Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning"— Presentationens avskrift:

1 Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning
Torsten Örtengren

2 Det svenska självregleringssystemet
FÖRENINGEN FÖR UTVECKLANDE AV GOD REDOVISNINGSSED FÖRENINGEN FÖR AKTIEMARKNADSFRÅGOR Gemensamma huvudmän FAR Svenskt Näringsliv Stockholmsbörsen Svenska Bankföreningen Svenska Fondhandlare föreningen Sveriges Försäkringsförbund Tillkommande huvudmän Stockholms Handelskammare Fondbolagens Förening Institutionella ägares förening för reglering av aktiemarknadsfrågor Kansli Sydsvenska Industri- och handelskammaren Chamber of commerce and indutry of southern sweden. Redovisnins-rådet (RR) Akut-gruppen Övervaknings-panelen Kollegiet för bolagsstyrning Aktiemarknads- nämnden (AMN) Näringslivets Börskommitté (NBK)

3 Börsregler för bolag noterade på Stockholmsbörsen
Noteringskrav Krav inför notering Legal granskning Upprätta prospekt Lägsta aktiepris Fortlöpande noteringskrav Börsfähighet (ledning och styrelse, ekonomi- och rapporteringssystem samt kapacitet för informationsgivning) Styrelsens sammansättning Utbildning Noteringsavtalet Noteringsavtalet reglerar när, hur och vilken information bolagen ska ge till aktiemarknaden Noteringskraven fastställs av Stockholmsbörsens styrelse. Sanktioner. Noteringsavtalet förhandlas fram med Aktiemarknadsbolagens Förening. Sanktioner. Förändringar i noteringsavtalet förutsätter att Stockholmsbörsen och Aktiemarknadsbolagens Förening är eniga om dessa

4 Nytt noteringskrav att tillämpa en kod för bolagsstyrning
Svenska aktiebolag på A-listan samt O-listebolag med ett marknadsvärde över 3 miljarder kronor skall tillämpa den svenska koden för bolagsstyrning Både marknadsvärdet vid mättidpunkten och ett genomsnittligt marknadsvärde de senaste 12 månaderna skall överstiga gränsvärdet för att kravet skall gälla Utländska bolag skall tillämpa den kod för bolagsstyrning som allmänt tillämpas i utlandet, eller om sådan saknas, den svenska koden för bolagsstyrning Ikraftträdande Bolag som omfattas per 1/7 2005: snarast möjligt, dock senast inför första ordinarie stämma efter den 1 januari 2006 En bolagsstyrningsrapport skall fogas till 2005 års årsredovisning Löpande: från den 1 juli respektive år med mättidpunkt den 31 maj

5 Nytt noteringskrav att tillämpa en kod för bolagsstyrning (forts.)
Frivillig anslutning för övriga bolag Meddelande till börsen Förteckning på börsens hemsida Kravet gäller fortlöpande för de bolag som en gång omfattats av koden Även om marknadsvärdet senare understiger 3 mdr kronor Gäller även bolag som frivilligt tillämpar koden För bolag som inleder en noteringsprocess efter 1 juli 2005 gäller att börsen gör en bedömning av marknadsvärdet

6 Information om bolagsstyrning på börsens hemsida

7 ”Nya” informationsregler i noteringsavtalet
Krav på att alla bolag har en särskild avdelning för bolagsstyrningsfrågor på sin hemsida Under den avdelningen skall följande information lämnas: -om och i så fall vilken kod för bolagsstyrning som bolaget tillämpar -aktuell styrelsesammansättning med information om hur länge varje ledamot ingått i bolagets styrelse, huvudsysselsättning och andra väsentliga styrelseuppdrag -information om verkställande direktör och stämmovalda revisorer -aktuell bolagsordning -i tillämpliga fall; uppdaterad bolagsstyrningsrapport Vidare skall en redogörelse för föregående räkenskapsårs styrelsearbete finnas på hemsidan senast i samband kallelsen till ordinarie bolagsstämma

8 Stockholmsbörsens övervakning av kodens tillämpning
Börsen har viss övervakning av att koden följs ”Följ eller förklara”-principen gäller Det är i första hand marknadens, inte Stockholmsbörsens, uppgift att utvärdera förklaringar Grövre fall av överträdelser kan innebära placering på observationsavdelningen eller föras till disciplinnämnden för bedömning

9 Ändringar i börsens övriga regler?
Noteringsavtalet: bindande regler – Koden: följ eller förklara Vissa regler kan förekomma både i koden och noteringsavtalet Kodens och börsens regler av seende definitionen av oberoende styrelseledamöter har närmats, men inte harmoniserats Inga ytterligare förändringar planeras av strikta börsregler gällande bolagsstyrning

10 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "Stockholmsbörsens regler och svensk kod för bolagsstyrning"

Liknande presentationer


Google-annonser