Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet."— Presentationens avskrift:

1 Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet

2 Nationella Kompetensrådet NKR bildades 2010 och på initiativ av det ESF finansierade projektet Carpe, som drev NKR så länge projektet pågick From 1 juli 2014 är Vård- och omsorgscollege värd för NKR NKR består av representanter från i stort sett alla regioner i landet

3 Exempel från NKRs arbete – Två möten på Socialdepartementet (VU) – Flera möten med Socialstyrelsen och SKL – Flera möten med Kommunal – Enkät och dialog med brukarorganisationer – Referensgrupp till Socialstyrelsens uppdrag: - Allmänna råd kompetens SOSFS 2014:2 (S) Kunskapsstöd om delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner Uppdrag kring personer med nedsatt beslutsförmåga tvång och begränsningar mm

4 Nationella Kompetensrådet Arbetet i NKR har utvecklats från att ha varit en viktig nationell arena för erfarenhetsutbyte och lärande…. till att även bestå av olika arbetsgrupper som bereder och lyfter olika frågor

5 Hur startade NKR ? Nationell konferens i mars 2010 Vilken kompetens/kunskap behövs för att arbeta inom verksamhetsområdet idag, och i framtiden? Behövs olika utbildningsnivåer inom verksamheterna? Om ja, vilka? Motivera! Hur kan man trygga kompetensförsörjningen inom verksamhetsområdet? Titlar…..

6 Hur gick arbetet vidare Under konferensen uttryckte många att detta måste vara en början och efterlyste nationell samverkan och samordning. ”Carpe bjuder in till ny konferens den 16 mars 2011 med utgångspunkt i den föregående med temat ”Vad hände sen?” Inbjudan kommer att finnas på Carpes hemsida fr.o.m. november.” Det blev totalt fem konferenser om kompetens i Carpes regi

7 Hur gick arbetet vidare Carpe tar initiativ till att bilda ett nationellt ”kompetensråd” och ansvarar för det under första året. En person per kommun/kommunalförbund bjuds in via deras sociala handläggare. Första träffen genomförs den 29 september -10 …och nu är vi här, 21 oktober 2015

8 Viljeinriktning NKR Vid det första mötet med NKR i september 2010 formulerades följande viljeinriktning: ”Kompetensrådet vill vara en drivkraft som genom samverkan vill utveckla och påverka kompetensfrågan på den nationella nivån. ” Stämmer det fortfarande?

9 Ur minnesanteckningarna från möte med NKR i dec 2010 ” Avslutningsvis diskuterades kopplingen till Vård och omsorgscollege. Många deltagare i rådet är också aktiva i både lokala och regionala Vård och omsorgscollege, som bygger på samverkan och kvalitetssäkring av utbildningar utifrån arbetslivets behov. Ingen av de närvarande ser någon konflikt mellan VO-College och Kompetensrådet, utan ser i stället att man kan dra nytta av de båda ”organisationerna”. Att många är aktiva både i de båda två borgar för att det inte blir två olika spår.”

10 Bland de frågor som NKR arbetar med finns Titlar och kompetensnivåer Det finns ett behov av att tydliggöra och synliggöra arbetet och yrken inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. Enhetliga titlar kopplade till kompetensnivåer är ett sätt

11 Titlar och kompetensnivåer Göteborgsregionen GR, med 12 kommuner har varit drivande i arbetet och har infört nya titlar. De har generöst delat med sig av sina erfarenheter och sitt arbetsmaterial till NKR. Arbetet har spridit sig i landet och många kommuner arbetar nu med frågan

12 Stödpedagog Det finns behov av medarbetare med eftergymnasial kompetens – Stödpedagoger YH utbildning kan vara ett sätt att få den kompetens som arbetsgivaren anser vara relevant. (eller 60 relevanta högskolepoäng) Bransch och utbildningsanordnare ansöker gemensamt om YH utbildning. Innehållet i utbildningarna kan se olika ut…

13 Behövs olika utbildningsnivåer inom verksamheterna? Om ja, vilka? Från nationella konferensen 2010

14 Verksamhetsplan för VO- College I verksamhetsplanen för 2015 står: Medverka till att ta fram föreskrifter för Yrkeshögskoleutbildningar som har behov av ett nationellt likvärdigt innehåll. Som ett första steg ta fram förslag till innehåll till två eftergymnasiala utbildningar bland annat funktionshinderområdet (och psykiatri). Hela verksamhetsplanen för föreningen Vård- och omsorgscollege ligger på hemsidan http://vo-college.se/om- vo-college/riktlinjer-och-styrdokument.http://vo-college.se/om- vo-college/riktlinjer-och-styrdokument

15 NKR hösten 2015 Under hösten 2015 genomförs regionala dialoger kring YH på det sätt som är möjligt i respektive region. Planeras av regionens representant i NKR Chefers kompetens – arbetsgrupp i NKR Erfarenhetsutbyte och lärande och nytta för ”andra”

16 Ur minnesanteckningar från NKR december 2012 ” Vid ett flertal tillfällen har behovet av att VO-College breddas till att även omfatta Barn- och Fritidsprogrammet diskuterats i NKR och det var också en punkt i brevet som NKR skickade till SKL efter sitt första möte, 2010. Vid dagens möte medverkade Katarina Storm Åsell, Vårdföretagarna och Jonny Jakobsson från Kommunal, som sitter med i nationella rådet för VO-College som är ett råd till kansliet…..”

17 Ur minnesanteckningar från NKR december 2012 forts ”Jonny och Katarina var här för att lyssna till argument som kommer ur branschens behov. De håller med om att det delvis är en ny situation, med nya gymnasieprogram där Barn- och fritidsprogrammet har inriktning Socialt arbete med yrkesutgång mot funktionshinderområdet. Andra argument är att Socialstyrelsen i sitt informationsmaterial ”Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning – Vägledning för arbetsgivare”, lyfter fram båda programmen som möjliga vägar till yrket.. ”

18 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

19 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg 2015-12-01 – 2016-06-30

20 ESF-rådets fokusområde 1 Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv som omfattar o Jämställdhetsintegrering o Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval o Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning o Integration av utlandsfödda

21 ESF-rådets fokusområde 1 Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv Utmaning: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas

22 ESF-rådets fokusområde 2 Utveckla strategier för ett hållbart arbetsliv inom sektorn Utmaning: Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

23 ESF-rådets fokusområde 3 Utveckla förslag till insatser som stödjer social innovation Ur utlysningstexten: Det kan handla om utveckling och förbättring av samhälls-och välfärdstjänster Nya arbetssätt och tillvaratagande av kompetens……

24 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Med utgångspunkt i Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg (Gysär-13) )se om och i så fall hur programmet skulle kunna ingå i VO-College struktur. Dialogparter är FUB, Magnus Tideman och Jessica Arvidsson, Högskolan i Halmstad Kan NKR vara behjälpliga med några fokusgruppsdiskussioner ?


Ladda ner ppt "Nationella Kompetensrådet inom funktionshinderområdet En del av Vård- och omsorgscollege Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet."

Liknande presentationer


Google-annonser