Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kultursamverkansutredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kultursamverkansutredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet."— Presentationens avskrift:

1 Kultursamverkansutredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

2 Kultursamverkansutredningen Utgångspunkter Medborgarperspektivet – främja allas möjlighet att ta del av ett rikt och varierat kulturutbud Värna och utveckla den kulturella infrastrukturen Föra ansvar och befogenheter närmare länets invånare Förtydliga statens strategiska roll Ge utrymme för regionala skillnader

3 Kultursamverkansutredningen Förslagen i korthet Statens stöd till regional kulturverksamhet samlas under ett anslag som uppgår till ca 1,2 miljarder Treåriga regionala kulturplaner utgör grund för medelstilldelningen Planerna ska ha förankring hos kommunerna och tas fram efter dialog med civilsamhället och kulturlivet Kulturrådet betalar ut medel till landstingen som fördelar bidrag till institutioner och annan verksamhet

4 Kultursamverkansutredningen Förslagen i korthet (forts.) Modellen införs fr.o.m. 2011 i fem län Den bör vara helt genomförd senast 2015 Ett samverkansråd inrättas med berörda myndigheter Lagändringar för att gynna länsöverskridande samverkan. Utvecklingsmedlen ska i första hand gå till länsöverskridande projekt.

5 Kultursamverkansutredningen Vem gör vad? STATENS KULTURRÅD: Företräder staten i dialogen med landsting och regioner Fördelar statliga medel till respektive län Ansvarar för att alla berörda kulturområden finns med Bistår med stöd när det gäller kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte regionalt och lokalt Ansvarar för uppföljning och återrapportering till regeringen

6 Kultursamverkansutredningen Vem gör vad? (forts.) LANDSTINGEN: Företräder länet i dialogen med staten Ansvarar för och samordnar arbetet med att ta fram regionala kulturplaner Fördelar statliga medel direkt till kulturverksamheterna i länet Ansvarar för länsvis återrapportering till Kulturrådet

7 Kultursamverkansutredningen Vem gör vad? (forts.) KOMMUNERNA: Samverkar med landstingen i framtagandet av de regionala kulturplanerna I många fall huvudmän och/eller huvudfinansiärer för berörda institutioner och verksamheter

8 Kultursamverkansutredningen Regional kulturverksamhet Kulturverksamhet som kommer ett helt län till godo Hit räknas även lokala institutioner med regional betydelse Stöd ska även kunna ges till verksamhet som inte drivs i institutionsform eller som konsulentverksamhet

9 Kultursamverkansutredningen Anslag och bidrag som omfattas Bidrag till regional teater-, dans- och musikverksamhet Regionala museer Regionala arkiv Konsulentverksamhet inom teater-, dans-, bildkonst-, mångkultur och hemslöjd Filmresurscentrum Stöd till biblioteksverksamhet (fördelas av KB) Totalt ca 1,2 miljarder kronor

10 Kultursamverkansutredningen Konsekvenser Nya uppgifter för Statens kulturråd Landsting och kommuner behöver utveckla sin kompetens inom ett antal områden Landstingen behöver utveckla sitt samarbete med kommunerna I längden bör reformen vara kostnadsneutral. Vissa ökade kostnader i samband med införandet.

11 Kultursamverkansutredningen Portföljmodell? Koffertar med tydlig packsedel Alla medborgare ska ha tillgång till ett brett kulturutbud – men allt behöver inte skapas i det egna länet Modellen ska ges utrymme att växa och anpassas efterhand En nybildad analysmyndighet får i uppdrag att utvärdera modellens konsekvenser


Ladda ner ppt "Kultursamverkansutredningen Spela samman – en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet."

Liknande presentationer


Google-annonser