Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-11-03 Socialtjänstlagen 2016-11-15 Pernilla Thunander verksamhetschef myndighetsutövning Vård- och omsorgskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-11-03 Socialtjänstlagen 2016-11-15 Pernilla Thunander verksamhetschef myndighetsutövning Vård- och omsorgskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Socialtjänstlagen Pernilla Thunander verksamhetschef myndighetsutövning Vård- och omsorgskontoret

2 Tre socialnämnder Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgskontoret Socialnämnden Socialkontoret Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknadskontoret

3 Lagar som styr vår verksamhet
Kommunallagen (KL) Förvaltningslagen (FL) Lag om vissa kommunala befogenheter Offentlighet- och sekretesslag (OSL) Socialtjänstlagen (SoL) Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförsäkringsbalken (SFB) Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) Personuppgiftslag (PuL) Andra speciallagar kring dokumentation etc

4 Kommunallagen 2 kap 2 § ”Kommuner och landsting skall
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” (Likställighetsprincipen)

5 Socialtjänstlagen (SoL)
Personer i behov av hjälp/stöd från samhället: I åldrarna år Alla med individuella behov

6 Socialtjänstlagens 4 kap 1 §
Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.

7 Vad ansvarar respektive nämnd för?
VoN SoN Äldre- och funktionshindersomsorg Stöd och insatser till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individ- och familjeomsorgsverksamhet lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Familjerättsfrågor Skydd för minderåriga enligt särskilda regler i socialtjänstlagen Familjerådgivning AVN Försörjningsstöd

8 Vad kan man få för hjälp/stöd enligt socialtjänstlagen
Vad kan man få för hjälp/stöd enligt socialtjänstlagen? (Vård- och omsorgskontoret) Är individuellt men kan till exempel vara: Hemtjänst Korttidsboende Särskilt boende Dagverksamhet Anhörigstöd

9 Vad är hemtjänst? Kan vara:
Omvårdnad tex hjälp att äta, klä och förflytta sig samt hjälp med hygien Praktiska göromål tex städ, tvätt, inköp Ledsagning Matlagning, matdistribution, sällskap vid måltider Promenader Social samvaro, bibehålla sociala kontakter Trygghetslarm Avlastning av anhörig

10 Hemtjänsten utförs av personal med särskild kompetens för målgruppen
Vad är boendestöd? Hemtjänst till personer med psykiska funktionsnedsättningar eller personer med utvecklingsstörning Hemtjänsten utförs av personal med särskild kompetens för målgruppen

11 Särskilda boenden (Säbo)

12 Anhörigstöd (5 kap 10 § SoL)
Avlastning - korttidsboende - hemtjänst - fri avlösning i hemmet - dagverksamhet Anhörig- och kunskapscentret enskilda stödsamtal kunskaps- och samtalscirklar café föreläsningar

13 Hur tar jag kontakt? Alla kan kontakta oss: Brukaren själv, anhörig, annan myndighet, primärvård eller slutenvård Kommunväxel 011 – Mottagningen 011 – Maila Akut situation inträffar Kallelse till vårdplanering från vårdavdelning Förhandsbedömning Hembesök eller vårdplanering bokas

14 Ansökan Ansökan Ansökan kan endast göras av den enskilde eller legal företrädare Muntlig ansökan vid telefonsamtal, hembesök eller vårdplanering Skriftlig, förenklad ansökan

15 Handläggningsprocessen
Aktualisering Ansökan Utredning Bedömning Beslut

16 Frivillighet kontra tvång
LSS och SoL- enskilde måste söka själv Motivationsarbete, (Meningsfullhet, begriplighet, hanterbarhet) Samverkan Vi kan inte göra något den enskilde inte är med på…


Ladda ner ppt "2015-11-03 Socialtjänstlagen 2016-11-15 Pernilla Thunander verksamhetschef myndighetsutövning Vård- och omsorgskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser