Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9"— Presentationens avskrift:

1 Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9
Högskolan Gävle, Humanioraavdelningen, Svenska som andraspråk Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9 A-nivå - Valbara moment Krav: grundläggande B-nivå - Valbara moment Krav: 30 hp på A-nivå Att lära på ett andraspråk – 7,5 hp Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer – 7,5 hp Språk och kultur i skola och samhälle – 7,5 hp Svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv – 7,5 hp Andraspråksinlärning och flerspråkighet – 7,5 hp Bedömning av andraspråksutveckling – 7,5 hp Högskolan i Gävle

2 Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9
Fart: ½ Varje moment i respektive block (A resp B) är valbara, dock är behörighet 30 hp i ämnet svenska som andraspråk för att få läsa moment på b-nivå. Behörighet för år 9: 45 hp. Högskolan i Gävle

3 Språk och kultur i skola och samhälle A-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Redogöra för migrationsprocess och dess påverkan på kulturella och språkliga samhällsstrukturer. Redogöra för sociolingvistiska processer med koppling till flerspråkighet. Problematisera det flerspråkiga klassrummet och få förståelse för flerspråkiga elevers möjligheter och begränsningar utifrån språkliga och kulturella normer i samhälle och skola och dess koppling till identitetsuppfattningar. Analysera och urskilja aspekter av språklig makt och samhällelig makt och sambandet mellan dessa i ett didaktiskt perspektiv. Jämföra och kritisk granska olika aspekter av språk, kultur och identitet. Högskolan i Gävle

4 Svenska språkets struktur i ett kontrastivt perspektiv A-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Tillämpa, redogöra och beskriva svenska språkets struktur på olika språkliga nivåer såsom fonologisk-, morfologisk-, syntaktisk-, semantisk- och diskursnivå. Undersöka, kartlägga och generalisera svenskans språksystem i förhållande till andra språk. Jämföra svenska språkets struktur i förhållande till andra språk. Högskolan i Gävle

5 Andraspråksinlärning och flerspråkighet A-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Definiera och redogöra för teorier inom andraspråksinlärning och flerspråkighet i samhälle, skola och hos individen, samt faktorer som påverkar språkinlärning i olika åldrar. Tillämpa sina kunskaper inom andraspråksinlärning genom att genomföra mindre studier av andraspråksutveckling med koppling till processbarhetsteorin. Bedöma och kritiskt granska olika teorier inom andraspråksinlärning och flerspråkighet i skola, samhälle och hos individen. Högskolan i Gävle

6 Bedömning av andraspråksutveckling A-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Definiera och redogöra för olika bedömningsmodeller för andraspråksutveckling i tal och skrift. Applicera sina kunskaper genom att performansanalysera och bedöma inlärartexter på olika språkliga nivåer såsom fonologisk-morfologisk-, syntaktisk-, semantisk- och diskursnivå. Kritiskt granska och jämföra bedömningsmodeller för ett andraspråk i utveckling. Högskolan i Gävle

7 Att lära på ett andraspråk B-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Beskriva och redogöra för hur språklig socialisation, språksyn samt inlärnings- och undervisningstraditioner kan påverka flerspråkiga elevers språkutveckling och kunskapsinhämtning Redogöra för språkets roll i ämnesundervisning samt beskriva olika typer av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Sammanställa olika modeller och arbetssätt för språk- och kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever, generalisera och dra slutsatser om hur ett framgångsrikt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut, generalisera och dra slutsatser om hur ett framgångsrikt språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt kan se ut Kritiskt utvärdera barns och ungdomars kunskapsutveckling i skolan utifrån ett flerspråkighetsperspektiv Högskolan i Gävle

8 Bedömning av kunskapsutveckling hos flerspråkiga individer B-nivå – 7,5 hp
Efter avklarad kurs skall studenten kunna: Definiera och beskriva olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling på ett andraspråk, med fokus på genrepedagogik Sammanställa, generalisera och dra slutsatser om olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling Dokumentera, synliggöra och bedöma flerspråkiga barns och ungdomars kunskapsutveckling i skolan Jämföra och kritiskt granska olika bedömningsmodeller för kunskapsutveckling hos flerspråkiga elever utifrån en parallell utveckling av språk och ämneskunskap Högskolan i Gävle

9 Upplägg Delvis inneträffar:
Ca en inneträff per månad. En 7,5 hp-kurs omfattar således ca 3 inneträffar Justering av detta går naturligtvis att lösa utifrån inkomna önskemål. Föreläsningar ges löpande via länk under momenten. Examination sker både skriftligt och muntligt. Löpande uppgifter sker oftast löpande under momentens gång. Högskolan i Gävle


Ladda ner ppt "Uppdragsutbildning 45 hp – behörighet SVA för år 9"

Liknande presentationer


Google-annonser