Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomiinformation 2016-06-01 1. Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomiinformation 2016-06-01 1. Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomiinformation 2016-06-01 1

2 Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder - Kulturhuset Kåken

3 Resursfördelningsmodellen (SDF) Befolkningsansvar - antal, åldrar (grundvariabler) - sociala kriterier (tillägg) Samma för alla Ej påverkbar Snittprognoser för respektive år Avstämning i bokslut En ram per stadsdel

4 Exempel på kriterier i resursfördelningsmodellen 2016 Grundresurser Barn 1-5 år 97 641 kr Invånare 20-64 år 949 kr Äldre 90-94 år122 605 kr Äldre över 95 år197 325 kr Tilläggsresurser 6-15 år, föräldrar m förgymn utb 81 876 kr Ensamboende över 75 år 112 589 kr Arbetslösa utan ersättning 27 470 kr 0-17 år m ej gift förälder, utan arb 108 891kr

5 Intern fördelning inom en stadsdel Ekonomiska ingångsläget Kommunfullmäktiges och nämndens satsningar Storleksordning på reserv Index, löner- och prisutveckling Nivå försörjningsstöd Befolkningsförändringar Expansion inom funktionshinderboende Efterfrågan inom förskolan Tillkommande finansieringsbehov Sparbeting

6 Tidplan budgetarbetet, exempel Febr - Bokslutsinformation April-maj- Dialog sektorerna Maj- KF-budgetförslag Aug- Nämndens mål- inriktningsdok Sept- Dialog sektorerna Okt- Budgetbeslut

7 Ekonomiska begrepp Investering/leasing –Principer Varaktighet Värdeökande, ej underhåll eller förbrukning –Kapitalkostnader Avskrivning Ränta –Exempel Möbler 10 år Datorer 3 år eller drift

8 Ekonomiska begrepp Eget kapital –Syfte –Ackumulerade resultat –Nyttjande max motsvarande 0,5 % av kommunbidraget –Förvaltningen kan inte föreslå nyttjande –Värdering skall ske i årsrapport

9 Ekonomiska begrepp Periodiseringar –Syfte: rättvisande periodresultat –Kommunbidrag i 12:e delar –Vilka kostnader och intäkter saknas –Ställer krav på uppföljningsunderlag –Exempel; hyror, löneavtal,

10 Ekonomiska begrepp Semesterlöneskuld –Skuld till personalen ca 80 mkr –Nytt arbetssätt 2012 –Jämnare fördelning av kostnader över året –Intjänad semester kostnadsbokförs varje månad –Uttagen semester finansieras av gemensamt konto –Finansiering av vikarier Pensionsskuld –Kommuncentralt

11 Resultaträkning 2016 Intäkter –Taxor, avgifter 58 mkr –Hyresintäkter 84 ” –Bidrag 54 ” –Försäljning av verksamhet 291 ” –Övrigt 35 ” –Kommunbidrag 1 958 ” –Summa 2 480 mkr

12 Resultaträkning 2016 Kostnader –Personal 1 291 mkr –Försörjningsstöd 50 ” –Köp av verksamhet 690 ” –Lokalhyror 259 ” –Övriga kostnader 190 ” –Summa 2 480 mkr

13 Uppföljningen under året Aktiviteter, exempel –Enhetschefer 7 gånger per år –Gruppmöten 4 tillfällen –Stadsdelsdirektör 4 tillfällen –Uppföljningsrapporter 3 tillfällen –Ekonomiska rapporter 4 tillfällen –Årsrapport Underlag: -Verksamhetsnyckeltal -Detaljerad ekonominformation

14 Riktlinjer för budget och uppföljning Beslutad av KS Reglerar nämndens ansvar inom budget- och uppföljningsprocessen Främst ekonomiskt perspektiv Skall följa stadens tidplan och struktur för uppföljning Interna regler och riktlinjer för budgetuppföljning skall tas SDD skall ge sin mening vid ofinansierade beslut Verksamheten skall drivas inom ekonomisk ram och enligt lagstiftning även om mål och inriktning ej kan uppnås

15 Ekonomiskt resultat april 2016 (mkr) 15 SektorUtfallPrognos Utbildning 1,8 1,0 Äldreoms/HS -3,8 -5,0 Ind fam oms/Fukt Hind-13,0-28,0 Kultur o fritid 1,5 1,0 Gemensamt 10,6 18,0 Summa -2,9-13,0 Åtgärder totalt 13 mkr, varav ÄO 5,0 mkr

16 Nettokostnadsutveckling 16

17


Ladda ner ppt "Ekonomiinformation 2016-06-01 1. Ekonomi Befolkningsansvar Resursnämndsuppgifter - Sjukhusundervisningen - Äldreboendeplanering - Boendeplanering, funktionshinder."

Liknande presentationer


Google-annonser