Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät"— Presentationens avskrift:

1 Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät
Elin Grahn, Energimarknadsinspektionen Standardisering i energibranschen,

2 Innehåll idag Bakgrund Uppdraget Funktioner vi föreslår
Vad händer framöver Frågor

3 Bakgrund Snabb teknikutveckling inom smarta elnät sedan den senaste stora installationen av mätsystem i Sverige 2009. Elmätaren spelar en viktig roll i ett smart elnät. Möjlighet till mer övervakning och styrmöjligheter även på lågspänningsnätet. Möjliggör efterfrågeflexibilitet, aktivare kunder, energieffektivisering, lokal elproduktion, en utvecklad marknad för energitjänster, osv. Initiativ på EU-nivå för en utveckling mot smarta elmätare. Befintliga mätare ska snart bytas ut, därför lämpligt att ta fram krav på nästa generations mätare för att skapa lika villkor för alla kunder.

4 Bakgrund – förra uppdraget
Ei fick 2014 ett uppdrag från regeringen att utreda och föreslå vilka funktionskrav som bör ställas på elmätare i framtiden Arbetet resulterade i en rapport: Ei R2015:09 Funktionskrav på framtidens elmätare Rapporten innehåller en första analys över vilka funktioner framtidens elmätare bör ha. Arbetet utgick från EU-kommissionens rekommendationer och innehåller en kostnadsnyttoanalys som gjordes av Sweco.

5 Uppdraget Regeringen gav 2017 Ei i uppdrag att ta fram förslag på författningsändringar för att reglera funktionskrav på elmätare. Förslagen ska bygga på de åtta krav som vi tidigare föreslog. Uppdraget har gått ut på att konkretisera hur funktionskrav skulle kunna se ut i regleringen. Vi har jobbat både med andra myndigheter (bl.a. Swedac), haft möten med andra aktörer, nätföretag, energitjänsteföretag, Energiföretagen osv. Vi har haft en referensgrupp knuten till projektet med representanter från branschen.

6 Rapporten Uppdraget har resulterat i en rapport som redovisades den 1 november 2017 Ei R2017:08 Funktionskrav på elmätare - Författningsförslag

7 Funktionskraven - översikt
3. Fjärr-avläsning 4. Registrera energi 60/15 min 2. Kund-gränssnitt 5. Avbrotts-registrering 1. Utökad mätdata 6. Fjärr-uppgradering 7. Spännings-sättning/från-koppling på distans Larm vid nollfel

8 1. Utökad mätdata Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Elmätaren ska även kunna mäta och registrera den totala aktiva energin för uttag och inmatning av el. Syfte: Ge nätföretag och kunder tillgång till fler uppgifter (ger förutsättningar för effektivare/bättre nätdrift, en utvecklad energitjänstemarknad osv). Underlättar förnybar produktion eftersom elmätaren är förberedd att mäta inmatad el.

9 2. Kundgränssnitt Elmätaren ska ha ett kundgränssnitt som stöds av en öppen standard där minst följande uppgifter ska kunna tas ut i nära realtid Aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning för alla faser, spänning och ström för alla faser. Aktuell mätarställning, både avseende uttag och inmatning. Gränssnittet måste aktiveras av nätföretaget och inaktiveras vid flytt. Ei ämnar att förtydliga i föreskrift att nära realtid är 10 sekunder. Syfte: Kunden kan i nära realtid ta del av de uppgifter som mäts. Detta underlättar för kunden att aktivt anpassa sin förbrukning utifrån olika signaler.

10 2. Kundgränssnitt Ei pekar inte ut någon specifik standard för kundgränssnittet. Det saknas en gemensam lösning i Europa för hur kundgränssnittet ska se ut. De länder som ställt krav på kundgränssnitt har valt olika lösningar. En lämplig lösning kan vara att branschen själva enas om en lösning, och vi har sett att branschen (Energiföretagen) har tagit fram en branschrekomendation.

11 3. Fjärravläsning Elmätaren ska göra det möjligt för nätkoncessionshavaren att avläsa följande uppgifter på distans: spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el för varje fas mätarställning för aktiv energi för uttag och inmatning av el, samt elavbrott Syfte: Effektiv insamling av mätvärden, bättre kännedom om elnäten

12 4. Kunna registrera energi per 60/15 min
Elmätaren ska kunna registrera mängden överförd aktiv energi per timme och ska kunna ställas om till att kunna registrera per 15 minuter. Syfte: Ökad möjlighet för kunderna att delta på marknaden, mätarna är förberedda för eventuellt europeiskt krav om 15 minuter

13 5. Avbrottsregistrering
Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på varje avbrott i en eller flera faser som är längre än tre minuter. Syfte: Stärker kundens roll (kunden har rätt till avbrottsersättning vid långa avbrott), förbättra rapporteringen till Ei, underlätta vid felavhjälpning.

14 6. Fjärruppgradering Elmätaren ska göra det möjligt för nätföretagen att uppgradera programvara och ändra inställningar i mätutrustningen på distans. Syfte: Ny funktionalitet kan införas kostnadseffektivt för att stödja nya behov eller nya krav, kostsamma fältbesök undviks.

15 7. Spänningssätta/frånkoppla på distans
Elnätsföretagen ska via elmätaren kunna spänningssätta och frånkoppla elanläggningar på distans Syfte: Undvika kostsamma fältbesök, möjliggör avstängning i samband med flytt, ger incitament för kunden att aktivt välja elavtal.

16 Larm vid nollfel - utgår
Det tidigare förslaget innebar att mätsystemet skulle skicka larm vid nollfel i kundens anläggning. Kravet föreslås inte längre i huvudsak av följande skäl Det saknas standardiserat sätt att detektera nollfel Osäkerheter i mätmetoden Riskerar att bli ett särkrav för Sverige

17 Funktionskraven - översikt
3. Fjärr-avläsning 4. Registrera energi 60/15 min 2. Kund-gränssnitt 5. Avbrotts-registrering 1. Utökad mätdata 6. Fjärr-uppgradering 7. Spännings-sättning/från-koppling på distans Larm vid nollfel

18 Vilka mätare bör omfattas av kraven?
Samtliga lågspänningskunder bör omfattas av funktionskraven (kategori 1 och 2) Ca 5,4 miljoner mätare i Sverige Mätare med strömtransformator undantas av tekniska skäl av kravet på brytare Undantag om det är av vikt för rikets säkerhet

19 Införandetid Två olika datum på grund av skilda förfaranden vid installation och kontroll Senast 1 januari 2025 för de allra flesta mätarna Mätare byts ut många i taget, kontrolleras genom stickprovskontroll Senast 1 januari 2030 Mätare byts ut löpande, varje enskild mätare kontrolleras.

20 Vad händer framöver? Regeringskansliet kommer att remittera rapporten
Enligt vårt förslag – förordningsändringarna ska träda i kraft 1 juli 2018 Om det blir som vi föreslår – Ei ska påbörja arbete med föreskrift (förtydliga vissa detaljer) under nästa år

21 Frågor?


Ladda ner ppt "Funktionskrav på elmätare – ett steg på väg mot ett smartare elnät"

Liknande presentationer


Google-annonser