Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning
Introduktionsutbildning Louise Odengard - Stadsledningskontoret

2 Denna presentation skall handla om
Göteborgs stads riktlinjer och vägledning för handläggning inom verksamhetsområdet Funktionshinder Göteborgs stad riktlinjer för stöd till anhöriga som vårdar närstående HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

3 Lite statistik 3509 personer i Göteborg hade LSS- insatser 1 okt 2014 ( personer i riket) 1103 personer under 65 år i Göteborg hade insats hemtjänst enligt SoL den i oktober 2014 (20500 personer i riktet) Den vanligaste insatsen enligt LSS är Daglig verksamhet (1707 personer) samt Bostad med särskild service (1340 personer) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

4 Varför riktlinjer och vägledning?
Säkerställa rättssäkerhet och likabehandling i staden Stöd och vägledning i individuella behovsbedömningar Baseras på gällande lagar, förarbeten, föreskrifter, allmänna råd och handböcker samt rättsliga avgöranden HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

5 Riktlinje Riktlinjen beslutas i Kommunfullmäktige och är en beskrivning av Göteborgs Stads inriktning gällande individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning. Riktlinjens innehåll konkretiseras i ett dokument Vägledning - Handläggning HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

6 Vägledning Är en del av Välfärdens processer, vård och omsorgsprocessen Ska vara ett stöd i myndighetsutövningen som syftar till att ge individuellt stöd till personer med funktionsnedsättning i Göteborgs Stad. Revideras och uppdateras årligen av Stadsledningskontoret HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

7 Riktlinjer och vägledning
Målgrupp är personer som på grund av funktionsnedsättning har behov av individuellt stöd. Avser alla åldrar för handläggning insatser enl LSS Avser 0-65 år för handläggning bistånd enl SoL (avseende insatsen hemtjänst för personer 0-65 år hänvisas till ÄO:s riktlinjer för hemtjänst) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

8 Riktlinjer och vägledning – var ?
Styrande dokument Individ och familjeomsorg – staden gemensamma HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

9 Riktlinjer och vägledning – var?
Välfärdens processer HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

10 Övergripande bestämmelser
Lagar Rättspraxis Nationella föreskrifter och vägledningar Budgetmål Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Samverkan Region och lokalt HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

11 Lagar Socialtjänstlagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Hälso- och sjukvårdslagen Förvaltningslagen HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

12 Nationella föreskrifter
FN:s konvention om rättigheter för människor med funktionsnedsättning Regeringens strategi för svensk funktionshinderpolitik Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd Sveriges Kommuner och landstings cirkulär och tolkning Myndigheten för delaktighet, MFD HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

13 Barnperspektiv i handläggning
Barn – personer 0-18 år Rättigheter och grundläggande principer i FN:s barnkonvention Bestämmelser om barnperspektiv i SoL och LSS Regler om barnets bästa (6 § LSS och 1 kap 2 § SoL) Regler om barns rätt att komma till tals (8 § LSS och 11 kap 10 § SoL) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

14 Rättspraxis Verksamheterna ska bygga sina beslut på rättspraxis genom att följa förvaltningsdomstolarnas avgöranden. Domar från högsta förvaltningsdomstolen (tidigare regeringsrätten) är vägledande. Kammarrättsdomar kan vara intressanta att lyfta fram när de uttrycker ställningstaganden för hur regler ska tolkas. När en kammarrätt gör en annan tolkning än en annan kammarrätt så kan det i sig vara en indikation på att målet kanske ska överklagas för att få ett prejudikat. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

15 Planera och samordna Kommunen har ett samordningsansvar när en person har insatser från/kontakter med flera huvudmän. Individuell plan enligt 10 §LSS ska alltid erbjudas. Individuell plan för samordning av insatser 2 kap 7 §SoL och 3 f §HSL (SIP) ett annat alternativ. Samtycke krävs. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

16 Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs stad (riktlinje)
 Den enskilde ska möta en socialsekreterare som ansvarar för utredning och beslut enligt LSS och/eller SoL, gällande personens hela behov av stöd utifrån funktionsnedsättningen. Habiliteringsersättning för personer i daglig verksamhet enligt § 10 LSS. Resor i samband med LSS-insatser skall vara kostnadsfria. Hemvårdsbidrag till barn och vuxna. Rätt till boendestöd enligt SoL för personer med psykiska, intellektuella och neurologiska funktionsnedsättningar. Garantibelopp i bostad med särskild service enligt SoL och LSS. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

