Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN! En utmaning?!. SOCIAL MILJÖ 8. Delaktighet- Att känna o uppleva sig delaktig hela dagen! 9. Jämställdhet- Rätten att ha inflytande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN! En utmaning?!. SOCIAL MILJÖ 8. Delaktighet- Att känna o uppleva sig delaktig hela dagen! 9. Jämställdhet- Rätten att ha inflytande."— Presentationens avskrift:

1 SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN! En utmaning?!

2 SOCIAL MILJÖ 8. Delaktighet- Att känna o uppleva sig delaktig hela dagen! 9. Jämställdhet- Rätten att ha inflytande över sitt liv utan begränsningar av kön 10. Mångfald- Olikheter är något positivt som berikar förskolan, oavsett barnens bakgrund ( dubbel utsatthet ex funktionsnedsättning o annan etnisk bakgrund) Skapa interkulturella möten! 11. Demokrati- Förmedla och förankra de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på!

3 Läroplan, lagar och konventioner- vad säger dessa om social miljö? Läroplan för förskolan: Förskolan ska stimulera barnen att ta initiativ som utvecklar deras sociala o kommunikativa kompetens. Delaktighet i lek, socialt samspel, demokratiskt klimat, delaktighet. Allmänna råd för förskolan (kap2) Miljön behöver ses över, anpassas över tid eftersom behoven skiftar och miljön påverkar relationerna, miljön kan främja men också hindra lek o lärande Skollag: Plan mot kränkande behandling, alla människors lika värde, jämställdhet, solidaritet mellan människor, främja allsidiga kontakter och social gemenskap, en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet. Diskrimineringslagen: Vilka aktiviteter i Likabehandlingsplanen? FN:s konvention om barns rättigheter: artiklarna 3,6,2,12

4 NORMER OCH VÄRDERINGAR! Vår barnsyn och människosyn visar sig i vårt förhållningssätt mot barnen, vårdnadshavarna och mellan kollegor på förskolan För att skapa ett gott socialt klimat på förskolan behövs ett förhållningssätt som gör att vi ser möjligheter istället för svårigheter och styrkor istället för brister. Salutogent förhållningssätt! Vi behöver också förstå att vi pedagoger endast kan förändra vårt eget förhållningssätt, bemötande och vår verksamhet, inte förändra barnen Har vi en förskola med aktiviteter och innehåll som passar alla barn? Eller försöker vi göra om barnen så de passar in i förskolan med de olika aktiviteter vi erbjuder?? Eller passar de allra flesta in men inte några? Reflektera! Ett bra sätt är att filma, se utifrån!

5 SOCIAL TILLGÄNGLIGHET Tillgängliga aktiviteter Kan alla barn på vår förskola delta i alla förekommande aktiviteter? Vilka färdigheter behövs för att kunna delta? innebär den mycket verbal kommunikation ? Många regler? Mycket väntan /koncentration? Behövs stor yta? Rollbyten? Många lekmaterial? Hur är ex Samlingar planerad? Måltiderna? Materialet? HUR tillgänglig är den fria leken, fria stunder? Hur stödjer vi barn i lek o samspel?

6 SOCIAL TILLGÄNGLIGHET Tillgängliga mötesplatser, arenor Vet alla barn vad rummen kan användas till och hur de kan göra för att leka/sysselsätta sig där? Når alla barn lekmaterialet? Om inte hur kan de be om det? Är alla barnen trygga med att vistas på alla platser utomhus/inomhus? Deltar alla barn i alla rum på förskolan? Hallen/tamburen? Hur möter vi barnen och leder in dem i verksamheten ? Hur ser lekrummet ut? Många barn i behov av särskilt stöd uppfattar mycket stimuli av kamrater och material på en liten yta som rörigt och svårt kan ha att hitta sin roll?

7 SOCIAL MILJÖ Tillgängliga ramar och regler för hur det ska fungera i gruppen. Vilka ramar och regler finns på förskolan? Styr pedagogerna ex vila/aktivitet, rutiner och ramar? På vilket sätt finns barnens åsikter och ”bästa” med i denna planering? Blir alla barn ”valda” i lek? Vilka regler har vi om detta? Är alla barn engagerade i lek? Finns det lekar som alla kan? Hur skapar pedagogerna lek?

8 Är rättvisa att det är lika regler för alla? Vad innebär det att vi ska utjämna skillnader?

9 SOCIAL MILJÖ Hur kommuniceras innehållet i det som ska göras? Förstår alla barn det som kommuniceras? Finns alternativ kommunikation? Tecken som stöd? Finns det bildstöd som ex ”aktivitetsbilder”/ schema över dagen? Ritprat? Hur vet vi att alla förstår? Har vi mycket stöd som vi inte omvandlat till strategier? Dvs alla, pedagoger och barn, vet hur de ska användas för att bli stödjande. Kan alla barn uttrycka till kamrater och pedagoger vad de önskar, vill berätta? På vilket sätt kan de göra det? Hur svarar vi barnen?

10 SOCIAL MILJÖ Hur skapar vi nyfikenhet och skapar tillfällen mellan barnen för att förstå andras perspektiv? Ritberätta? Dockteater? Forumteater? Tillfällen med insekter o djur? Hur pratar vi med barn om att lösa konflikter?


Ladda ner ppt "SOCIAL MILJÖ I FÖRSKOLAN! En utmaning?!. SOCIAL MILJÖ 8. Delaktighet- Att känna o uppleva sig delaktig hela dagen! 9. Jämställdhet- Rätten att ha inflytande."

Liknande presentationer


Google-annonser