Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015."— Presentationens avskrift:

1 Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015

2 Skaraborgs Sjukhus Bakgrund, vem ansvarar för att barn och unga får hjälp Social tjänst Skola Hälso och sjukvård Föräldrar Socialtjänst Trygga och goda uppväxtförhållanden Skolan Lärande och utveckling Hälso- och sjukvård Sjukdomar och skador, somatiskt och psykiatriskt

3 Skaraborgs Sjukhus Samverkan är en förutsättning men… ..samverkan är svårt ..det behövs en tydlig ledning och styrning ..möten ska ha ett tydligt syfte och vara tidsbestämda ..alla kallade parter måste komma ..det måste finnas en samsyn över syftet med samverkan

4 Skaraborgs Sjukhus Men… om alla följer de överenskomna riktlinjerna och de rutiner som är framtagna finns absolut möjlighet att få effektivare och en mer meningsfull samverkan som underlättar arbetet för att ge barn och unga en bättre hälsa.

5 Skaraborgs Sjukhus Projektets utgångspunkt ”Koordinatorn ska i samarbete med utvecklingsledaren för barn och unga ge lokala samverkansgrupper ett anpassat stöd för att identifiera förbättringsområden och formalisera handlingsplan för det långsiktigt lokala samarbetet kring målgruppen barn och unga.”

6 Skaraborgs Sjukhus Utvecklingsområden för det fortsatta arbetet

7 Skaraborgs Sjukhus Lokal samverkan Ett problem har varit att få alla motiverade att komma till samverkansmöten både individuella möten och för den lokala gruppen. En överenskommen struktur Grunddeltagande från förskola/skola/fritidshem, socialtjänst, fritid (fritidsgård) och primärvård (första linjen) Specialistsjukvården deltar utifrån en särskild rutin

8 Skaraborgs Sjukhus Överenskommelse för lokal samverkan Mall är framtagen tillsammans med de lokala koordinatörerna Arbetet leds av en lokal koordinator I mallen tydliggörs hur organisationen ska/kan se ut på lokal nivå, vilka parter som ingår i det lokala arbetet samt syftet med den lokala gruppen BUP och HAB deltar en gång per år i den lokala gruppen Specialistsjukvården deltar enligt särskild rutin i de individuella mötena

9 Skaraborgs Sjukhus Medverkan från specialistsjukvården vid individuella möten 1. Generell kompetens från specialistsjukvården efterfrågas 2. Vårdbegäran/remiss finns insänt 3. Barnet/eleven är känd hos specialistsjukvården Allt finns på Vårdsamverkans hemsida http://www.vardsamverkanskaraborg.se/sv/Vardsamverkan- Skaraborg/NyaVardsamverkanSkaraborg/

10 Skaraborgs Sjukhus Processkarta, beskrivning av den sk Första linjen.  En processkarta för samverkansprocessen mellan de olika parterna i Vårdsamverkan är framtagen  Processkartan ska förutom samverkansprocessen visa varje inblandad parts uppdrag och ansvar

11 Skaraborgs Sjukhus Första linjen Definitionen av första linjen är inte reglerad i lag och det saknas nationella riktlinjer och vägledning. Detta medför olika tolkningar av vem som bär ansvaret, vilken som är målgruppen och vilka insatser som bör finnas tillgängliga. Målgruppen faller inte tydligt inom någon verksamhets eller huvudmans ansvar. Psykisk ohälsa hos barn och unga kan bero på många olika saker och det kan krävas olika typer av insatser för att komma tillrätta med problemet. Det kan finnas olika faktorer hos barnet själv och dess omgivning som är orsak till ohälsan som även har betydelse för vilken hjälp ett barn behöver. Både orsaker och insatser kan utgå ifrån medicinska, psykologiska, psykosociala och pedagogiska utgångspunkter.

12 Skaraborgs Sjukhus Kan vi blunda för oklarheterna? För att klara av att tidigt upptäcka och erbjuda insatser, som är lätta att komma i kontakt med och lätta att besöka, samt att kunna erbjuda insatser med hög kvalitet krävs en struktur på vem som gör vad. Första linjen är den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot barn, ungdomar eller familjer som uppmärksammats/söker hjälp för att ett barn mår dåligt, oavsett om problemet har psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. I detta dokument tolka

13 Skaraborgs Sjukhus I toppen finns specialistinsatser som riktar sig till en mindre grupp barn och unga som behöver mer specialiserad hjälp, till exempel av socialtjänsten eller barn- och ungdomspsykiatrin. Denna instans är för de allra flesta tillstånd, inte den första instans som barn och familjer vänder sig till Mitt emellan dessa nivåer finns första linjen. Första linjen ska kunna identifiera olika former av problematik, göra basala utredningar av lätt till medelsvår psykisk ohälsa och behandla lindrigare former och tillstånd av psykisk ohälsa. Den ska också kunna identifiera svårare former av psykisk ohälsa och snabbt remittera vidare till rätt instans I pyramidens bas finns de generella insatser som erbjuds alla barn, till exempel skola, förskola, besök på barnavårdscentral och hälsosamtal i elevhälsan. Dessa insatser är framförallt förebyggande till sin natur.

14 Skaraborgs Sjukhus Övriga utvecklingsområden Informationsmöten i kommunerna och regionala verksamheter om VästBus och SIP Hjälp att kunna delta i gemensamma utvecklingsarbeten t ex ansökan om sociala investeringsmedel Utbildning av nätverksmötesledare Tydligare hemsida för Vårdsamverkan och koppling till VästBus ”Kontaktpersoner” i varje verksamhet Introduktion av ny personal Implementering på arbetsplatser inom verksamheter som arbetar med barn och unga, av respektive chef

15 Skaraborgs Sjukhus Resultat av projektet, har målen uppnåtts? Inte helt, mycket har kommit igång men den svåra implementeringen återstår. De lokala koordinatörerna är i stort sett nöjda med det stöd de fått under året (en 4:a på en 5-gradig skala) De lokala grupperna behöver fortsatt stöd och hjälp både av sina chefer och av utvecklingsledaren för Vårdsamverkans barn och unga

16 Skaraborgs Sjukhus Ytterligare information och stöd Kontakta Jessica Ek Utvecklingsledare Barn och unga Socialtjänst/Vårdsamverkan Mobil: 073-039 72 07 www.skaraborg.se


Ladda ner ppt "Samverkan runt barn och unga för psykisk hälsa Rapport från ett projekt genomfört 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser