Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internkontroll Internkontroll 2016 Internkontroll I kommunallagen 6 kap, 7 §, beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten; ”Nämnderna skall.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internkontroll Internkontroll 2016 Internkontroll I kommunallagen 6 kap, 7 §, beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten; ”Nämnderna skall."— Presentationens avskrift:

1

2 Internkontroll 2016

3 Internkontroll I kommunallagen 6 kap, 7 §, beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten; ”Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.”

4 Äldrenämndens kontrollplan 2016 innehåller följande:
Kontrollmoment som kommunledningskontoret beslutat att samtliga nämnder ska genomföra; arbetsmöten med måltid som betalas av arbetsgivaren, rehab processen, klimatkompensation samt momsåtersökningshanteringen Ett tillägg till de gemensamma momenten är kontroll av hantering av verifikationerna. Kontrollmoment som nämnden väljer ut och som bedöms vara viktiga för verksamheten, kundfakturor samt kvalitetsuppföljningsplan. Kontrollmoment där nämndens internkontrollrepresentanter medverkar. Värdighetsgarantier samt Många aktörer kring samma brukare inom hemtjänst

5 Kontroll av kundfaktura
Kontrollmoment: Kontrollera att enskilda brukare debiteras hyra, avgift för omvårdnad, hemsjukvård och kost enligt kommunens regler. Detta kontrollmoment genomförs gemensamt för äldrenämnden och omsorgsnämnden. Genomförd kontroll: Projektledare på omsorgskontoret har i september genomfört granskning av underlag för debitering. Granskningen har omfattat faktiskt avgiftsutrymme och debiteringsjournal för fakturor avseende augusti månad Granskning har skett av avgiftsutrymme kontra debiteringsjournal för 349 brukare i hemtjänst och 69 boende i vårdboende.

6 Resultat Granskningen visar att ingen brukare har fått betala fel avgift utifrån sitt avgiftsutrymme. Arbetet med förbättringar gällande ökad läsbarhet/förståelse av kundfakturor pågår sedan flera år tillbaka. Fortfarande kvarstår en del problem som behöver åtgärdas. Arbetet är prioriterat i förvaltningsplanen för debiteringsprocessen och beräknas bli klart under Uppföljning kommer att ske för kvarstående problem.

7 Värdighetsgarantier - uppföljning
1 januari 2011 infördes den nationella värdegrunden för äldreomsorgen genom ett tillägg i Socialtjänstlagen. 1 maj 2013 infördes lokala värdighetsgarantier i Linköping. Kontrollen genomfördes av nämndens representanter

8 Genomförda kontrollen gjordes på följande sätt:
Analys av ett urval enkätsvar från Socialstyrelsens nationella enkät riktad till boende på vårdbostad samt Linköpings kommuns egen enkät till hemtjänstbrukare. Vi valde ut frågor som ligger nära det som garanteras i värdighetsgarantierna. Gruppintervju med hemtjänsttagare på Aspens servicehus Gruppintervju med boende på Kvarnbacken

9 Slutsats från nämndens internkontrollanter
Analysen av enkätsvaren visar att det inte går att läsa ut att införandet av värdighetsgarantier haft någon effekt hos brukarna. Varken i Socialstyrelsens enkät eller Linköpings kommuns enkät kan vi se att brukarna tycker att värdighetsgarantierna medfört någon positiv effekt i de frågor som rör möjligheten att påverka tiden man ska ha hjälp, personalens bemötande eller om personalen lyssnar på de synpunkter och önskemål man har. Enkätsvaren visar snarare på att både boende i vårdbostad och brukare i hemtjänsten blivit något mindre nöjda. Gruppintervjuerna med boende på Kvarnbacken och brukare i hemtjänsten på Aspen visar att ”begreppet” värdighetsgarantier inte är känt men de intervjuade upplever ändå att de får sina hjälpinsatser utförda utifrån sina önskemål. De som haft hjälp en längre tid tycker inte att det är någon större skillnad på hur hjälpen utförs nu jämfört med för några år sedan.

10 Många aktörer kring samma brukare inom hemtjänst?
Genomförd kontroll: Kontroll i Treserva av förekomst av hur vanligt det är med många aktörer kring samma brukare inom hemtjänst. Intervju med brukare som har erfarenhet av att ha insatser från flera utförare. Det var inte enkelt att få fram informationen från Treserva vilket medförde att 3 hemtjänstområden valdes ut.

11 Skäggetorps hemtjänstområde Ca 260 brukare har hemtjänst från privat utförare och av dessa har ca 65 hemsjukvård från Leanlink eller Attendo. 12 brukare hade även hemtjänst från olika utförare. Ramtopsgatans hemtjänstområde Ca 270 brukare har hemtjänst från privat utförare och av dessa har ca 89 hemsjukvård från Leanlink. 8 av brukarna har hemtjänstinsatser från olika utförare. Aspens hemtjänstområde Inom det området är det endast 7 som har privat utförare och av dessa har 1 brukare hemsjukvård från Leanlink.

12 Intervju med 4 personer på Ramstorpsgatans servicehus
De har hemtjänst från Human och får hemsjukvård samt ledsagning till/från matsal och fritidsverksamhet av Leanlink. Slutsatsen är att det på ett servicehus skulle fungera bättre för de boende/brukarna med sammanhållet ansvar där en och samma utförare har ansvar för hemtjänsten och det som ingår i basansvaret. Det ska dock alltid finnas möjlighet för den enskilde att välja hemtjänstutförare.

13 Kontinuitetsmätningen

14 Kontinuitetsmätningen
Antal personal hos en brukare (65+) registrerades under en två-veckors period. Om brukaren var kvinna/man skrevs också upp. Brukaren skulle ha hjälp minst två besök per dag, varje dag i veckan. Trygghetslarm och leverans av mat exkluderades. Besöken som skulle registreras var klockan 07-22 Listorna med registreringar (en rad för varje brukare) fördes in i en mall. Av alla registreringar användes 150 stycken för att räkna fram kontinuiteten.

15 Kontinuitetsmätningen
Kontinuiteten går endast att se som lägst på kommunnivå. Informationen finns att hämta på


Ladda ner ppt "Internkontroll Internkontroll 2016 Internkontroll I kommunallagen 6 kap, 7 §, beskrivs nämndernas ansvar för verksamheten; ”Nämnderna skall."

Liknande presentationer


Google-annonser