllström (& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)

2 Vad? För vattenförekomster som inte uppnår god ekologisk status och där orsaken är övergödning. Lokal (per vattenförekomst / del-ARO) uppskattning av 9 åtgärders potentiella effekt och kostnad

3 Varför? Rätt åtgärder kan riktas till de områden där de gör mest nytta för minst peng Det går att bedöma kostnad och effekt för olika typer av åtgärder och av ett åtgärdsprogram Bättre styrmedel? En diskussion om kvalitetsundantag möjliggörs Ett av de största miljöproblemen, bäst underlagsdata och möjlighet att räkna på behov, kostnader och effekter. Underlaget för bra ÅP, rätt åtgärd på rätt plats, undantag, konsekvensbeskrivning och dialog med åtgärdsmynd. + politiska nivån.

4 Åtgärdsbehov: 354 kg fosfor
Jaha? Och nu då?

5 Åtgärdsbehov Skyddszon Enskilda avlopp kalkfilterdike tvåstegsdiken
Gödsling enl rek Fosfor- dammar anpassad skyddszon Våtmark strukturkalkning Skyddszon Enskilda avlopp tvåstegsdiken Våtmark kalkfilterdike Fosfordammar anpassad skyddszon Gödsling enl rek strukturkalkning

6 Hur? Åtgärdsutrymmet kopplas till geografiska attribut.
Gisanalyser + schabloner och antaganden ger beräkning av åtgärdspotential och kostnad per vattenförekomst el delARO Den sammanlagda effekten av åtgärderna räknas om med aktuell åtgärdskombination per del-ARO/VFK –ej lika med summan av delarna!

7 Läget Åtgärd status Beräknad leveranstid Strukturkalkning
”klar”, finputsas 1 vecka Enskilda avlopp Nästan klar, avvaktar info från HaV 2 veckor Skyddszoner I princip klar, behöver skapa GIS-skikt kalkfilterdiken GIS-skikt nästan klara och beräkningsmetod klar. 3 veckor fosfordammar Arbete pågår Om metodtest ser bra ut: 2 veckors arbetstid. 3-5 veckor

8 Läget forts… Åtgärd status Beräknad leveranstid Anpassade skyddszoner
Ej påbörjad. Viss metodutveckling behövs. ? 2 veckors jobb. Tvåstegsdiken Ej påbörjad. Metodutveckling krävs Våtmarker Ej påbörjad. Svår. 2-3 veckors jobb. Stallgödsling enligt rekommendationer. Ej påbörjad. Dialog med SJV om metod påbörjad.

9 Resultat: GIS-skikt via blått + Excelfiler på SharePoint Ett ”produktblad” per åtgärd (SP) Teknisk dokumentation (SP)

10 Länsstyrelserna: Beting! Kvalitetssäkring och kommentarer på produkten
Chans att förbättra lokalt med egen input för vissa åtgärder

11 Är 44 ha kalkfilterdiken fler än 7 kg fosfor?
Tack för mig! F o s f o r

12 Åtgärder utan marginaleffekt
Kostnadseffektivitet (kr/kgP) Åtgärder med marginaleffekt Strukturkalkning Anpassad skyddszon 441 Gödsling enligt gällande rekommendationer 839 Fosfordammar 768 884 1 452 Våtmark 3 200 Kalkfilterdike 8 522 Tvåstegsdiken 5 093 9 290 5 311 9 635 Enskilda avlopp 10 354 Skyddszon (20 m bred) 16 035 25 727

13 Grundläggande arbetssätt
Effekt/kostnad från åtgärdsbibliotek (ev med lokal anpassning) Åtgärdsutrymme i aktuellt tillrinningsområde Åtgärdens totala effekt/kostnad i området

14 ”Åtgärdsutrymmet” – den svåra nöten
Antagande ”x” Förenkling ”x” GIS-lager ”x” Antagande ”y” GIS-lager ”y, z”

15 Exempel -strukturkalkning
Utrymme Effekt Areal åkermark från SJV:s blockdata: 872 ha Andel åkermark med lerjord >15 % ler (jordartskarta) 81 % Areal åkermark med lerjord: 711 ha Åtgärdsbibliotek: minskning med 0,24 kg/ha Behovet av omtäckdikning: Stort i hela området Eftersom täckdiken antas  ha en livslängd på ca 60 år och de flesta täckdiken i regionen  täckdikades på 30-talet eller 60-talet. Dikeslängd i ARO:t Jordarter Total potential strukturkalk: 711 ha  0,24 kg/ha = 162 kg fosfor

16


Ladda ner ppt "(& Martin H Larsson, Peo Boholm, Mathias Cramér)"

Liknande presentationer


Google-annonser