Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk"— Presentationens avskrift:

1 1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk
3. Kodens uppbyggnad 4. Stämman 5. Styrelsen På denna sida kan du fylla i punkter som behandlas i din presentation.

2 AKTIEBOLAGETS ORGANISATION
Aktieägare Aktieägare Aktieägare Bolagsstämma Förklaringar Bolaget ABL, Bolagsordning Aktieägaravtal Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter. Styrelse Aktieägaravtalet utan verkan

3 REGLER OCH RAMVERK ABL Börskontraktet Aktiemarknadsnämnden Koden
Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER Aktieägarna påverkar bolaget genom bolagsstämman
Styrelsens lojalitetsplikt mot bolaget

5 KODENS UPPBYGGNAD Ny kod från 1 juli omfattar alla bolag vars aktier är upptagna på en reglerad marknad Följ eller förklara Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

6 BOLAGSSTÄMMAN Kallelsen och förslag ska läggas ut på webben (gäller även protokoll) Beslutsför styrelse ska närvara på bolagsstämman samt ordförande Valbredningen ska utses av bolagsstämman och vara offentlig Valberedningen lämnar förslag på styrelse, arvoden och stämmoordförande Bolaget ska ha en valberedning Oberoende ledamöter ska vara i majoritet Ordförande i styrelsen ska inte vara ordförande i valberedningen Presentation av nya styrelsen Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

7 STYRELSENS UPPGIFTER Verksamhetsmål och strategi
Tillsätta, utvärdera, avsätta VD Uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet Kontroll av efterlevnad av lagar och regler Etiska regler Öppen, korrekt och relevant informationsgivning Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

8 STORLEK OCH SAMMANSÄTTNING
Storlek som är anpassad till bolagets storlek och utvecklingsskede Mångsidighet Jämn könsfördelning Inga suppleanter för stämmovalda styrelseledamöter Högst en stämmovald skall arbeta i bolaget Majoriteten skall vara oberoende till bolaget och ledningen Minst två ledamöter ska vara oberoende till större aktieägare Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

9 STYRELSENS ORDFÖRANDE
Om anställd – tydlig arbetsfördelning mot VD Organisera och leda arbetet Erforderlig introduktionsutbildning Styrelens uppdatering och kunskap Ägarkontakter Tillfredsställande underlag till styrelsen för beslut Dagordning inför möten Följa upp verkställande av beslut Utvärdering Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

10 ARBETSFORMER Arbetsordning
Uppdelning mellan utskott och styrelsen om sådana inrättats. Tydliga mandat. Protokoll Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

11 UTVÄRDERINGSPROCESSSEN
Ska finnas en strukturerad process för utvärdering av styrelsens arbete och effektivitet. Återkoppling till valberedningen. Ska även regelbundet utveckla VD:s arbete. Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

12 ERSÄTTNING TILL LEDNINGEN
Ersättningsutskott. (Kan vara hela styrelsen) Bolagsstämman ska besluta om incitamentsprogram. Styrelsen ska inte delta i samma program som ledningen. Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

13 RAPPORTERING OCH KONTROLL
REVISIONSUTSKOTT – RAPPORTERING OCH KONTROLL Revisionsutskott (minst tre ledamöter) Minst en ledamot ska vara oberoende till bolagets större ägare. Kan vara hela styrelsen. Kvalitetssäkra finansiell rapportering. Fortlöpande träffa revisorerna. Andra tjänster från revisorerna. Utvärdera revisionsinsatsen. Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

14 ANNAN INTERN KONTROLL Styrelserna ska en gång per år träffa revisorerna utan VD. Styrelsen ska se till att revisorerna översiktligt granskar halvårs- och niomånadersbokslut. Årligen lämna redovisning av vilket system man använder för intern kontroll. Regelbundet utvärdera behov av system för intern kontroll om det inte finns. Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.

15 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
Bolaget ska upprätta en bolagsstyrningsrapport som bifogas årsredovisningen. Bl a redovisa avvikelser från koden. Sammansättningen av valberedningen Uppgifter om styrelseledamöterna Detta är presentationsmallen. Tänk på att inte ha för mycket text eller för många punkter på varje sida. Strukturera och dela upp texten på flera sidor. Bland mallarna finns en fortsättningssida, med en grå pil efter rubriken, som anger att texten fortsätter.


Ladda ner ppt "1. Aktiebolagets organisation 2. Regler och ramverk"

Liknande presentationer


Google-annonser