Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående."— Presentationens avskrift:

1 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. 2016-03-31 Astrid Sælen, anhörigkonsulent sdf Lundby Socialtjänstlagen 5 kap 10 § (2009-07-01)

2 Begrepp 2 Vem är anhörig? Person över 18 år som ger omsorg, vård eller stöd (ex. anhörig, vän, granne) Vem är närstående? Person som tar emot omsorg, vård eller stöd (ex. en familjemedlem, vän, granne)

3 Socialtjänstlagen 5 kap 10 § 3 Skyldighet att erbjuda stöd – men ingen individuell rättighet till stöd Omfattar alla som stödjer eller vårdar en närstående, oavsett om den närstående har insatser från kommunen eller ej Du avgör själv om du tillhör målgruppen ”anhörig” Vilka verksamheter omfattas av skyldigheten? Hela socialtjänstens område berörs Lagstiftningen gäller oavsett den närståendes diagnos, funktionalitet, ålder, kön, relation, boendeförhållanden osv.

4 Syftet med stöd till anhöriga 4 Förebygga ohälsa genom att underlätta för anhöriga minska deras fysiska och psykiska belastning Anhörigas situation och behov av stöd måste därför uppmärksammas tidigt (Prop. 2008/09:82, sid. 11)

5 Vad innebär ett anhörigperspektiv 5 Socialtjänsten ska samverka med anhöriga erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar, om den enskilde samtycker ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande utreda anhörigas behov, informera om kommunens stöd hålla regelbunden kontakt och följa upp stödinsatser se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar Prop. 2008/09:82

6 6 Kommunfullmäktige beslutade 25 februari 2016 om Göteborgs stads reviderade riktliner för anhöriga som vårdar eller stödjer närstående Riktlinje för anhörigstöd i Göteborg

7 7 Varje situation är unik och utgångspunkten är att den anhörige själv avgör hur stort ansvar hon eller han vill ta Syfte Minska anhörigas fysisk och psykisk belastning Förbättra livssituationen Mål Likvärdigt och brett utbud av stöd till anhöriga för att kunna tillgodose gruppers och individers olika behov Syfte och mål

8 Nämndernas ansvar 8 Alla medarbetare inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Göteborgs stad ska ha ett anhörigperspektiv och ett stödjande förhållningssätt. Säkerställa att medarbetare som möter anhöriga har god kunskap om vad det innebär att ha ett anhörigperspektiv. Nå ut med information om stadens anhörigstöd till kommuninvånarna.

9 9 Stadsdelarna ska erbjuda: Information till anhöriga om det stöd som finns både som kommunal service och som biståndsbedömda individuella insatser Vägledning och råd samt hänvisningar till andra professioner eller aktörer om behov finns Stadsdelsnämnderna ska erbjuda; Stödsamtal, enskilt eller i grupp Verksamhet/aktiviteter för anhöriga Anhörigstöd

10 Anhörigperspektiv innebär att 10 Socialtjänsten ska samverka med anhöriga erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar, om den enskilde samtycker ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömning och utförande utreda anhörigas behov, informera om kommunens stöd hålla regelbunden kontakt och följa upp stödinsatser se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar Prop. 2008/09:82

11 Indirekt anhörigstöd 11 Bästa anhörigstödet är en god vård och omsorg för den närstående Stadens insatser enligt SoL och HSL till den närstående ska vara av god kvalitet och erbjuda flexibla lösningar för att på bästa sätt bidra till ett gott stöd för den anhöriga

12 Direkt anhörigstöd 12 Förebyggande och hälsofrämjande karaktär – bidra till att främja anhörigas hälsa Kan ges antingen som service eller information och/eller Individuella behovsbedömda insatser enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL)

13 Stöd i form av kommunal service 13 Stadsdelsnämnderna ska erbjuda: Generellt utformade insatser, tillgängligt för alla utan föregående biståndsbedömning Information Råd och vägledning Utbildning/föreläsningar Verksamhet/aktiviteter för anhöriga, exempelvis café/cirklar/träffar med varierande innehåll utifrån behov Stödsamtal, enskilt eller i grupp

14 Stöd till den närstående 14 Avlösning i hemmet enligt SoL – Avgiftsfri insats i Göteborg Efter individuellt beslut ska avlösning erbjudas i hemmet dygnet runt, såväl vardag som helgdag. Regelbunden insats eller vid oförutsedda situationer. Individuellt anpassad och av god kvalitet. Hemvårdsbidrag kan utgå til person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möte betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Prövas och beviljas enligt 4 kap 2 § SoL. I båda fall är det den närstående som ansöker.

15 15 Barn – personer 0-18 år Rättigheter och grundläggande principer i FN:s barnkonvention Bestämmelser om barnperspektiv i SoL och LSS Regler om barnets bästa (6 § LSS och 1 kap 2 § SoL) Regler om barns rätt att komma till tals (8 § LSS och 11 kap 10 § SoL) Barnperspektiv i handläggning

16 Hemvårdsbidrag 16 prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. är ett kommunalt bidrag som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar.

17 Tack för uppmärksamheten

18 HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 18 Erkännande, respekt och delaktighet är kanske det allra viktigaste, enklaste och mest efterfrågade stödet (prop. 2008/09:82 s. 22). Behov av stöd


Ladda ner ppt "Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående."

Liknande presentationer


Google-annonser