Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kompetenscentrum för flerspråkighet Interkulturellt perspektiv Med nyanlända barn och elever i fokus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kompetenscentrum för flerspråkighet Interkulturellt perspektiv Med nyanlända barn och elever i fokus."— Presentationens avskrift:

1 Kompetenscentrum för flerspråkighet Interkulturellt perspektiv Med nyanlända barn och elever i fokus

2 Kompetenscentrum för flerspråkighet

3 HUR?

4 Kompetenscentrum för flerspråkighet INTERKULTURELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Inter=växelverkan ”...en process, ett gränsöverskridande, interaktion och ömsesidighet och som samtidigt sätter kvalitativa och värdemässiga aspekter på kulturmöten.” "Ömsesidig respekt, jämlikhet och social rättvisa är bland de etiska värden som ofta förekommer som mål för interkulturalitet.” (Pirjo Lahdenperä, Interkulturella perspektiv)

5 Kompetenscentrum för flerspråkighet SAMTAL Vilka är era erfarenheter av interkulturellt förhållningssätt?

6 Kompetenscentrum för flerspråkighet NORM Normförståelse som en förutsättning för ett interkulturellt förhållningssätt. Docktestet i Raskortet, SVTDocktestet i Raskortet

7 Kompetenscentrum för flerspråkighet SAMTAL Flicka 11 år Syrien Skolgång 4 år Hedlundaskolan inför årskurs 5 Flicka 11 år Sverige Skolgång 4 år Hedlundaskolan inför årskurs 5 Med vilka glasögon går vi in i samtal med elev och vårdnadshavare? Hur tar vi reda på elevens erfarenheter av sin tidigare skolgång? Hur tar vi reda på vilka kunskaper eleverna har inom olika ämnesområden? Hur tar vi reda på vad som är viktigt för eleven för att denne ska må bra i skolan? Hur presenteras övrig personal såsom elevhälsan och deras funktion för vårdnadshavare och elev?

8 Kompetenscentrum för flerspråkighet Vad krävs för att skapa ett interkulturellt förhållningssätt på alla nivåer och funktioner i förskolan och skolan? ”Framgångsrikt mångfaldsarbete, liksom allt förändringsarbete, har en klar och tydlig vision, högsta ledningens stöd - inklusive att personerna i ledningen måste leva som de lär, en nulägesanalys, tydligt formulerade mål, klar ansvarfördelning samt effektiv kommunikation och utvärdering. Det förutsätter ett interkulturellt ledarskap (...) där hela organisationen utvecklas till en interkulturell lärandemiljö.” (Pirjo Lahdenperä, Interkulturella perspektiv)

9 Kompetenscentrum för flerspråkighet MOTTAGANDE Hur ser mottagandet ut i olika kommuner? Malmö Trollhättan Södertälje Reflektera över mottagandet i de olika kommunerna utifrån ett interkulturellt förhållningssätt.

10 Kompetenscentrum för flerspråkighet FRAMGÅNGSFAKTORER ”Den nyanlända elevens första tid i skolan har visat sig vara avgörande för hans eller hennes framtida skolgång. För en god planering av elevens fortsatta utbildning, behövs en tidig bedömning av elevens kunskaper. Eleven behöver mötas av höga förväntningar och få tillgång till alla skolämnen och relevanta kurser i gymnasieskolan. Resurser till utbildning måste fördelas efter elevens olika försättningar och behov. Skolan behöver därför skapa förutsättningar för en lärmiljö som har ett inkluderande förhållningssätt, elevinflytande, tillitsfulla relationer, motivation, höga förväntningar, samt trygghet och frihet från kränkningar och diskriminering.” (Skolverket)

11 Kompetenscentrum för flerspråkighet ORGANISATION, LEDNING, KOMPETENS ”Med tydliga rutiner får lärare och övrig skolpersonal bättre förutsättningar att ge varje nyanländ elev ett bra mottagande och god utbildning. Allas delaktighet är viktig för ett fungerande kvalitetsarbete. Det är centralt med en tydlig roll- och ansvarfördelning mellan huvudman, rektor, lärare och övrig skolpersonal där var och en utifrån sin roll och sitt uppdrag, tar gemensamt ansvar för att utveckla verksamheten. Om sådan roll- och ansvarsfördelning saknas finns risk att kvaliteten istället avgörs av enskilda personers insatser.” Utbildning för nyanlända elever, Skolverkets allmänna råd med kommentarer

12 Kompetenscentrum för flerspråkighet MOTTAGNINGSENHET Mottagande Förskola – Gymnasiet – Information om svenska skolan, förskolan och skolan i Umeå – Kartläggning Steg 1 Kartläggning Hemskola Mottagande i reguljär klass alternativt Internationell klass (FBK) Kartläggning steg 2 – Samverkan studiehandledare - ämneslärare

13 Kompetenscentrum för flerspråkighet SAMTAL Hur deltar ni i elevhälsan vid mottagande av nyanlända idag? Hur ser samarbetet ut på skolorna utifrån era funktioner? Är ni nöjda med hur det ser ut idag? Hur kan vi arbeta vidare för ett gemensamt förhållningssätt i mottagandet?

14 Kompetenscentrum för flerspråkighet KÄLLOR Clark Kenneth, Clark Mamie: Doll Test Lorentz Hans, Bergstedt Bosse: Interkulturella perspektiv: pedagogik i mångkulturella miljöer Skolverket: Framgångsfaktorer för nyanlända elevers skolgång Skolverket: Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper Skolverket: Ta emot nyanlända elever Skolverket: Utbildning för nyanlända elever. Allmänna råd med kommentarer Sveriges television: Fosterland Sveriges television: Raskortet

15 Kompetenscentrum för flerspråkighet KONTAKTUPPGIFTER Marie Karling Chef Kompetenscentrum för flerspråkighet marie.karling@umea.se 073-073 61 50


Ladda ner ppt "Kompetenscentrum för flerspråkighet Interkulturellt perspektiv Med nyanlända barn och elever i fokus."

Liknande presentationer


Google-annonser