Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunfullmäktige hur gör man ?. Frågor och interpellationer Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunfullmäktige hur gör man ?. Frågor och interpellationer Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk."— Presentationens avskrift:

1 Kommunfullmäktige hur gör man ?

2 Frågor och interpellationer Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk utgångspunkt. De har i interpellationen ett kontrollmedel över nämnderna vid sidan av den kommunala revisionen. Frågorna är framförallt viktiga som medel för att få upplysningar och styra debatten. Kommunallagen med kommentarer och praxis

3 Frågor (KL 5:54-56) För att inhämta upplysningar En fråga ska ha ett bestämt innehåll Den får vara försedd med en kort inledande förklaring Bara den som frågar och den som svarar får delta i överläggningen

4 KL 5: 49, 51-53 Ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Dock inte myndighetsutövning mot enskild KF beslutar om frågan får ställas Fråga ställs till ordförande i någon nämnd eller förtroendevalda i övrigt som KF bestämt (ordförande i bolagsstyrelse, kommunalförbund)

5 KF:s arbetsordning Bör lämnas in till kansliet dagen innan KF Skriftlig och undertecknad En (1) fråga, ha ett bestämt innehåll och i princip kunna besvaras enkelt En fråga är avsedd att ställa för att inhämta sakupplysningar

6 KF:s arbetsordning Frågeställaren 2 min Svaranden2 min Möjlighet till vardera en ytterligare replik

7 KF:s arbetsordning Tjänstgörande ersättare får ställa fråga En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts Fråga får besvaras även om antalet närvarande ledamöter är färre än hälften

8 Interpellation (KL 5:49-53) Ska avse ämnen som hör till kommunfullmäktiges, en nämnds eller en fullmäktigeberednings handläggning. Dock inte myndighetsutövning mot enskild Ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. De bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen Fullmäktige beslutar om en interpellation får ställas

9 Interpellationer (KL) Får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en nämnd eller övriga som fullmäktige bestämt (ordförande i bolagsstyrelse, kommunalförbund)

10 KF:s arbetsordning Ska vara skriftlig och undertecknad Bör lämnas in så att den kan komma med i utskicket (publiceras en vecka innan) Bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen. Syftet med en interpellation är att initiera en debatt i kommunfullmäktige

11 KF:s arbetsordning Ersättare som tjänstgör får lämna in en interpellation Bör besvaras senast under det sammansträde som följer Svaret ska vara skriftligt och bör sändas med i utskicket

12 KF:s arbetsordning En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller ej Interpellationer får besvaras även om antalet närvarande ledamöter är färre än hälften

13 NÅGON SVARSPLIKT FÖRELIGGER EJ!

14 Motioner (KL 5:23) Ärenden i fullmäktige får väckas av 1. en nämnd 2. en ledamot genom motion 3. revisorer 4. en fullmäktigeberedning 5. medborgare genom medborgarförslag 6. kommunala bolag

15 KF:s arbetsordning Skriftlig och undertecknad Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion Bör sändas med ordinarie utskick Ersättare får bara väcka motion när hen tjänstgör

16 KF:s arbetsordning Beslut bör fattas inom sex månader (ett år enligt KL) Redovisning av ej behandlade motioner ska ske två gånger om året

17 Att tänka på… Använd gärna partiloggan Ha en beskrivande rubrik Beskriv ärendet i ”brödtexten” Ha ett tydligt yrkande; om flera använd gärna siffror Var inte för detaljerad i förslag till beslut Kontrollera gärna om kommunen arbetar med frågan Hitta rätt instans, t ex regionen


Ladda ner ppt "Kommunfullmäktige hur gör man ?. Frågor och interpellationer Rätten för fullmäktiges ledamöter att ställa interpellationer och frågor är viktig från demokratisk."

Liknande presentationer


Google-annonser