17 Vägledande och särskilda bestämmelser i Göteborgs stad
Kostnadsfria insatser enligt SoL: Boendestöd i ordinärt och särskilt boende. Ledsagarservice för personer som fått en funktionsnedsättning före 65 års ålder. Avlösare i hemmet. Fixartjänster för personer under 67 år med funktionsnedsättning. Rätt att välja utförare av insatsen daglig verksamhet (under utredning) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

18 Utgångspunkter för rätt till insats
Den enskildes individuella situation Valet av insatser sker mot bakgrund av den enskildes önskemål och totala situation Beslut fattas enligt lämpligt lagrum i SoL och LSS Beslut tidsbegränsas utifrån vad som är lämpligt till individuella förutsättningar och insats. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

19 Riktlinje för hemtjänst (se riktlinje för hemtjänst styrande dokument)
Beslutade av kommunfullmäktige Riktlinjerna för hemtjänst gäller vid bedömning av den enskildes behov samt vid genomförande av hemtjänst, oavsett den enskildes ålder. Beslut om hemtjänst fattas som rambeslut Rambeslut om hemtjänst ska utformas så att det framgår vad den enskilde ansökt om, att den enskilde fått sin ansökan beviljad samt hur många timmar per vecka som beviljats. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

20 Hemvårdsbidrag (se regler för hemvårdsbidrag styrande dokument)
Hemvårdsbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen, inom ramen för kommunens generellt inriktade sociala verksamhet. Hemvårdsbidrag är ett kommunalt bidrag som fastställts av Göteborgs kommunfullmäktige. Hemvårdsbidrag kan utgå till person som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring och som vårdas av anhöriga i hemmet. Som anhörig i detta sammanhang räknas även vänner och grannar. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

21 Riktlinjer Anhörigstöd

22 Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder. Socialtjänstlagen 5 kap 10 §

23 Anhörigperspektiv Socialtjänsten ska samverka med anhöriga
Erbjuda anhöriga att delta i biståndsutredningar Ta hänsyn till anhörigas synpunkter vid biståndsbedömnning och utförande Utreda anhörigas behov och följa upp stödinsatser Se till att sjukvården och socialtjänsten samverkar HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

24 Stöd till anhöriga Kommunen skall erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder Syftet är att förebygga och förhindra framtida ohälsa hos anhöriga Göteborgs stads riktliner för anhöriga som vårdar närstående (är under revidering hösten 2015) HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

25 Riktlinjer för anhörigstöd i Göteborgs stad
Syftet med riktlinjerna är att anhöriga som hjälper och vårdar närstående ska få ett likvärdigt stöd oavsett ålder var i staden de bor vilket verksamhetsområde de tillhör Användas inom äldreomsorg samt funktionshinderområdet Riktlinjer beslutade av Kommunfullmäktige HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

26 Anhörigstöd Stadsdelarna ska erbjuda:
Information till anhöriga om det stöd som finns både som kommunal service och som biståndsbedömda individuella insatser Vägledning och råd samt hänvisningar till andra professioner eller aktörer om behov finns Stadsdelsnämnderna ska vid behov erbjuda; Stödsamtal, enskilt eller i grupp Verksamhet/aktiviteter för anhöriga HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

27 Anhörigstöd Stadsdelsnämnderna ska;
Inventera anhörigas behov för att kunna erbjuda ett relevant stöd Skapa och möjliggöra en god samverkan när det gäller anhörigstöd, både inom stadsdelsnämnden, med andra stadsdelsnämnder och med andra aktörer/huvudmän. Hålla sig informerad och uppdaterad om vad som händer inom området och utveckla verksamheten med hjälp av detta Ansvara för att de inom verksamheterna som möter anhöriga har den kunskap de behöver och att de får fortbildning inom området. HÅLLBAR STAD – ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

28 Tack för idag


Ladda ner ppt "Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning - myndighetsutövning Introduktionsutbildning 2015-10-13 Louise Odengard - Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser