Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn."— Presentationens avskrift:

1 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn

2 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg 2015-12-01 – 2016-06-30

3 ESF-rådets fokusområde 1 Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv som omfattar o Jämställdhetsintegrering o Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval o Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning o Integration av utlandsfödda

4 ESF-rådets fokusområde 1 Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv Utmaning: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas

5 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Analysera och problematisera språkkraven avseende hinder alternativt möjligheter för att integrera utlandsfödda inom vård- och omsorgssektorn. Vad säger forskningen om andraspråksinlärning och hur kan den kunskapen tas tillvara? Kartlägga befintlig kunskap om långsiktigt fungerande stödstrukturer för språkutveckling på arbetsplatsnivå.

6 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Följa partssamtalens förslag om nyanländas etablering på arbetsmarknaden Bevaka kommande förändringar i styrningen av SFI i koppling till yrkessvenska inom vård- och omsorgsbranschen.

7 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet Regionala VO- College: Analysera exempel på alternativa och framgångsrika SFI-upplägg (Uppsala). Analysera exempel på alternativa och framgångsrika metoder att ta tillvara flerspråkighet i organisationer (Uppsala). Sammanställa och analysera metoder för inkluderingsarbete. Specifikt titta på förutsättningar för handledarrollen i inkluderingsarbetet (Gävleborg).

8 ESF-rådets fokusområde 1 Kartlägga och analysera kompetensförsörjning ur ett ickediskrimineringsperspektiv Utmaning: Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas

9 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Sammanställa befintlig kunskap om obalansen mellan könen i branschen Undersöka samarbetsmöjligheter och identifiera utvecklingsområden i YA och andrayrkesintroduktionssatsningar tillsammans med Arbetsförmedlingen och andra relevanta aktörer.

10 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Med utgångspunkt i Gymnasiesärskolans program Hälsa, vård och omsorg (Gysär-13) )se om och i så fall hur programmet skulle kunna ingå i VO-College struktur.

11 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Undersöka hur VO-Collegestrukturen kan bidra i utvecklingssatsningar som underlättar unga och nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Undersöka hinder för tillsvidareanställningar och kartlägga framgångsrika initiativ. Kartlägga VO-College koppling till regionala kompetensplattformar.

12 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet Regionala VO- College: Analysera tidigare genomfört arbete och föreslå insatser för att bryta könssegregerad arbetsmarknad (Örebro). Undersöka attityder till branschen hos unga (GR.). Undersöka attityder till branschen hos utlandsfödda (GR).

13 ESF-rådets fokusområde 1 Insatser i det förberedande projektet Regionala VO- College: Analysera erfarenheter från YA-upplägg i Kronoberg i syfte att identifiera framgångsfaktorer och utmaningar och utifrån det föreslå upplägg i satsningar på YA, lärling, trainee mm.

14 ESF-rådets fokusområde 2 Utveckla strategier för ett hållbart arbetsliv inom sektorn Utmaning: Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas

15 ESF-rådets fokusområde 2 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Ta fram förslag till gemensam definition av begreppet arbetsplatslärande inom VO- Colleges samverkansstruktur Undersöka alternativa modeller att organisera och fördela arbete mellan olika professioner/funktioner på arbetsplatsen utifrån goda exempel från vård- och omsorgsbranschen.

16 ESF-rådets fokusområde 2 Insatser i det förberedande projektet Regionala VO-College Tydliggöra handledaruppdraget inom VO- College (Kronoberg, Skåne och Södra Norrland ) Undersöka hur lärande- och kompetensutvecklingsfrågorna i branschen styrs utifrån politiska beslut i några kommuner (Södra Norrland)

17 ESF-rådets fokusområde 2 Utveckla strategier för ett hållbart arbetsliv inom sektorn Utmaning: Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras

18 ESF-rådets fokusområde 2 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet: Undersöka parternas syn på olika karriärvägar. Undersöka parternas syn på en differentiering av arbetsuppgifter Bevaka kommande förändringar i styrningen av YH-utbildningar.

19 ESF-rådets fokusområde 2 Utveckla strategier för ett hållbart arbetsliv inom sektorn Utmaning: Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas

20 ESF-rådets fokusområde 2 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet Identifiera exempel på innovativa och framgångsrika samarbetsformer mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare i några regioner, i syfte att hitta exempel på fungerande utbildningsmodeller med integrerat arbetsplatslärande.

21 ESF-rådets fokusområde 2 Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet Identifiera innovativa samverkansformer för integration av utlandsfödda på arbetsplatser. Hitta former för samverkan med Arbetsförmedlingen i deras uppdrag angående arbetsmarknadsutbildning

22 ESF-rådets fokusområde 3 Utveckla förslag till insatser som stödjer social innovation Ur utlysningstexten: Det kan handla om utveckling och förbättring av samhälls-och välfärdstjänster Nya arbetssätt och tillvaratagande av kompetens……

23 ESF-rådets fokusområde 3 Utveckla förslag till insatser som stödjer social innovation Insatser i det förberedande projektet VO-College nationellt genom kansliet Utifrån resultaten i det förberedande projektet, identifiera områden som kan fungera som sociala innovationer. Det kan handla om: Modeller för arbetsplatslärande som underlättar för olika målgrupper att komma in och stanna i branschen Samverkansformer och modeller som stödjer språkutveckling och kommunikativ kompetens Differentierade arbetsuppgifter som möjlighet för fler att komma in och stanna i branschen

24 Projektorganisation Styrgrupp VO-College styrelse Projektledning VO-College kansli Expertstöd Utredningsstöd Arbetande referensgrupp Nationella rådet Projekt- medarbetare VO-College Örebro Projekt- medarbetare VO-College Gävleborg Projekt- medarbetare VO-College Uppland Projekt- medarbetare VO-College Kronoberg Projekt- medarbetare VO-College Södra Norrland Projekt- medarbetare VO-College GR Projekt- medarbetare VO-College Skåne Dialogparter

25 Myndigheten för delaktighet Arbetsförmedlingen Skolverket Myndigheten för Yrkeshögskolan Socialstyrelsen Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Med flera….

26 På vilket sätt kommer hela VO-College involveras i det förberedande projektet? o Genom att bidra med erfarenheter och fakta exempelvis via enkäter som skickas ut via regionala samordnare o Genom dialog kring de resultat som kommer fram under projektets gång exempelvis på nätverksträff under våren 2016 o Och säkert på andra sätt som vi inte har helt klart för oss i dag… o Det vi har helt klart för oss är att hela VO-College struktur är viktig för att det förberedande projektet ska lyckas!

27 Förväntat resultat av det förberedande projektet: o De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och analyserats o Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts o Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats


Ladda ner ppt "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn."

Liknande presentationer


Google-annonser