Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 233 000 har valt oss.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 233 000 har valt oss."— Presentationens avskrift:

1 Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 233 000 har valt oss

2 Från förskola till högskola Det gör oss till en unik mötesplats och arena i skolvärlden.

3 Allt börjar med en bra lärare Därför måste Sverige satsa på lärare och höja läraryrkets status

4 Den skola vi vill skapa  Lärarförbundets vision och program Verksamhetsinriktning och budget 2015-2018 (Kongressbeslut) Verksamhetsplan  Ett attraktivt yrke i utveckling Arbetsplats Huvudman Nationell nivå Det självklara valet Arbetsplatsnivå Avdelningsnivå Förbundsnivå

5 Verksamhetsplan FS 2016  Lärare och skolledare Verkar för höjda lärarlöner genom att vara aktiva i löneprocessen på arbetsplatsen Verkar gemensamt för att det pedagogiska uppdraget/det pedagogiska ledarskapet ska prioriteras inom arbetstid och tilldelade resurser Förstelärarna och lektorerna har och tar tydliga roller i arbetet med att förbättra undervisningens kvalité  Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare Prioriterar skolans arbetsmiljö och lärarnas och skolledarnas arbetsbelastning vid resursfördelning Tar ansvar för en långsiktigt hållbar lärarrekryteringsstrategi med höjda löner För en utbildningspolitik som utgår från professionens prioriteringar och skapar ett hållbart lärarliv, t.ex. genom att säkerställa lärares pedagogiska utvecklingstid

6 Verksamhetsplan FS 2016  Nationella politiker Fattar beslut om förändringar och reformer som understödjer en långsiktigt och kvalitetssäkrad lösning på lärarkrisen För en utbildningspolitik som utgår från professionens prioriteringar och behov, t ex genom att inrätta en permanent struktur för att möta professionens kompetensutvecklingsbehov. Fattar beslut som gör att nyanlända elevers och nyanlända lärares integrering i skolan kan ske med hög kvalitet

7 Verksamhetsplan FS 2016  Ombud Förvärvar medlemmarnas förtroende genom att dela deras vardag Uppmuntrar engagemang kring de frågor professionen prioriterar på arbetsplatsen Arbetar aktivt för att vi ska bli fler medlemmar och för att stärka professionens inflytande på arbetsplatsen  Avdelningsstyrelse Utser och utvecklar ombud på alla arbetsplatser som delar medlemmarnas vardag Uppmuntrar engagemang kring de frågor professionen prioriterar Arbetar aktivt och sätter upp mål för arbetet med att öka andelen yrkesaktiva lärare, skolledare och studerande som är medlemmar i avdelningen

8 Verksamhetsplan FS 2016  Förbundet Utvecklar och förnyar arbetet på alla nivåer för att vi ska bli en attraktiv och rekryterande organisation Ökar antalet yrkesaktiva medlemmar med anställning till 169 000 och arbetar för att alla lärarstuderande är studerandemedlemmar i Lärarförbundet. Detta är ett led i att långsiktigt öka andelen yrkesaktiva lärare och skolledare som är medlemmar i Lärarförbundet

9 Verksamhetsplan Åstorp 2016  Lärare och skolledare arbetar för att läraryrket ska vara attraktivt så att fler vill bli lärare och då är lönen en viktig faktor är en aktiv part i sin egen löneutveckling och känner till de verktyg och det stöd i löneprocessen som finns på Lärarförbundets hemsida skapar ett fokus på lärares kärnuppdrag, en rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö genom att föra en ständig dialog kring detta förtydligar professionens uppdrag genom att ta till sig utbildning och information och använda det i vardagen har en dialog kring tjänster så att alla uppdrag; förstelärare, Qualis, it-ansvar mm, ryms inom arbetstiden

10  Lokala politiker/tjänstemän och arbetsgivare deltar på de mötesplatser som vi skapar tar till sig Lärarförbundets synpunkter i det årligen återkommande budgetarbetet ser till att skolans resurser ska styras utifrån det nationella uppdraget, som regleras i läroplaner, skollag, föreskrifter och förordningar har fokus på lärares kärnuppdrag, en rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö, vilket Lärarförbundet påtalar i alla diskussioner säkerställer att förskollärare och fritidspedagoger får en rimlig schemalagd pedagogiskt utvecklingstid fattar beslut som tillgodoser Åstorps kommuns rekryteringsbehov Verksamhetsplan Åstorp 2016

11  Ombud har en hög status i sin roll deltar på våra mötesplatser för diskussion, information och utbildning är synliga på arbetsplatserna välkomnar nyanställda och nya medlemmar på arbetsplatsen ska finnas på alla arbetsplatser Verksamhetsplan Åstorp 2016

12  Avdelningsstyrelsen fokuserar tydligt på rekrytering utvecklar informationsspridning är aktiva i lokal opinionsbildning genomför medlemsmöten kring aktuella fackliga/yrkesrelaterade ämnen informerar medlemmarna om verktyg och stöd i löneprocessen via Lärarförbundets hemsida och medlemsmöte är en aktiv part i det årligen återkommande budgetarbetet samarbetar med närliggande avdelningar kring utbildningar och medlemsaktiviteter medverkar i kommunens lönekartläggning för jämställda löner adjungerar vid behov företrädare för Lärarförbundet Skolledare och utsedd pensionärsansvarig Verksamhetsplan Åstorp 2016

13  Avdelningsstyrelsen skapar diskussionstillfällen med medlemmar och skolledare för att skapa ett fokus på lärares kärnuppdrag, en rimlig arbetsbelastning och en god arbetsmiljö bevakar alla lärares rätt till pedagogisk utvecklingstid i utvärderingen av arbetsgivarens ensidiga direktiv kring planeringstid för förskollärare och fritidspedagoger förtydligar professionens uppdrag genom utbildning och information påverkar och bevakar att alla uppdrag; förstelärare, Qualis, it- ansvar mm, ryms inom arbetstiden arrangerar mötesplatser för våra pensionärer genomför två FFM-träffar per år Verksamhetsplan Åstorp 2016


Ladda ner ppt "Lärarförbundet är Sveriges största lärarorganisation 233 000 har valt oss."

Liknande presentationer


Google-annonser