Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya överenskommelser med finansiärerna om finansiering av indirekta kostnader Bakgrund, regleringsbrevets nya instruktioner: ”Universitet och högskolor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya överenskommelser med finansiärerna om finansiering av indirekta kostnader Bakgrund, regleringsbrevets nya instruktioner: ”Universitet och högskolor."— Presentationens avskrift:

1 Nya överenskommelser med finansiärerna om finansiering av indirekta kostnader Bakgrund, regleringsbrevets nya instruktioner: ”Universitet och högskolor bör vid finansiering av forskningsprojekt vid universitet och högskolor begära, att andra statliga myndigheter samt stiftelser och andra icke-statliga finansiärer, ska bidra med en proportionell andel av de indirekta kostnaderna knutna till projektet … [vilka] bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund”

2 Överenskommelser finns med följande finansiärer Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Vinnova SSF, SNV, SIDA, STINT, RJ Cancerfonden, Hjärnfonden, Hjärt-Lungfonden Samtal pågår med följande finansiärer Vetenskapsrådet, FAS, Formas, Vinnova 081111 Wallenbergsstiftelserna 090218 090428 090505 SSF, Mistra, KK-stiftelsen 090318 Vinnova 090407 Vetenskapsrådet 090421 Formas 090427

3 SUHFs redovisningsmodell ● Alla indirekta kostnader är projektanknutna, det sker ingen beskattning för att stödja annan verksamhet ● Det finns ingen skarp gräns mellan direkta och indirekta kostnader, en kostnad som vid en institution hanteras som direkt kan vid en annan institution hanteras som indirekt ● Storleken på de indirekta kostnaderna kan inte jämföras mellan institutioner eller lärosäten utan att samtidigt jämföra vilken stödverksamhet som erbjuds ● Påslagsprocenten för indirekta kostnader kan inte jämföras mellan lärosäten om basen inte är densamma, kan vara direkta lönekostnader eller direkta lönekostnader + driftskostnader ● Lokalkostnader för ett projekt behandlas inte längre som en indirekt utan som en direkt kostnad

4 SUHFs önskemål om en ny ordning för extern forskningsfinansiering fr o m 2010 ● Varje ansökan innehåller en fullkostnadsberäkning enligt SUHFs redovisningsmodell ● Varje ansökan innehåller en specifikation av hur stor andel av den totala kostnaden som lärosätet förbinder sig att finansiera, det kan handla t ex om löner för redan anställda forskare samt minst samma andel av de indirekta kostnaderna som av de direkta ● Finansiären anger i sitt bidragsbeslut hur stor andel av den totala kostnaden som finansiären förbinder sig att finansiera, däri ingår då minst samma andel av de indirekta kostnaderna som av de direkta– såvida inte lärosätet förbundit sig att ta en större andel av de indirekta kostnaderna

5 SUHFs önskemål om nya ansökningsblanketter ● Ansökningsblanketterna omarbetas för att rymma en fullkostnadsberäkning enligt SUHFs redovisningsmodell, varje finansiär bestämmer genom utformning av sin ansökningsblankett detaljnivån ● Finansiärerna uppmanas kontakta Högskolornas forum för redovisningsfrågor för synpunkter på utformning av nya ansökningsblanketter ● Nya ansökningsblanketter bör helst införas för alla utlysningar efter 2009-07-01, och senast efter 2010-01-01 då nuvarande överenskommelser (t ex 35% påslag) upphör att gälla för alla nya kontrakt ● För nu gällande kontrakt samt de nya kontrakt som tecknas under 2009 gäller nuvarande överenskommelser (t ex 35% påslag) hela kontraktstiden

6 Förbundsförsamlingen beslutar att ställa sig bakom förslagen om en nyordning för ansökningar och finansiering av forskningsprojekt och rekommendera medlemmarna att verka för att denna nyordning införs att uppdra åt Kåre Bremer att som SUHFs talesman i frågor om full kostnadstäckning omförhandla nu gällande överenskommelser med finansiärerna rörande full kostnadstäckning i syfte att uppnå ovan beskrivna nyordning


Ladda ner ppt "Nya överenskommelser med finansiärerna om finansiering av indirekta kostnader Bakgrund, regleringsbrevets nya instruktioner: ”Universitet och högskolor."

Liknande presentationer


Google-annonser