Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Budgetpropositionen för 2010. 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten2 BP 2010  Behov av 10 000 nya tillfälliga platser 2010-2011 (700 mnkr)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Budgetpropositionen för 2010. 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten2 BP 2010  Behov av 10 000 nya tillfälliga platser 2010-2011 (700 mnkr)"— Presentationens avskrift:

1 Budgetpropositionen för 2010

2 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten2 BP 2010  Behov av 10 000 nya tillfälliga platser 2010-2011 (700 mnkr)  KI 450 platser, 44 mnkr  Stimulera ungdomar att söka sig till högre utb direkt efter gymnasiet. De som kompletterar betyg konkurrerar i egen urvalsgrupp.  Regeringen återkommer om att lärosätena ska ta ut studieavgifter fr o m hösten 2011 för tredjelandsstudenter (frigör 500 mnkr).  Stipendier för studenter från utvecklingsländer (internat bistånd)  Anmälningsavgifter för studenter från tredjeland – VHS utreder

3 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten3 BP 2010  Kårobligatoriet avskaffas 1 juli 2010. Kompensation till lärosätena: 20 mnkr 2010 och 30 mnkr 2011  Angeläget att en större andel av lärare vid svenska lärosäten deltar i utlandsvistelser och utbyten med andra länder  Regeringen ska bereda frågan vidare om utbildningar i företagshälso- vård kan ges på högskolenivå (Delegation för företagshälsovård)  Linnéuniversitetet  Fler kompletterande utbildningar för personer med examen från tredjeland, bl a läkare.

4 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten4 BP 2010  För 2012 ytterligare permanenta omfördelningar på 38 mnkr till lärosäten med högt söktryck  Nuvarande resurstilldelning bör kompletteras med en kvalitetsrelaterad del  Kommande utvärderingar ska fokusera på utbildningarnas kvalitet i form av resultat  Regeringen återkommer med förslag för att öka lärosätenas självbestämmande

5 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten5 BP 2010  Sjuksköterskeutbildningarna vid de tre enskilda utbildningsanordnarna i Stockholm ökas permanent med 60 platser  I enlighet med forsknings- och innovationspropositionen görs en en satsning 2009-2012 på totalt 5 000 mnkr  Därav fördelas 500 mnkr 2010 till lärosäten och VR för strategiska forskningsområden, och därutöver 300 mnkr till lärosäten för förstärkning av lärosätenas fakultetsanslag. VR erhåller 80 mnkr för infrastruktur, bl a biobanker  Förstärkningen av fakultetsanslagen fördelas kvalitetsrelaterat till hälften efter externa medel och till hälften efter publikationer och citeringar. För 2010 fördelas även 10 % av befintliga anslag på detta sätt  En utredare ska analysera hur utvärderingar av den vetenskapliga kvaliteten ska kunna ligga till grund för framtida fördelning av fakultetsanslag

6 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten6 BP 2010  KI, KTH och SU bildar Stockholm Science for Life Lab (SciLifeLab). Ingår i satsningen på strategiska forskningsområden (stegvis ökad fördelning till 101,5 mnkr år 2012). Viktigt att lärosätena prioriterar verksamheten inom sina resurser och också söker kompletterande finansiering.  Regeringen anser att en utvärdering av de strategiska satsningarnas resultat bör göras efter 5 år. Omfördelning kan komma att göras om intentionerna i forskningspropositionen inte följts  Regeringen återkommer till frågan om att lärare ska underrätta lärosätet om patenterbar uppfinning.

7 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten7 BP 2010  VR och Statens beredning för medicinsk forskning ska utveckla och föreslå en modell för uppföljning och utvärdering av klinisk forskning som finansieras helt eller delvis av ALF-medel. Regeringen återkommer om ett ändrat ALF-avtal.  Ett särskilt organ för oredlighet i forskning ska inrättas vid Centrala etikprövningsnämnden.  Ett förslag till skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet remissbehandlas för närvarande  Smittskyddsinstitutet ombildas. Forskning som inte stödjer myndighetens övriga myndighetsuppdrag överförs till KI, bl a donationsprofessurerna. Den nära organisatoriska samverkan mellan SMI och KI upphör därmed. Allt sker inom KIs och SMIs totala finansiella ramar.

8 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten8

9 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten9

10 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten10

11 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten11

12 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten12

13 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten13

14 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten14


Ladda ner ppt "Budgetpropositionen för 2010. 28 sept 2009Nils-Fredrik Ankarcrona PLUS-enheten2 BP 2010  Behov av 10 000 nya tillfälliga platser 2010-2011 (700 mnkr)"

Liknande presentationer


Google-annonser