Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2010-01-20Alf Nilsson1 Nationellt likvärdig utbildning Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars- fördelningen är kravet på en nationellt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2010-01-20Alf Nilsson1 Nationellt likvärdig utbildning Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars- fördelningen är kravet på en nationellt."— Presentationens avskrift:

1 2010-01-20Alf Nilsson1 Nationellt likvärdig utbildning Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars- fördelningen är kravet på en nationellt likvärdig utbildning oberoende av bostadsort, kön och social eller ekonomisk bakgrund

2 2010-01-20Alf Nilsson2 Uppdrag och ansvar Skolverksamheten är i grunden ett gemensamt ansvar för stat och kommun och för politiker och anställda – men vi har olika ansvarsområden

3 2010-01-20Alf Nilsson3 Styrsystem fastställt av riksdagen Ett mål och resultatstyrt styrsystem där staten decentraliserat ansvaret till kommun- och skolnivån Staten har fattat beslut om sitt eget ansvar, ansvaret för kommunen som huvudman och rektors ansvar

4 2010-01-20Alf Nilsson4 Ansvarsfördelning VAD Staten anger det nationella uppdraget i form av mål, ramar och riktlinjer HUR Kommunen har genomförandeansvaret samt ansvar för uppföljning/utvärdering/ tillsyn (Måluppfyllelse och resultat) Rektor ansvarar specifikt för att verksamheten bedrivs i enlighet med av staten fastställda mål och riktlinjer Lärare ansvarar för att i sin undervisning arbeta mot de undervisningsmål som fastställts av staten Varje aktör skall utifrån sitt specifika ansvar följa upp/utvärdera och redovisa måluppfyllelse/resultat

5 2010-01-20Alf Nilsson5 Ansvar för olika nivåer Staten fastställer mål och riktlinjer Kommunen ansvarar för organisation och genomförande (Genom en eller flera nämnder) Rektor med medarbetare driver och utvecklar skolan mot nationella mål ” Om någon av dessa parter inte klarar sin uppgift eller fokuserar på fel saker eller om samspelet dem emellan inte är tydligt, eller inte fungerar, är risken stor att skolan misslyckas med sitt uppdrag” (Exempel?)

6 2010-01-20Alf Nilsson6 Statliga styrdokument Skollagen Barn- och elevskyddslag Läroplaner Förordningar Programmål Föreskrifter Kursplaner och betygskriterier Allmänna råd Arbetsmiljön i skolan Fristående skolor Tolkning och vägledning

7 2010-01-20Alf Nilsson7 Rektors ansvar enligt skollagen ”För ledningen av utbildningen i skolorna skall finnas rektorer. Rektor skall hålla sig förtrogen med med det dagliga arbetet i skolan. Det åligger rektorn att särskilt verka för att utbildningen utvecklas. Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har förvärvat pedagogisk insikt.” (Skollagen 2 pap., 2§)

8 2010-01-20Alf Nilsson8 Rektors ansvar Rektor är den enda med en chefsbefattning reglerad i lag, en lag som tydligt anger rektors ansvarsområden Rektor leder arbetet, pekar ut riktningen, levandegör och utvecklar uppdraget Rektors ansvar preciseras i läroplanen

9 2010-01-20Alf Nilsson9 Vad styr egentligen? Pengar? Marknadskrafter? Enskilda människors intresse och personliga drivkrafter? Skolans kultur? ??????????????

10 2010-01-20Alf Nilsson10 Sammanfattning av vad som krävs för att systemet skall fungera? Tydlig ansvarfördelning mellan politiker och professionella Kunskap om styrsystem och hur det är tänkt att fungera Förtroende för och mellan alla nivåer Decentraliserad organisation med ansvar kopplat till befogenheter DIALOG – kanaler för information och kommunikation Tydliga mål och resultatkrav Uppföljning, utvärdering och resultatredovisning som underlag för prioriteringar/korrigeringar Analys av och medvetenhet om om vad som egentligen styr……

11 2010-01-20Alf Nilsson11 Utan ledning ingen styrning ”Ledningen måste utöva ledarskap. Annars fungerar inte styrningen.Om huvudmannen inte ser till att det finns en ledning som kan utöva ledarskap kan styrningen inte fungera. Det är huvudmannens ansvar att ledningen kan utöva ledarskap. Huvudmannen kan inte genom andra styråtgärder kompensera för ett bristande ledarskap.” (SOU:116, sid 54)


Ladda ner ppt "2010-01-20Alf Nilsson1 Nationellt likvärdig utbildning Utgångspunkten för skolans uppdrag och beslutad ansvars- fördelningen är kravet på en nationellt."

Liknande presentationer


Google-annonser