Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30."— Presentationens avskrift:

1 Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30

2 Backspegel….. Inriktningsbeslut fattat av VO-College styrelse i maj 2014 1. Utveckla strukturer som varaktigt ställer om arbetsplatserna till lärande arbetsplatser 2. Öppna nya rekryteringsvägar till branschen 3. Förbättra kopplingen mellan utbildningen och verksamheterna.

3 Avsikten med satsningen är att undersöka hur kompetensförsörjningen i välfärdssektorn kan säkras genom att bredda rekryteringsbasen titta på hur personal som redan har anställning i sektorn, nyttjas och vårdas på bästa sätt. Framtidens välfärd – kompetens- försörjning inom välfärdssektorn Resultatet av projekten ska generera projektidéer för kommande genomförandeprojekt. Hämtat från www.esf.se

4 Projekten ska i sina analyser fokusera på följande faktorer: Strategier för att bryta könsstereotypa utbildnings- och yrkesval Inkludering av personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning Integration av utlandsfödda Sociala innovationer Hämtat från www.esf.se

5 Projektorganisation Styrgrupp VO-College styrelse Projektledning VO-College kansli Expertstöd Utredningsstöd Arbetande referensgrupp Nationella rådet Projekt- medarbetare VO-College Örebro Projekt- medarbetare VO-College Gävleborg Projekt- medarbetare VO-College Kronoberg Projekt- medarbetare VO-College Södra Norrland Projekt- medarbetare VO-College GR Projekt- medarbetare VO-College Skåne Dialogparter

6 Myndigheten för delaktighet Arbetsförmedlingen Skolverket Myndigheten för Yrkeshögskolan Socialstyrelsen Nationell delegation för lärande på arbetsplatserna inom ramen för yrkesintroduktionsanställningar Stiftelsen Stockholms läns äldrecentrum FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Med flera….

7 De horisontella principerna Viktigt att få med i alla delar av det förberedande projektet o Jämställdhetsintegrering o Tillgänglighet o Ickediskriminering http://www.esisupport.se/

8 Förväntat resultat av det förberedande projektet: o De viktigaste utmaningarna för kompetensförsörjningen inom branschen har kartlagts, konkretiserats och analyserats o Hur VO-College kan bidra i den fortsatta utvecklingen har utretts o Aktörer som kan samverka för att ta sig an utmaningarna i kommande socialfondsprojekt har identifierats och mobiliserats

9 1.Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas 2.Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas 3.Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas 4.Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras 5.Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas Fem utmaningar identifierade

10 Utmaning 1: Språk- och kommunikationskompetensen behöver utvecklas Mål: Frågan om språk- och kommunikationskompetens ska vara belyst och analyserad och leda fram till väl grundade slutsatser gällande möjliga lösningar samt rekommendationer inför fortsatt utvecklingsarbete

11 Utmaning 2: Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas Mål: Komma fram till väl underbyggda slutsatser gällande befintliga och nya rekryteringsvägar samt identifiera fungerande samarbetsformer och metoder som kan tillämpas i ett fortsatt utvecklingsarbete.

12 Utmaning 3: Strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatserna behöver utvecklas Mål: Att ett förslag till gemensam definition av begreppet arbetsplatslärande inom VO-College samverkansstruktur ska vara framtaget. Att utifrån alternativa modeller att organisera och fördela arbete mellan olika professioner/funktioner på arbetsplatsen föreslå former för lärande på arbetsplatsen som kan fungera som lärande exempel. Att tydliggöra handledarrollen inom VO-College som en bärande del i strukturer och stöd för lärande och utveckling på arbetsplatsen, där fokus kommer att ligga på handledarnas möjligheter att vara resurs i ett systematiskt utvecklingsarbete.

13 Utmaning 4: Karriärvägar behöver utvecklas och tydliggöras Mål: Att parternas syn på karriärvägar och differentierade arbetsuppgifter är identifierade och ligger till grund för förslag på fortsatt utvecklingsarbete.

14 Utmaning 5: Samarbetet mellan utbildning och arbetsliv behöver utvecklas Mål: Innovativa och framgångsrika samarbetsformer och utbildningsmodeller som främjar ett integrerat arbetsplatslärande ska vara identifierade. Hitta former för samverkan med Arbetsförmedlingen i deras uppdrag angående arbetsmarknadsutbildning. Fungerande modeller och metoder för introduktion och integration av utlandsfödda på arbetsplatserna ska ha identifierats.

15 Utveckla förslag till insatser som stödjer social innovation Mål: Utifrån resultaten i det förberedande projektet, identifiera områden där VO-College samverkansstruktur kan bidra till sociala innovationer.

16 Rekryteringsvägar och metoder behöver utvecklas VO-College nationellt genom kansliet: Sammanställa befintlig kunskap om obalansen mellan könen i branschen Regionala VO- College: Analysera tidigare genomfört arbete i regionen och föreslå insatser för att bryta könssegregerad arbetsmarknad (Örebro). Undersöka attityder till branschen hos unga (GR.). Undersöka attityder till branschen hos utlandsfödda (GR). Ett exempel på hur arbetet kommer att genomföras nationellt och regionalt/ lokalt

17 På vilket sätt kommer hela VO-College involveras i det förberedande projektet? o Genom att bidra med erfarenheter och fakta exempelvis via enkäter som skickas ut via regionala samordnare o Genom dialog kring de resultat som kommer fram under projektets gång exempelvis på nätverksträffar under våren 2016 o Och säkert på andra sätt som vi inte har helt klart för oss i dag… o Det vi har helt klart för oss är att hela VO-College struktur är viktig för att det förberedande projektet ska lyckas!

18 Avslutningsvis….. o En otrolig möjlighet som förhoppningsvis blir både rolig och utmanande! o Vi gör det här tillsammans! Alla delar i projektet bildar en helhet o En sak är säker – tiden kommer att gå väldigt fort o Mer info kommer att finnas på www.vo -college.se framöverwww.vo -college.se


Ladda ner ppt "Förberedande projekt inom temat Framtidens välfärd Fokus vård och omsorg Kompetensförsörjning inom välfärdssektorn 2015-12-01 – 2016-06-30."

Liknande presentationer


Google-annonser