Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sandra Lagerkvist och Ida Knutsson. 2 Mål för folkhälsan, prop. 2002/03:35 Övergripande mål för folkhälsopolitiken: Skapa samhälleliga förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sandra Lagerkvist och Ida Knutsson. 2 Mål för folkhälsan, prop. 2002/03:35 Övergripande mål för folkhälsopolitiken: Skapa samhälleliga förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 www.fhi.se Sandra Lagerkvist och Ida Knutsson

2 2 Mål för folkhälsan, prop. 2002/03:35 Övergripande mål för folkhälsopolitiken: Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

3 3 Prioriterade grupper  Socioekonomisk tillhörighet  Etnisk tillhörighet  Kön  Ålder  Funktionshinder  Sexuell tillhörighet

4 4 Statens folkhälsoinstitut ansvarar för sektorsövergripande uppföljning och utvärdering av den nationella folkhälsopolitiken är ett nationellt kunskapscentrum för utveckling och spridning av metoder och strategier inom folkhälsoområdet utövar tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdena

5 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 Hållbar utveckling, folkhälsomål och miljömål Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet HKB Miljömässig Hållbarhet Miljöbalken /plan och bygglagen MKB Mål för folkhälsan med elva målområden 16 miljökvalitetsmål

18 Fyrvalla-Remonthagen

19 IdagFramtid Nollalternativ - där inga förändringar genomförs (Framskrivet) Nuläge Handlingsalternativ - där förändringar genomförs www.fhi.se

20 20 En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla: ”en beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det innebördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter” Miljöbalken 6 kap, 12 § p6

21 21 Plan och bygglagen 2 kap, 2§ ”Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden, främja en ändamålsenlig struktur och en estetisk tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. Även en från social synpunkt god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med mark och vatten och med energi och råvaror skall främjas.”

22 Alt. Grön satsning

23 Bygg mer år 2020 MÅL Prioriterade grupper Bestäm- ningsfaktorer/ Indikatorer BarnÄldreKroniskt sjuka Funktions- hindrade Socio- ekonomiskt svaga Hela befolkningen MILJÖMÅL Begränsad klimatpåverkanUtsläpp av växthusgaser Frisk luftUtsläpp av luftföroreningar  Giftfri miljöPåverkan av långlivade organiska ämnen/ tungmetaller  Grundvatten av god kvalitet Påverkan på grundvatten kvalitet och nivå  God bebyggd miljöTillgång till grönområden, parkmiljö  Tillgång till kulturmiljöer Tillgång till service  Kretsloppsanpassning  Buller  Ett rikt vät – och djurlivTillgång till ett rikt växt – och djurliv FOLKHÄLSOMÅL Delaktighet och inflytandeTillgänglighet till och i byggnader  Ekonomisk och social trygghetTillgång till bostad  Tillgång till utbildning Trygghet i närmiljön  Ökad hälsa i arbetslivetMöjlighet till återhämtning--- Säkra miljöer och produkterRisk för olycksfall  Ökad fysisk aktivitetStödjande miljö för fysisk aktivitet  jämfört med nuläget Oförändrat Förbättring Försämring --- = Ej relevant  = Prioriterad grupp som har stor hälsovinst/-risk av beslutet Oförändrat Förbättring Försämring --- = Ej relevant  = Prioriterad grupp som har stor hälsovinst/-risk av beslutet

24 MÅL Prioriterade grupper Bestäm- ningsfaktorer/ Indikatorer BarnÄldreKroniskt sjuka Funktions- hindrade Socio- ekonomiskt svaga Hela befolkningen MILJÖMÅL Begränsad klimatpåverkanUtsläpp av växthusgaser Frisk luftUtsläpp av luftföroreningar  Giftfri miljöPåverkan av långlivade organiska ämnen/ tungmetaller  Grundvatten av god kvalitet Påverkan på grundvatten kvalitet och nivå  God bebyggd miljöTillgång till grönområden, parkmiljö  Tillgång till kulturmiljöer Tillgång till service  Kretsloppsanpassning  Buller  Ett rikt växt – och djurlivTillgång till ett rikt växt – och djurliv FOLKHÄLSOMÅL Delaktighet och inflytandeTillgänglighet till och i byggnader  Ekonomisk och social trygghetTillgång till bostad  Tillgång till utbildning Trygghet i närmiljön  ArbetsmiljöMöjlighet till återhämtning--- Säkra miljöer och produkterRisk för olycksfall  Ökad fysisk aktivitetStödjande miljö för fysisk aktivitet  Grön satsning år 2020 Oförändrat Förbättring Försämring --- = Ej relevant  = Prioriterad grupp som har stor hälsovinst/-risk av beslutet

25

26 26 www.fhi.se Publicerat Material och beställningar


Ladda ner ppt "Sandra Lagerkvist och Ida Knutsson. 2 Mål för folkhälsan, prop. 2002/03:35 Övergripande mål för folkhälsopolitiken: Skapa samhälleliga förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser