Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nacka kommuns organisation. Kommunfullmäktige Beslutar om mål, avgifter, budget och skatt. Bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Väljer ledamöter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nacka kommuns organisation. Kommunfullmäktige Beslutar om mål, avgifter, budget och skatt. Bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Väljer ledamöter."— Presentationens avskrift:

1 Nacka kommuns organisation

2

3 Kommunfullmäktige Beslutar om mål, avgifter, budget och skatt. Bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Väljer ledamöter i kommunstyrelse och nämnder. 61 ledamöter. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Utskott Högsta beslutande organ

4 Mandatfördelning i kommunfullmäktige Moderaterna 24 Folkpartiet liberalerna 5 Kristdemokraterna 2 Centern 3 Socialdemokraterna 11 Vänsterpartiet 3 Miljöpartiet 7 Nackalistan 4 Sverigedemokraterna 2

5 Majoritetsprogrammet 2015-2018 Ökat bostadsbyggande Ökad framkomlighet Fler jobb God miljö Hög kvalitet i välfärden

6 Kommunstyrelsen Bereder ärenden och verkställer beslut åt kommunfullmäktige. Ansvarar för den ekonomiska förvaltningen. Har personalansvar för all personal. Tillhandahåller kommunal produktion av tjänster i den omfattning som efterfrågas. 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Utskott Leder, styr och samordnar

7 Nämnderna Ansvarar för mål, ambitioner och prioriteringar inom sitt område. Kan ha både finansierings- och myndighetsansvar. Myndighetsansvar Beslutar om rättigheter och skyldigheter för enskilda. Finansieringsansvar Bekostar och utvärderar verksamheten. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Valnämnd Äldrenämnden Överförmyndarnämnden Utskott

8 Kommunstyrelsens utskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Beredande organ till kommunstyrelsen. Fattar beslut i vissa frågor på delegation. Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Beredande organ till kommunstyrelsen Fattar beslut i vissa frågor på delegation. Kommunstyrelsens verksamhetsutskott Har det politiska ansvaret för produktionsverksamheterna. Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Utskott

9 Revision Sju revisorer granskar all verksamhet inom nämndernas verksamhetsområden. Revisorerna prövar om: verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt räkenskaperna är rättvisande den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. Kontrollerar Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Utskott

10 Valnämnd Sköter den praktiska administrationen vid val: utser röstmottagare inrättar vallokaler svarar för den preliminära räkningen av röster. Sköter val Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revision Nämnder Arbets- och företagsnämnden Fritidsnämnden Kulturnämnden Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Valnämnd Äldrenämnden Överförmyndarnämnden Utskott

11 Tjänstemännen Myndighets- och huvudmannaenheter Arbets- och företagsenheten Barn- och ungdomsenheten IFO Enheten för fastighetsutveckling Bygglovenheten Enheten för funktionsnedsättning Kultur- och fritidsenheten Lantmäterienheten Lokalenheten Exploateringsenheten Miljöenheten Park- och naturenheten Planenheten Sociala kvalitetsenheten Teknik- och stadsbyggnadsstaben Tekniska drift- och underhållsenheten Trafikenheten Utbildningsenheten VA- och avfallsenheten Vuxenenheten IFO Vägenheten Äldreenheten Överförmyndarenheten

12 Kommunal produktion Utför tjänster och service för medborgarna. Huvuddelen av kommunens medarbetare. Kommunal produktion Välfärd skola Välfärd samhällsservice Konkurrens med externa utförare

13 Olika uppdrag - gemensamt mål Politik Tjänstemän Produktion Huvudprocesser Mål Finansiering Uppföljning Info Stöd till politik Utredningar Beslut Utför tjänster Processägare (direktörer)Ansvar för att deras processerfungerar optimalt och utvecklas Medborgarna Stödprocesser


Ladda ner ppt "Nacka kommuns organisation. Kommunfullmäktige Beslutar om mål, avgifter, budget och skatt. Bestämmer vilka nämnder som ska finnas. Väljer ledamöter."

Liknande presentationer


Google-annonser