Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 08-120 20 700.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 08-120 20 700."— Presentationens avskrift:

1 Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 do@do.se, 08-120 20 700

2 Bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering  Introduktion till diskrimineringsförbudet  Hur DO arbetar  Anmälningar  Frågor som aktualiseras vid bedömningar  Aktiva åtgärder i korthet  Frågor från er Sida 2

3 DO:s uppdrag är att främja lika rättigheter och möjligheter – och bidra till att andra gör det.

4 Diskrimineringslagen  Lagen skyddar personer mot diskriminering som har samband med bland annat funktionsnedsättning.  Förbuden mot diskriminering gäller bland annat i arbetslivet, vid utbildning, i kollektivtrafiken och inom en rad andra samhällsområden.  Påföljden är diskrimineringsersättning, vilket är en form av skadestånd. Sida 4

5 Diskrimineringsgrunderna (1 kap. 1 §)  Kön  Könsöverskridande identitet eller uttryck  Etnisk tillhörighet  Religion eller annan trosuppfattning  Funktionsnedsättning  Sexuell läggning  Ålder Sida 5

6 Former av diskriminering (1 kap. 4 §) 1. Direkt diskriminering 2. Indirekt diskriminering 3. Bristande tillgänglighet 4. Trakasserier 5. Sexuella trakasserier 6. Instruktioner att diskriminera Sida 6

7 Det nya förbudet ska…  bidra till att öka tillgängligheten i samhället så att människor med funktionsnedsättning kan delta på likvärdiga villkor  ge personer med funktionsnedsättning en bättre möjlighet att hävda sin rätt att kunna delta på likvärdiga villkor utan hinder i form av bristande tillgänglighet  komplettera och stärka de lagar och andra regler som redan finns om tillgänglighet. Sida 7

8 På vilka områden gäller förbudet?  Alla samhällsområden som omfattas av diskrimineringslagen, utom vid tillhandahållande av bostäder.  Förbudet gäller vid utbildning. Sida 8

9 Vad innebär bristande tillgänglighet? När en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en verksamhet inte vidtar skäliga åtgärder för tillgänglighet för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning. Sida 9

10 Anmälningar DO driver ärenden som:  kan påverka samhällsutvecklingen  kan ge stort genomslag  har effekt för många. Sida 10

11 Anmälningar om bristande tillgänglighet sedan 1 januari 2015 Sida 11

12 Viktiga frågor vid en bedömning  Har personen med funktionsnedsättning blivit missgynnad?  Finns det åtgärder som gör att personen kan komma i en jämförbar situation med en person utan denna funktionsnedsättning?  Har verksamheten underlåtit att vidta sådana åtgärder?  Är åtgärderna som krävs skäliga? Sida 12

13 Vad är skäliga åtgärder?  Krav på tillgänglighet i lag eller annan författning  De ekonomiska och praktiska förutsättningarna hos verksamhetsutövaren  Hur varaktig och omfattande är relationen/kontakten mellan verksamhetsutövaren och den enskilde?  Andra omständigheter av betydelse Sida 13

14 Åtgärder för tillgänglighet  Stöd eller personlig service  Information och kommunikation  Den fysiska miljön Sida 14

15 Aktiva åtgärder  Målinriktat arbete (3 kap. 14 §)  Att förebygga och förhindra trakasserier (3 kap. 15 §)  Likabehandlingsplan (3 kap.16 §) Sida 15

16 Målinriktat arbete Utbildningsanordnare ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de elever som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. Sida 16

17 Var kan vi läsa mer?  Diskrimineringslagen (2008:567)  Regeringens proposition 2013/14:198 Bristande tillgänglighet som en form av diskriminering  Bortom fagert tal – om bristande tillgänglighet som diskriminering (Ds 2010:20)  http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar- diskriminering/#bristande-tillganglighet http://www.do.se/om-diskriminering/vad-ar- diskriminering/#bristande-tillganglighet Sida 17

18 E-utbildning högskola  Utbildning för arbetet med studenters lika rättigheter och möjligheter i högskolan  Ni når utbildningen från DO:s webbplats: www.do.se Sida 18

19 Tack! Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 do@do.se, 08-120 20 700


Ladda ner ppt "Bristande tillgänglighet – en ny form av diskriminering Carolina Stiwenius Diskrimineringsombudsmannen, 2015-10-06 08-120 20 700."

Liknande presentationer


Google-annonser