Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Full kostnads- redovisning enligt SUHFs redovisnings- modell? MyndigheterFormas Vinnova SIDA SNV Vetenskapsrådet FAS StiftelserSSF STINT Mistra KK-stiftelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Full kostnads- redovisning enligt SUHFs redovisnings- modell? MyndigheterFormas Vinnova SIDA SNV Vetenskapsrådet FAS StiftelserSSF STINT Mistra KK-stiftelsen."— Presentationens avskrift:

1 Full kostnads- redovisning enligt SUHFs redovisnings- modell? MyndigheterFormas Vinnova SIDA SNV Vetenskapsrådet FAS StiftelserSSF STINT Mistra KK-stiftelsen RJ* PrivataHjärnfonden Wallenbergs* Hjärt-Lungfonden Carl Tryggers* Söderbergs* Göran Gustafssons* Cancerfonden KVA *Inget avtal

2 Denna text har skickats till VR som fortfarande funderar… Förslag till avtal med statliga finansiärer 1. En ny överenskommelse ska gälla kontrakt som tecknas fr o m 2010 och ersätta tidigare överenskommelse från 2003. För kontrakt tecknade t o m 2009 ska den tidigare överenskommelsen från 2003 gälla hela kontraktstiden. 2. Den nya överenskommelsen ska gälla tillsvidare såvida inte riksdags- eller regeringsbeslut föranleder omförhandling eller sådan begärs av endera part. Vid omförhandling ska överenskommelsen gälla ytterligare 6 månader från det omförhandling begärts. 3. Sökanden/lärosätet ska i ansökan redovisa projektets totala kostnader, direkta + indirekta, beräknade enligt SUHFs redovisningsmodell.

3 Fortsättning från föregående sida Förslag till avtal med statliga finansiärer, forts. 4. Sökanden/lärosätet ska i ansökan också redovisa hur stor andel av de totala kostnaderna som lärosätet och eventuella andra externfinansiärer avser finansiera. I medfinansierat belopp ska ingå samma proportionella andel medel för indirekta kostnader som i projektet i sin helhet. 5. I av finansiären beviljat belopp ska ingå samma proportionella andel medel för indirekta kostnader som i projektet i sin helhet. Lärosätet ska fördela från finansiären erhållet bidrag på direkta och indirekta kostnader i enlighet med finansiärens bidragsbeslut. (Enligt regleringsbreven = full kostnadstäckning)

4 Viktigt redovisa medfinansiering! Gäller KAW, RJ m fl Medfinansiering direkta kostnader - Löner för redan befintlig och av lärosätet avlönad personal - Lokaler, åtminstone samma andel medfinansiering som för lönerna, dvs Summa medfinansierade lönekostnader Totala lönekostnader - Övriga eventuella direkta kostnader Summa medfinansierade direkta kostnader Medfinansiering indirekta kostnader Samma andel medfinansiering som för de direkta kostnaderna, dvs Summa medfinansierade direkta kostnader Totala direkta kostnader X Totala indirekta kostnader X Totala lokalkostnader

5 Denna text har skickats till SSF som muntligen godkänt Förslag till avtal med icke-statliga finansiärer 4. Sökanden/lärosätet ska i ansökan också redovisa hur stor del av de totala kostnaderna som lärosätet och eventuella andra externfinansiärer avser finansiera. Den i ansökan redovisade summan för direkta kostnader kan sedan finansiären meddelat sitt bidragsbeslut komma att minskas med det belopp för indirekta kostnader som finansiären inte bedömer som projektrelaterade och som därför måste täckas av lärosätet. 5. Finansiären ska i sitt bidragsbeslut ange hur stor del av de totala kostnaderna som finansiären avser finansiera. I beviljat belopp ska ingå medel för indirekta kostnader till stödverksamhet som finansiären bedömer som projektrelaterad. Lärosätet ska fördela från finansiären erhållet bidrag på direkta och indirekta kostnader i enlighet med finansiärens bidragsbeslut.

6 Fortsättning från föregående sida Förslag till avtal med icke-statliga finansiärer, forts. 6. Parterna är överens om att upprätthålla en kontinuerlig dialog kring tillämpningen av redovisningsmodellen samt kring vad som bedöms som projektrelaterade respektive icke-projektrelaterade indirekta kostnader och stödverksamheter. Till detta behöver vi projektanställningen som Hfr ombetts hjälpa till att tillsätta

7 Idé SUHFs framtida årliga utvärdering av finansiärer med rekommendationer till forskare och lärosäten MVG Finansiären bidrar fullt ut till indirekta kostnader, dvs i samma proportion som för projektet i sin helhet, och lämnar helt till lärosätet hur beviljat bidrag ska disponeras. VG Finansiären bidrar fullt ut eller nästan fullt ut till indirekta kostnader, dvs i samma proportion som för projektet i sin helhet. G Finansiären bidrar till indirekta kostnader, men inte i samma proportion som för projektet i sin helhet, och inte i samma utsträckning som ovanstående finansiärer. Lärosätena rekommenderas att hellre söka bidrag hos ovanstående finansiärer. IG Finansiären bidrar endast i ringa utsträckning eller medger inget bidrag till indirekta kostnader. Lärosätena rekommenderas att undvika att söka bidrag hos dessa finansiärer.


Ladda ner ppt "Full kostnads- redovisning enligt SUHFs redovisnings- modell? MyndigheterFormas Vinnova SIDA SNV Vetenskapsrådet FAS StiftelserSSF STINT Mistra KK-stiftelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser