Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn och unga Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn och unga Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Barn och unga Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling
Öka barns och ungas delaktighet och inflytande Möjliggör ungas egen försörjning Förbättra den psykiska hälsan Skapa förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud, goda levnadsvanor Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling Förslag på utmaningar Erbjud föräldrar stöd i föräldrarollen utifrån rådande behov. Minska antalet barn som växer upp familjer med relativ fattigdom. Öka barns och ungas delaktighet och inflytande Skapa delaktighet och en meningsfull livsituation för barn och unga. Utveckla barns och ungas möjligheter till reellt inflytande i processer som berör deras liv. Möjliggör ungas egen försörjning Skapa förutsättningar för förbättrade skolresultat. Underlätta för unga att skapa sig ett självständigt liv. Förbättra den psykiska hälsan Utveckla samverkan och samarbetet mellan myndigheter, verksamheter och huvudmän, inklusive det stöd samhället kan erbjuda genom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Utveckla strukturer och system för främjande, förebyggande och åtgärdande arbete, där skolan är den enskilt viktigaste arenan. Skapa förutsättningar för en aktiv fritid, ett rikt kulturutbud och goda levnadsvanor Utveckla bostadsområden med närhet till grönområden som stimulerar och uppmuntrar till lek och fysisk aktivitet. Verka för att barn och unga som lever med små socioekonomiska resurser ges bättre förutsättningar för en aktiv fritid och goda levnadsvanor.

2 Vuxna Utveckla möjligheterna till omskolning, vidareutbildning och kompetensutveckling Skapa goda arbetsplatser och arbetsmiljöer Verka för bättre arbetsvillkor och försörjning Öka tillgången till ett tryggt boende Stödja vuxna till hälsosamma levnadsvanor Öka delaktigheten i samhället och förebygg och åtgärda våld Utveckla möjligheterna till omskolning, vidareutbildning och kompetensutveckling Förslag på utmaningar Förbättra möjligheterna till utbildning för grupper utanför arbetsmarknaden. Stöd hälsolitteracitet och underlätta för personer med olika former av utsatthet att ta till sig och hantera hälsokunskaper. Goda arbetsplatser och arbetsmiljöer Inkludera de människor som står längst från arbetsmarknaden. Arbeta aktivt för bättre arbetsförhållanden och för att förebygga ohälsa inom vård, skola och omsorg. Minska de fysiska riskerna inom bygg-, industri- och transportsektorerna. Arbetsvillkor och försörjning Förbättra arbetsvillkoren för deltids- och timanställda. Utveckla stöd för att hitta jobb, förbättra coaching och matchning på arbetsmarknaden, särskilt för gruppen nyanlända. Utveckla och stöd människors kunskap och förmåga att hantera privatekonomin. Ökad tillgång till ett tryggt boende Utveckla insatser för hemlösa och socialt utsatta grupper. Gör trygghetsskapande åtgärder i människors närmiljö. Vuxnas levnadsvanor Fokusera på att förbättra mäns levnadsvanor. Hitta vägar för att förebygga ohälsosamma levnadsvanor bland socioekonomiskt utsatta grupper. Öka delaktigheten i samhället och förebygg och åtgärda våld Öka insatserna för att inkludera socialt utsatta grupper. Förebygg och åtgärda hedersrelaterat våld och våld i nära relationer.

3 Äldre Minska den ofrivilliga ensamheten
Öka förutsättningarna för ett aktivt åldrande Förslag på utmaningar - Flera grupper av äldre upplever ofrivillig ensamhet Åtgärder Skapa mötesplatser som är generationsöverskridande. Bygg boenden som är anpassade för äldres behov av gemenskap och trygghet. Samhället måste bli tillgängligt för alla grupper av äldre. Verka för att kulturutbudet blir mer tillgängligt för äldre. Öka tillgängligheten och förbättra förutsättningar för att underlätta fysisk aktivitet och rörelse. Anpassa och göra kommunikationer tillgängliga för äldre. Utveckla uppsökande verksamhet, även så att de från andra kulturer omfattas. Öka insatserna för att motverka psykisk ohälsa. - Flera grupper av äldre har sämre förutsättningar för ett aktivt åldrande Förbättra äldres förståelse för den egna hälsan och hur den påverkas av åldrandet. Öka förutsättningarna för äldre med svag ekonomi att åldras med livskvalitet. Underlätta för äldre att ta del av samhällsutvecklingen genom ex tillgång till bredband och ”IT-tjänster” Skapa förutsättningar för att äldre inte ska exkluderas av privatekonomiska skäl


Ladda ner ppt "Barn och unga Skapa förutsättningar för en gynnsam hälsoutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser