Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%"— Presentationens avskrift:

1 SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8% Övriga kostnader+120 mnkr4,9% ------------------------------------------------------------------- 785 mnkr7,2% Sammanvägda prestationer har gått upp med 3,5 % ca. dubbelt så mycket som budget.

2 Hösten 2014 flaggade SU för ett tufft ekonomiskt år 2015 Mars utfall-30 mnkr Mars prognos-111 mnkr ÄU presidie 25/6-200 mnkr Augusti prognos-261 mnkr Åtgärdsprogram 1 nå budget 201560 mnkr Åtgärdsprogram 2 efter marsbokslut100 mnkr Åtgärdsprogram 3 efter maj bokslut57 mnkr Åtgärdsprogram 4 efter delår augusti210 mnkr ------------------------------------------------------------------------ Totalt 427 mnkr SU:s åtgärdsplan

3 Ingående obalans 2016-200 mnkr Nya obalanser 2016-85 mnkr ----------------------------------------------------------------- -285 mnkr 194 förslag till åtgärder som beräknas ge ca 210 mnkr netto Gröna 119 st, Gula 44 st, Orange 31 st Varav 87 utan konsekvensbeskrivningar De största besparingsförslagen ligger inom områden som har stora underskott. Utgående obalans 2016-75 mnkr SU:s åtgärdsplan

4 Stor spännvidd i förslagen Vissa kräver metodutveckling och investeringar andra är enklare att genomför t.ex ej ersätta pensionsavgångar, billigare läkemedel Fåtal redovisar uppföljningsplaner och man skall jobba med genomförandet Organisationsförändringar och nedskärningar av bemanning; oklart om beaktande tagits till turordningsregler, normtal chefer, kompetensförsörjning på längre sikt ex. ej tillsätta ST-läkare, ersätta ÖL med Specialistläkare Stängning av vårdplatser- redovisar risker för patientsäkerhet, tillgänglighet och arbetsmiljö Områden som psykiatri, cancergenetik och akutmottagningarna kan vara problematiskt och/eller riskabelt att skära i resurserna Flera åtgärder fokuserar på externa intäkter som vi inte kunnat belägga Fler förslag fokuserar på ökad produktion utan att redovisa ev. ökade kostnader Suboptimering kan inte uteslutas. Viktigt att förslagen har en för sjukhuset positiv effekt. Iakttagelser - 48 timmar

5 110 mnkr av åtgärdsförslagen saknar skriftlig dokumentation eller bygger på antagande som inte varit möjliga att bedöma. 60 mnkr bedömer vi realistiska och möjliga att genomföra under 2016 40 mnkr är tveksamma då de är dåligt underbyggda och/eller tveksamma patientsäkerhetsperspektiv, lagar och regionala riktlinjer. Den samlade bedömningen är åtgärdsförslagen kommer att ha en effekt mellan 100-150 mnkr under 2016 och är således ej tillräcklig. Estimerat underskott 150-175 mnkr för 2016. SU:s åtgärdsplan

6 Översikt av fördelning mellan verksamhetsområden Område 2 har få gröna förslag relation till områdets storlek vilka dessutom saknar konsekvensbeskrivningar Område 4 har få förslag i relation till områdets storlek. Visar dessutom den lägsta besparingspotentialen Området har en positiv budgetavvikelse på 10 mnkr per augusti. Område 6 har flest förslag och störst potential. De saknar dock konsekvens- beskrivningar vilket leder till att förslagen exkluderats ur bedömningen


Ladda ner ppt "SU:s åtgärdsplan Tom september 2015 Intäkter+620 mnkr6,2% Personal inkl. bemanning+349 mnkr5,6% Läkemedel+175 mnkr 16% Material, varor tjänster+141 mnkr9,8%"

Liknande presentationer


Google-annonser