Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byte till AKAP-KL från KAP-KL Arbetstagarorganisationernas roll Det material som omnämns i presentationen finns på OFRs hemsida,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byte till AKAP-KL från KAP-KL Arbetstagarorganisationernas roll Det material som omnämns i presentationen finns på OFRs hemsida,"— Presentationens avskrift:

1

2 Byte till AKAP-KL från KAP-KL Arbetstagarorganisationernas roll Det material som omnämns i presentationen finns på OFRs hemsida, www.ofr.se

3 AKAP-KL § 12, 1 stycket Överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL kan träffas mellan arbetsgivare och arbetstagare om: - arbetstagaren är född 1985 eller tidigare och - arbetstagaren har en fast kontant månadslön som överstiger 62,5 % av inkomstbasbeloppet (lön över 37 062 kr 2016). Vid deltid är det den fasta deltidslönen. Det handlar om enskilda överenskommelser. Kollektivavtal kan inte träffas om att vissa grupper av arbetstagare ska omfattas av AKAP-KL.

4 AKAP-KL §12, 2 stycket - arbetsgivarorganisationen Pacta AKAP-KL för alla arbetstagare: En arbetsgivare som blir medlem i Pacta efter 2013-12-31 har möjlighet att tillämpa AKAP-KL för alla arbetstagare oavsett ålder. Förutsättningen är att arbetsgivaren tidigare inte tillämpat kommunala avtal. Vid verksamhetsövergång till ”Pacta-företag” Arbetstagare som omfattas av KAP-KL och får en anställning hos ny arbetsgivare vid verksamhetsövergång enligt 6 b § LAS kvarstår i KAP-KL. Ett ev. byte till AKAP-KL hanteras på samma sätt som beskrivs nedan.

5 Hur ska arbetstagaren veta om det är bra att byta till AKAP-KL? Det är mycket att tänka på vid ett byte till AKAP-KL. I § 12, 3 stycket finns därför bestämmelser som arbetsgivaren måste iaktta innan en enskild överenskommelse träffas om ett byte till AKAP-KL. Därutöver är det viktigt att arbetstagaren får information om vad bytet innebär.

6 Förutsättningar enligt AKAP-KL § 12, 3 stycket 1)Arbetsgivaren ska informera den lokala arbetstagarorganisationen (Ato) minst 21 arbetsdagar innan överenskommelse om AKAP-KL träffas. 2)Ato kan begära överläggning inom dessa dagar. 3)Ato kan inom samma tid även begära yttrande från Pensionsnämnden. 4)Överenskommelse om AKAP-KL kan träffas först efter denna frist eller tidigare om Ato meddelar att överläggning/yttrande från Pensionsnämnden inte begärs. 5)Om Ato begär yttrande från Pensionsnämnden måste yttrandet inväntas eller 30 dagar förflyta från det att yttrandet begärdes.

7 Arbetsgivarens informationsansvar Arbetstagaren ska få information om de båda pensionsavtalen och vad bytet till AKAP-KL kan innebära. Informationen ska lämnas av arbetsgivaren, men även ni som facklig organisation bör lämna information till arbetstagaren (se nästa bild). Arbetsgivaren ska informera om var arbetstagaren kan få prognoser för att se hur ett val av AKAP-KL kan påverka den framtida pensionen. Om prognoserna visar att AKAP-KL riskerar att ge lägre pension än KAP-KL kan extra pensionsavsättningar (tilläggsavgifter) ske efter överenskommelse.

8 Överblick över information som finns Eftersom det är mycket att tänka på för arbetstagare som överväger ett byte till AKAP-KL från KAP-KL finns information framtagen partsgemensamt* som är riktad dels till arbetstagaren och dels till arbetsgivaren. Därutöver har organisationerna på arbetstagarsidan gemensamt tagit fram information till de fackliga organisationerna. All informationen ni behöver finns på OFRs hemsida under ”Pensionsavtal kommun och landsting”. Där finns checklistor, mallar etc. * Partsgemensamt = På arbetsgivarsidan: SKL och Pacta och på arbetstagarsidan: OFRs kommunala förbundsområden, AkademikerAlliansen och Kommunal

9 Vad kan ni som facklig organisation göra? Kontakt med medlemmen. Kolla om medlemmen är född före 1986 och har fast kontant månadslön över 62,5 % av inkomstbasbeloppet (lön över 37 062 kr 2016). Vid deltid är det den fasta deltidslönen. Överlämna den partsgemensamma informationen. Har medlemmen erbjudits prognoser? Har tilläggsavgifter (extra pensionsavgifter) erbjudits? Ge ingen rådgivning om vilket avtal medlemmen ska välja!

10 När bör överläggning begäras? Om medlemmen själv önskar. Om erbjudandet inte överensstämmer med § 12 AKAP- KL, till exempel om arbetsgivaren använder annan lönegrund än den fasta kontanta månadslönen för att komma in i AKAP-KL eller om överenskommelse träffats innan ni som facklig organisation informerats. Om ni misstänker att medlemmen inte fått den information som behövs för att göra ett medvetet val.

11 fortsättning ….. Om medlemmen inte fått möjlighet att få jämförande prognoser mellan de båda avtalen. Om prognosen visar behov av tilläggsavgifter (extra pensionsavsättningar), men sådana inte ges. Om ni av andra skäl känner behov av överläggning.

12 När bör yttrande begäras från Pensionsnämnden? Vid samma typ av situationer som när överläggning bör begäras. Yttrande från Pensionsnämnden kan vara aktuell när överläggningarna inte gett något resultat. Blankett – ”underlag till Pensionsnämnden” kan hämtas från OFRs hemsida www.ofr.se

13 Andra pensionslösningar Arbetsgivarna kan uppleva att det är ”krångligt” med byte till AKAP-KL från KAP-KL. Oro finns över att arbetsgivarna istället erbjuder pensionslösningar köpta ”på stan” i ett försäkringsbolag. Sådana lösningar är inte möjliga att göra annat än i mycket specifika undantagsfall. Om ni hör talas om detta är det viktigt att ni kontaktar berörd medlem och ert förbund centralt.


Ladda ner ppt "Byte till AKAP-KL från KAP-KL Arbetstagarorganisationernas roll Det material som omnämns i presentationen finns på OFRs hemsida,"

Liknande presentationer


Google-annonser