Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

regeringen. se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "regeringen. se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop"— Presentationens avskrift:

1 http://www. regeringen. se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop

2 Lagens övergripande syfte
Främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för enskilda som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården.

3 Lagens särskilda syfte
Lagen ska ”särskilt främja att en patient med behov av insatser skrivs ut från den slutna vården så snart som möjligt efter det att den behandlande läkaren bedömt patienten utskrivningsklar”.

4 Ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten vård
Betalningsansvarslagen upphävs Smärre ändringar i: Socialtjänstlagen (8 kap. 5 §) Offentlighets- och sekretesslagen (25 kap. 11§) Patientlagen (3 kap. 2 b §) Hälso- och sjukvårdslagen (17 kap. 4 § + 8 §)

5 Nya lagen innehåller bestämmelser om:
Samverkan vid planering av insatser för enskilda som efter att de skrivits ut från sluten vård kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Hur insatserna ska planeras för enskilda som efter utskrivning behöver insatser från flera berörda enheter inom aktuella verksamhetsområden Kommunens betalningsansvar för vissa utskrivningsklara patienter

6 Nya lagen om patientgrupper:
Inga patientgrupper undantas från den nya lagens tillämpningsområde ny lag ska även omfatta patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård

7 Inskrivningsmeddelande
Om behandlande läkare, i samband med inskrivning, bedömer att patienten kan komma att behöva fortsatta vård- och/eller omsorgsinsatser efter utskrivning ska den slutna vården skicka ett inskrivningsmeddelande till berörda enheter Inskrivningsmeddelandet initierar planeringen för patientens utskrivning

8 Fast vårdkontakt När en enhet i den landstingsfinansierade öppna vården har tagit emot ett inskrivningsmeddelande i fråga om en patient ska verksamhetschefen vid den enheten utse en fast vårdkontakt för patienten innan patienten skrivs ut från sluten vård.

9 Egen planering direkt När socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården tagit emot inskrivningsmeddelande ska enheten omedelbart påbörja sin egen planering för att patienten tryggt och säkert ska kunna lämna den slutna vården.

10 Informationsöverföring
Information ska överföras senast samma dag som patienten skrivs ut från den slutna vården. Hänvisning till ny bestämmelse i Patientlagen som anger att patienten vid utskrivning ska få: Sammanfattning av vilken vård patienten fått i sluten vård Vem som är fast vårdkontakt i öppen vård (om möjligt) Befintlig planering för fortsatt vård och omsorg När SIP ska ske

11 Kallelse till gemensam planering
Om patienten behöver insatser från hälso- och sjukvården efter utskrivning ska patientens fasta vårdkontakt i den landstingsfinansierade öppna vården kalla till samordnad individuell planering. Regeringen påtalar att det är viktigt att landstinget som huvudman ställer tydliga krav på verksamheterna (ÖV och SV) så att kallelse kan utgå inom tre dagar efter underrättelse om utskrivningsklar.

12 Tid för upprättande av plan
I de flesta fall förutsätts inte att en individuell plan ska vara upprättad innan patienten kan lämna sjukhuset - tvärt om kan det vara en fördel om det sker efter utskrivning. LPT och LRV förutsätter dock att en samordnad vårdplan ska vara upprättad vid själva ansökan om övergång till öppen tvångsvård Samma flexibilitet är inte möjlig för denna patientgrupp.

13 Kommunernas betalningsansvar
En kommun ska betala ersättning till ett landsting för en patient som vårdas i sluten vård efter det att den behandlande läkaren har bedömt patienten som utskrivningsklar En kommuns betalningsansvar omfattar de som är folkbokförda i kommunen samt de som kommunen har beslutat ska vistas i annan kommuns särskilda boendeformer – oavsett var dessa är folkbokförda. Betalningsansvaret rör alla åldrar, diagnoser och oberoende av var de har vårdats i sluten vård.

14 Förutsättningar för en kommuns betalningsansvar
Slutna vården ska ha skickat inskrivningsmeddelande samt ha underrättat berörda enheter om att patienten är utskrivningsklar Om en samordnad individuell planering ska göras inträder betalningsansvaret under förutsättning att den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården har kallat till vårdplanering. Inget betalningsansvar om patienten ej kan skrivas ut pga att insatser som den öppna landstingsfinaniserade vården ska stå för ej är tillgängliga.

15 Förutsättningar för en kommuns betalningsansvar, fortsättning
Planeringskallelse från den öppna landstingsfinansierade vården ska ha utgått oavsett om hälso- och sjukvårdsinsatserna ska utföras i kommunal eller landstingets regi. Om patienten enbart har behov av insatser från socialtjänst kommer den landstingsfinansierade öppna vården vare sig få inskrivningsmeddelande eller kalla till planering. Kommunens betalningsansvar inträder då tre dagar efter att den slutna vården meddelat att patienten är utskrivningsklar.

16 Skillnad mot idag vad gäller betalningsansvaret
Betalningsansvaret räknas från när patienten har meddelats utskrivningsklar (inte från när kallelse till planering skickas) men realiseras inte om den landstingsfinansierade öppna vården inte kallar till samordnad individuell planering inom tre dagar.

17 Dispositiv lag med back-up
Om huvudmännen inte kommit överens om annat ska kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att den slutna vården har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar. Om underrättelse lämnas efter klockan ska kommunens betalningsansvar inträda fyra dagar efter det att en underrättelse har lämnats. Dygnsersättningen motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i sluten vård (omräknas årligen). Möjligheter att överenskomma om: Andra tidpunkter och andra belopp som ska gälla för utskrivningsklara

18 Ikraftträdande- och övergång
Ny lag träder ikraft Tillämpas dock inte förrän för patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård För patienter som vårdas i sluten psykiatrisk vård tillämpas nu gällande betalningsansvarslag fram till och med


Ladda ner ppt "regeringen. se/rattsdokument/proposition/2017/02/prop"

Liknande presentationer


Google-annonser