Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Stadsledningskontoret

2 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Göteborgs stad riktlinjer för stöd till anhöriga som vårdar närstående Göteborgs stads riktlinjer och vägledning för handläggning inom verksamhetsområdet Funktionshinder Denna presentation skall handla om

3 Riktlinjer Anhörigstöd

4 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen 5 kap 10 §

5 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 5 Syftet med riktlinjerna är att anhöriga som stödjer och vårdar närstående ska få ett likvärdigt stöd oavsett ålder var i staden de bor vilket verksamhetsområde de tillhör Riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige i januari 2016 Riktlinjer för anhörigstöd i Göteborgs stad

6 Vad innebär ett anhörigperspektiv 6 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Socialtjänsten ska samverka med anhöriga Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar (om den enskilde samtycker) Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömnning och utförande Utreda anhörigas behov och följa upp stödinsatser Se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar

7 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 7 Kommunen skall erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder Syftet är att förebygga och förhindra framtida ohälsa hos anhöriga Göteborgs stads riktliner för anhöriga som vårdar närstående Stöd till anhöriga

8 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 8 Stadsdelarna ska erbjuda: Information till anhöriga om det stöd som finns både som kommunal service och som biståndsbedömda individuella insatser Vägledning och råd samt hänvisningar till andra professioner eller aktörer om behov finns Stadsdelsnämnderna ska vid behov erbjuda; Stödsamtal, enskilt eller i grupp Verksamhet/aktiviteter för anhöriga Anhörigstöd

9 9 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Direkt anhörig stöd 10 Service, utbildning och information: Information Råd och vägledning Utbildning och föreläsningar Verksamhet/aktiviteter för anhöriga Stödsamtal, enskilt eller i grupp Individuellt behovsbedömda insatser till den anhörige Ex stödsamtal

11 Indirekt anhörigstöd 11 stöd som erbjuds den närstående ska vara av god kvalitet och erbjuda flexibla lösningar

12 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 12 Stadsdelsnämnderna ska; Inventera anhörigas behov för att kunna erbjuda ett relevant stöd Samverka när det gäller anhörigstöd, både inom stadsdelsnämnden, med andra stadsdelsnämnder och med andra aktörer/huvudmän. Hålla sig informerad och uppdaterad om vad som händer inom området och utveckla verksamheten med hjälp av detta Ansvara för att de inom verksamheterna som möter anhöriga har den kunskap de behöver och att de får fortbildning inom området. Anhörigstöd

13 Riktlinjer Funktionshinder

14 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 14 Säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden Stöd och vägledning i individuella behovsbedömningar Baseras på gällande lagar, förarbeten, föreskrifter, allmänna råd och handböcker samt rättsliga avgöranden Varför riktlinjer och vägledning?

15 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 15 Riktlinjen beslutas i Kommunfullmäktige och är en beskrivning av Göteborgs Stads inriktning gällande individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Riktlinjens innehåll konkretiseras i ett dokument Vägledning - Handläggning Riktlinje

16 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 16 Är en del av Välfärdens processer, vård och omsorgsprocessen Ska vara ett stöd i myndighetsutövningen som syftar till att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Revideras och uppdateras årligen av Stadsledningskontoret Vägledning

17 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 17 Målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av individuellt stöd. Avser alla åldrar för handläggning insatser enl LSS Avser 0-65 år för handläggning bistånd enl SoL (avseende insatsen hemtjänst för personer 0-65 år hänvisas till ÄO:s riktlinjer för hemtjänst) Riktlinjer och vägledning

18 Riktlinjer och vägledning – var ? 18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Styrande dokument –Individ och familjeomsorg – staden gemensamma

19 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 19 Välfärdens processer Riktlinjer och vägledning – var?

20 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 20 Lagar Rättspraxis Nationella föreskrifter och vägledningar Budgetmål Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Samverkan Region och lokalt Övergripande bestämmelser

21 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 21 Barn – personer 0-18 år Rättigheter och grundläggande principer i FN:s barnkonvention Bestämmelser om barnperspektiv i SoL och LSS Regler om barnets bästa (6 § LSS och 1 kap 2 § SoL) Regler om barns rätt att komma till tals (8 § LSS och 11 kap 10 § SoL) Barnperspektiv i handläggning

22 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 22 Den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. Habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt § 10 LSS. Resor i samband med LSS-insatser skall vara kostnadsfria. Hemvårdsbidrag till barn och vuxna. Rätt till boendestöd enligt SoL för personer med psykiska, intellektuella och neurologiska funktionsnedsättningar. Garantibelopp i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs stad (riktlinje)

23 Riktlinje för hemtjänst (se riktlinje för hemtjänst styrande dokument) 23 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Beslutade av kommunfullmäktige 2015-06-11. Riktlinjerna för hemtjänst gäller vid bedömning av den enskildes behov samt vid genomförande av hemtjänst, oavsett den enskildes ålder. Beslut om hemtjänst fattas som rambeslut Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om, att den enskilde fått sin ansökan beviljad samt hur många timmar per vecka som beviljats.

24 Hemvårdsbidrag (se regler för hemvårdsbidrag styrande dokument ) 24 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN Hemvårdsbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. Hemvårdsbidrag är ett kommunalt bidrag som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. Hemvårdsbidrag kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar.

25 Tack för idag


Ladda ner ppt "- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2016-04-26 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser