Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Cancerdag för allmänläkare CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Cancerdag för allmänläkare CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

2 08:30-09:15 Inledning 09:15 -09:25 Bensträckare 09:25-10:15 Tidig upptäckt 10:15-10:25Bensträckare 10:25-11:30 Standardiserade vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv Prostatacancer, Cancer i urinblåsa och övre urinvägar samt Matstrupe- och magsäckscancer 11:30-12:30 Lunch Program förmiddagen CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

3 12:30-13:10 Standardiserade vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv Huvud-och halscancer och Akut myeloisk leukemi 13:15-14:00 Regionala medicinska riktlinjer Okänd primärtumör och Tyreoideacancer 14:00-14:30 Kaffe och fika 14:30-15:15 Palliativ vård 15:15-15:40 Kvarstående frågor 15:40-15:45 Avslutning Program eftermiddagen CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

4 Vad är Regionalt cancercentrum? RCC ingår i regionens kunskapsorganisation med uppdrag att stödja lärande och utveckling av cancervården: Lärplattformen innefattar Regional och lokal processutveckling - vårdprocessgrupper Regionala medicinska riktlinjer, kvalitetsregister, förbättringskunskap Särskilda lärandeaktiviteter – nätverk Lärande om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling (Centre for Healthcare Improvement, CHI, Chalmers) CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

5 RCC organisation CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

6 Mål i den Nationella cancerstrategin 2009 Minska risken att insjukna i cancer Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

7 Patientcentrerade kriterier - Förebyggandeinsatser, screening och tidig upptäckt, - Effektiva och sammanhållna vårdprocesser, - Psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård - Patientens ställning i cancervården Kriterier avseende - Utbildning och kompetensförsörjning - Kunskapsstyrning, - Forskning och innovation Kriterier avseende - Organiserandet av Rcc - Utvecklingsplan för cancervården i regione - Nivåstrukturering RCC - kriterier CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

8 Nationell samverkan mellan sex regionala centrum Nationella vårdprogram Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering INCA, it-stöd för kvalitetsregister Introduktion av nya läkemedel Colorektalcancerscreening - projekt Kvalitetsdokument inom patologi Infrastruktur för forskning CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

9 Patientperspektivet Patienters och närståendes medverkan i utvecklingsprojekt, riktlinjearbete och kvalitetsuppföljning Fast vårdkontakt -Kontaktsjuksköterska -Aktiv överlämning -Namn och telefonnummer -Tydligt uppdrag Min vårdplan -sammanfattning av gemensamma beslut kring åtgärder grundade på patientens behov och egna resurser CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

10 Screening Cervixcancerprevention Mammografiscreening Colorektalcancerscreening Vårdprocesser Barncancer Blåscancer Bröstcancer Endokrina buktumörer Hjärntumörer Hudcancer/melanom Huvudhalscancer Lever/gallvägscancer Leukemi Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer Lungcancer Lymfom Matstrupe/magsäckscancer Myelom Njurcancer Pancreascancer Prostatacancer Sköldkörtelcancer Tjock/ändtarmscancer Äggstockscancer Särskilda områden Förebyggande Patientperspektiv Tidig upptäckt Allmän cancervård Kontaktsjuksköterska Cancerrehabilitering Okänd primärtumör Palliativ vård Screening Cervixcancerprevention Mammografiscreening Colorektalcancerscreening Vårdprocesser Barncancer Blåscancer Bröstcancer Endokrina buktumörer Hjärntumörer Hudcancer/melanom Huvudhalscancer Lever/gallvägscancer Leukemi Livmoderhalscancer Livmoderkroppscancer Lungcancer Lymfom Matstrupe/magsäckscancer Myelom Njurcancer Pancreascancer Prostatacancer Sköldkörtelcancer Tjock/ändtarmscancer Äggstockscancer Särskilda områden Förebyggande Patientperspektiv Tidig upptäckt Allmän cancervård Kontaktsjuksköterska Cancerrehabilitering Okänd primärtumör Palliativ vård Professions/Kunskapsperspektivet Nationella vårdprogram - Regionala medicinska riktlinjer Standardiserade vårdförlopp Nationella kvalitetsregister Regionala process- och omvårdnadsgrupper CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

11 Regionala medicinska riktlinjer Skrivs av professionella grupper, (nationella vårdprogram) Kompletteras med konsekvensbeskrivning Skickas på remiss till förvaltningar (utförare, beställare) Granskas i program- och prioriteringsrådet Fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören Delar kan tas upp och få övergångsfinansiering inom ”Ordnat införande” www.vgregion.se/medicinskariktlinjer www.rccvast.se CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

12

13 Varför då? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! RCCs processarbete har lett till vissa förbättringar men inga påtagliga väntetidseffekter nationellt Ytterligare grepp behövs Standardiserade vårdförlopp (Pakkeforløb) har inneburit en positiv förändring för dansk cancervård! CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

14 Skillnader i medianväntetid CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

15 Vad (Symptom och Fynd) som ligger till grund för misstanke eller välgrundad misstanke om (en viss) cancer Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder fram till behandlingsstart. Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Misstanke Behandling Utredning Välgrundad misstanke Nationell väntetidsmätning CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

16 Pilotprojekt startade hösten 2014 Fem nationella vårdprogramgrupper har tagit fram standardiserade vårdförlopp på uppdrag av RCC Huvud-halscancer Prostatacancer Urotelial cancer Akut myeloisk leukemi Matstrupe-magsäckscancer CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

17 Kommunikation och förankring i verksamheterna. Involvering av patienter och närstående. Samverkan med privata vårdgivare. Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. Införande av koordinatorsfunktion. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. Regionens handlingsplan omfattar CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

18 Regional fördelning av statliga medel Stödjande strukturer ca 40 mnkr Kompetensförsörjning ca 24 mnkr Mätsystem ca 3 mnkr Utbildning, sem m m ca 2 mnkr Summa ca 69 mnkr Beslutat i HS 17 juni CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

19 10 nya standardiserade vårdförlopp, införande 2016 Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lungcancer Lymfkörtelcancer (lymfom) Tjock-och ändtarmscancer Malignt melanom Benmärgscancer (myelom) Hjärntumörer Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer i galla och gallvägar Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom (Diagnostiskt centrum) CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015

20 Information och distribution av Standardiserade vårdförlopp cancercentrum.se CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015 Mobilappen Cancervård


Ladda ner ppt "Välkommen till Cancerdag för allmänläkare CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, HT2015."

Liknande presentationer


Google-annonser