Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi

2 Kommunens intäkter

3 Hit går pengarna

4 Många år med starka resultat!, men…

5 Skillnad på resultat och ”riktiga pengar”
Investering utgift Avskrivning kostnad Exempel 2013, mnkr Årets resultat 194 Avskrivningar 214 Summa egna medel 408 Investeringar 482 Upplåningsbehov 74

6 Självfinansieringsgrad av investeringar

7 Nämndernas resultat jämfört med budget 2014, mnkr
KS -Exploatering -KLF resultatenheter + 3 -KLF övrigt (272) Vård- och omsorgsnämnden - 2 (901) Kultur- och fritidsnämnden (206) Samhällsbyggnadsnämnden (144) Arbetsmarknad och vuxenutbildning (208) Tekniska nämnden (0) Miljö- och hälsoskyddsnämnden + 1 (11) Utbildningsnämnden (2 128) Socialnämnden (519) Summa (4 395)

8 Ekonomirapporten. December 2014
Kommunernas resultat samt vad 2 procent av skatter och bidrag motsvarar Miljarder kronor Ekonomirapporten. December 2014

9 Finansiering av investeringar
Finansierar med egna medel investeringar på mnkr med nuvarande resultatnivå Investeringsbudget, mnkr

10 styrdokument och uppföljning
Vad är styrning? Utöva makt genom bland annat budgeten, andra styrdokument och uppföljning etc. Att få en annan aktör att göra något

11 Att utveckla styrningen
Från Budgetfokus Hålla budget Intern förvaltning Tjänstemannamål Många mål Försöker fånga allt Följa upp Fokus på delar Org struktur Prat Till Resultatfokus Vad fick vi för pengarna? Medborgar-/brukarperspektiv Politikermål (inriktning) Strategiska inriktningar Fokus på viktiga förbättringar Utvärdera, jämföra Fokus på helheten Org kultur Handling

12 Process för budget – dvs flerårsplan/ettårsplan
Omvärldsanalys Vad som händer i omvärlden som påverkar kommunen Nov Feb Mar Apr Jun Okt Dec Framåtsikt utifrån omvärldsanalysen + resultatanalys Invärldsanalys Verksamheternas förmåga att klara uppsatta ambitioner Förslag till övergripande mål och ekonomiska ramar för flerårsplaneperioden Synpunkter på mål och ramar Beslut om flerårsplan - mål & ekonomiska ramar Precisering av åtagandet för nästkommande år - mål, ekonomi, aktiviteter Beslut om ettårsplan - verksamhet & budget Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Nämnder och styrelser

13 Uppföljning Nämndernas årsredovisningar Kommunens delårsrapport 2
Kommunens årsredovisning Nämndernas delårsrapport 2 Nämndernas delårsrapport 1 Kommunens delårsrapport 1

14 Styrsystemets uppgift
4,6 Mdr kronor 4 år invånare Flerårsplan 6.000 medarbetare 13 mål

15 Flerårsplanen (resultat, mål och övergripande ramar)
Styrsystemet Ett hållbart Botkyrka Planer, strategier och riktlinjer Flerårsplanen (resultat, mål och övergripande ramar) Uppföljning Resultat Nämnder Förvaltning Enheter

16 Kommunfullmäktige Nämnden Enheten Målområde Mål Åtagande Indikator Enhetens mål Nämndmål, gärna mätbara Åtagande/ aktivitet

17 Flerårsplanen 2015-2018 - målområden
Medborgarnas Botkyrka, Framtidens jobb, Välfärd med kvalitet för alla, Grön stad i rörelse, Kultur och kreativitet ger kraft En effektiv och kreativ kommunal organisation.

18 Flerårsplanen mål Mål 1: Botkyrkaborna är mer delaktiga i samhällsutvecklingen Mål 2: Botkyrkaborna har mer jämställda och jämlika förutsättningar och möjligheter Mål 3: Botkyrkaborna är friskare och mår bättre Mål 4: Fler Botkyrkabor kan försörja sig på eget arbete eller företagande Mål 5: Botkyrka attraherar fler företag, särskilt inom miljö, hälsa och kreativa näringar Mål 6: Kunskapsresultaten förbättras och skillnader beroende på kön och social bakgrund minskar Mål 7: Botkyrkas äldre lever ett mer aktivt liv och får den vård och omsorg de behöver Mål 8: Fler företag och hushåll är fossilbränslefria och energieffektiva Mål 9: I Botkyrka byggs fler attraktiva bostäder för ökad variation och mer levande stadsmiljöer Mål 10: Kommunen stimulerar kreativitet och entreprenörskap Mål 11: Fler Botkyrkabor har möjlighet att uppleva och skapa kultur Mål 12: Effektiv organisation med ökad kvalitet och rätt kompetens Mål 13: Fossilbränslefri kommunal organisation senast 2015


Ladda ner ppt "Botkyrkas styrmodell och kommunens ekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser