Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till föräldraråd Norrtullskolan åk 7-9

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till föräldraråd Norrtullskolan åk 7-9"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till föräldraråd Norrtullskolan åk 7-9

2 Vad säger skollagen (2010:800) om föräldraråd? Skollagen 4 kap 12§: Vårdnadshavare för barn i förskolan och för elever i förskoleklassen, grundskolan, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och fritidshemmet ska erbjudas möjlighet till inflytande över utbildningen 13§: Vid varje förskole- och skolenhet ska finnas ett eller annat forum för samråd med barnen, eleverna och de vårdnadshavare som avses i 12§. Där ska sådana frågor behandlas som är viktiga för enhetens verksamhet och som kan ha betydelse för barnen, eleverna och vårdnadshavarna. Inom ramen för ett eller flera sådana forum som avses i första stycket ska barnen, eleverna och vårdnadshavarna informeras om förslag till beslut i sådana frågor som ska behandlas där och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att det finns forum för samråd enligt första stycket och för att informations- och samrådsskyldigheten enligt andra stycket fullgörs .

3 Norrtullskolans föräldraråd 7-9
Vad är syftet med ett föräldraråd på Norrtull 7-9? Föräldrarådets syfte är att fungera som en samverkansgrupp för alla elevers och familjers bästa på vår skola och även kunna fungera som en informationslänk mellan Söderhamns kommuns Barn- och utbildningsförvaltning, rektor ,lärare/annan personal och föräldrar.  Syftet är inte att vara beslutande utan endast vägledande i frågor som rör alla våra barn/elever. Övrigt? Föräldrarådets uppgifter: Föräldrarepresentanterna i Föräldrarådet ska lyfta frågor och ge synpunkter ur ett föräldraperspektiv. Därmed är det av yttersta vikt att alla föräldrars åsikter och tankar efterfrågas kontinuerligt av representanterna i Föräldrarådet. Detta är en av de viktigaste uppgifterna som rådet har. Föräldrarådet ger föräldrar insyn och delaktighet i skolans verksamhet och en möjlighet att kunna påverka och delta i skolans utvärdering.  Föräldrarådet kan lyfta frågor som rör den pedagogiska utvecklingen och verksamheten, till exempel elevers lärande. Det kan även röra frågor gällande kvalitetsarbete, arbetsmiljö, jämställdhet, likabehandlingsplan, läroplanen, lokala verksamhets planen, innehåll på föräldramöten etc. Representanter Föräldrarådet består av frivilliga föräldrarepresentanter från alla klasser. ( Två från varje) Två lärare/annan personal (varav en skriver minnesanteckningar som ska spridas till alla föräldrar ) samt rektor (Mötesledare och ansvarar för kallelse samt dagordning). Följande frågor tas inte upp i föräldraråd utan hänvisas till rektor: - Frågor om enskilda barn - Frågor om enskild personal - Frågor som rör ligger inom ramen för rektors arbetsuppgifter såsom anställningar, bemanning, personalens kompetens.

4 Verksamheten idag och planer framåt
7-9 består av ca340 elever och ca 40 personal 4 arbetslag samt elevhälsoteam, syv, café- och bibliotekspersonal, modersmålslärare/studiehandledare

5 Söderhamns kommuns fokusmoråden Mål och resursplan
Kommunens 5 fokusområden jämlikhet attraktiva boenden Näringsliv Infrastruktur attraktiv arbetsgivare

6 För skolor i Söderhamn gäller särskilt fokus på detta:
Barn- och elevinflytande Barn och elever lever och praktiserar demokrati och utvecklas till huvudpersonen i sina egna liv. Likvärdighet Skolan i Söderhamn är likvärdig ur alla perspektiv, vilket leder till jämlika förutsättningar i samhället. Likabehandling Alla barn och elever upplever att förskolan och skolan är trygga miljöer där goda relationer utvecklas Kunskaper - Alla elever åk 9 ska uppnå behörighet till gymnasiestudier.

7 Var är vi idag? Demokrati och värdegrundsarbete Kunskapsuppföljning (åk 9 ht prognos )

8 Norrtullskolan 7-9 Handlingsplan för måluppfyllelse 16/17
”Alla barn känner trygghet och äger sitt lärande” Detta ska alla pedagoger arbeta med läsåret: - Att utveckla undervisningen med fokus på jämlikhet -elevers delaktighet och likabehandling. - Att utveckla arbetet med att skapa trygghet och studiero. - Att tydliggöra mål, kunskapskrav och säkra bedömningar. - Att fortsätta utveckla undervisningen med särskilt fokus på språkutvecklande arbetssätt. -Att utveckla bra former för dokumentation om elevers utveckling (systematiskt kvalitetsarbete.) -Att utveckla samarbetet mellan lärare/pedagoger vad gäller elevhälsa och barn i behov av särskilt stöd.

9

10

11

12                                                 Projektet har skett i förberedelseklass 7-9, arbetslag D och heter ”Flerspråkighetens möjligheter” Jag som sett projektet nära ser också att det är ett jättebra arbete som görs och att det ger fler elever större möjlighet att lyckas i skolan. Jag hoppas att det skapar intresse och att det kan spridas vidare både inom skolan och utanför! Att det nu även blir uppmärksammat utanför Sverige kan göra hela Norrtullskolan känd! GRATTIS!  till Åsa och Tina som fått utmärkelsen! Och grattis till oss som får vara med och glädjas och att vi är del av Norrtullskolan!

13

14

15


Ladda ner ppt "Välkomna till föräldraråd Norrtullskolan åk 7-9"

Liknande presentationer


Google-annonser