Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Cancerdag för allmänläkare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Cancerdag för allmänläkare"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Cancerdag för allmänläkare
CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

2 Program förmiddagen 08:30-09:15 Inledning 09:15 -09:25 Bensträckare
09:25-10:15 Tidig upptäckt 10:15-10:25 Bensträckare 10:25-11:30 Standardiserade vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv Prostatacancer, Cancer i urinblåsa och övre urinvägar samt Matstrupe- och magsäckscancer 11:30-12:30 Lunch CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

3 Program eftermiddagen
12:30-13:10 Standardiserade vårdförlopp ur ett primärvårdsperspektiv Huvud-och halscancer och Akut myeloisk leukemi 13:15-14:00 Regionala medicinska riktlinjer Okänd primärtumör och Tyreoideacancer 14:00-14:30 Kaffe och fika 14:30-15:15 Palliativ vård 15:15-15:40 Kvarstående frågor 15:40-15:45 Avslutning CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

4 Vad är Regionalt cancercentrum?
RCC ingår i regionens kunskapsorganisation med uppdrag att stödja lärande och utveckling av cancervården: Lärplattformen innefattar Regional och lokal processutveckling - vårdprocessgrupper Regionala medicinska riktlinjer, kvalitetsregister, förbättringskunskap Särskilda lärandeaktiviteter – nätverk Lärande om kvalitetsdriven verksamhetsutveckling (Centre for Healthcare Improvement, CHI, Chalmers) CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

5 RCC organisation CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

6 Mål i den Nationella cancerstrategin 2009
Minska risken att insjukna i cancer Förbättra omhändertagandet av patienter med cancer Förlänga överlevnadstiden och förbättra livskvaliteten efter diagnos Minska regionala skillnader i överlevnadstid Minska skillnader mellan befolkningsgrupper i insjuknande och överlevnadstid CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

7 RCC - kriterier Patientcentrerade kriterier Kriterier avseende
Förebyggandeinsatser, screening och tidig upptäckt, Effektiva och sammanhållna vårdprocesser, Psykosocialt stöd, cancerrehabilitering och palliativ vård Patientens ställning i cancervården Kriterier avseende Utbildning och kompetensförsörjning Kunskapsstyrning, Forskning och innovation Organiserandet av Rcc Utvecklingsplan för cancervården i regione Nivåstrukturering CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

8 Nationell samverkan mellan sex regionala centrum
Nationella vårdprogram Standardiserade vårdförlopp Nivåstrukturering INCA, it-stöd för kvalitetsregister Introduktion av nya läkemedel Colorektalcancerscreening - projekt Kvalitetsdokument inom patologi Infrastruktur för forskning CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

9 Patientperspektivet Patienters och närståendes medverkan i utvecklingsprojekt, riktlinjearbete och kvalitetsuppföljning Fast vårdkontakt Kontaktsjuksköterska Aktiv överlämning Namn och telefonnummer Tydligt uppdrag Min vårdplan sammanfattning av gemensamma beslut kring åtgärder grundade på patientens behov och egna resurser CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

10 Professions/Kunskapsperspektivet
Nationella vårdprogram - Regionala medicinska riktlinjer Standardiserade vårdförlopp Nationella kvalitetsregister Regionala process- och omvårdnadsgrupper Screening Lever/gallvägscancer Äggstockscancer Cervixcancerprevention Leukemi Mammografiscreening Livmoderhalscancer Särskilda områden Colorektalcancerscreening Livmoderkroppscancer Förebyggande Lungcancer Patientperspektiv Vårdprocesser Lymfom Tidig upptäckt Barncancer Matstrupe/magsäckscancer Allmän cancervård Blåscancer Myelom Kontaktsjuksköterska Bröstcancer Njurcancer Cancerrehabilitering Endokrina buktumörer Pancreascancer Okänd primärtumör Hjärntumörer Prostatacancer Palliativ vård Hudcancer/melanom Sköldkörtelcancer Huvudhalscancer Tjock/ändtarmscancer CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

11 Regionala medicinska riktlinjer
Skrivs av professionella grupper, (nationella vårdprogram) Kompletteras med konsekvensbeskrivning Skickas på remiss till förvaltningar (utförare, beställare) Granskas i program- och prioriteringsrådet Fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören Delar kan tas upp och få övergångsfinansiering inom ”Ordnat införande” CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

12 CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

13 Varför då? Cancervården har för långa väntetider och för stora regionala skillnader! RCCs processarbete har lett till vissa förbättringar men inga påtagliga väntetidseffekter nationellt Ytterligare grepp behövs Standardiserade vårdförlopp (Pakkeforløb) har inneburit en positiv förändring för dansk cancervård! CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

14 Skillnader i medianväntetid
Genom den nationella cancerstrategin har kvaliteten i cancervården stärkts bland annat genom införandet av nationella vårdprogram och kontaktsjuksköterskor. MEN: Väntetiderna är fortfarande långa och det finns för stora regionala skillnader CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

15 Nationell väntetidsmätning
Misstanke Beskrivning av standardiserat vårdförlopp Vad (Symptom och Fynd) som ligger till grund för misstanke eller välgrundad misstanke om (en viss) cancer Vilka utredningar som ska göras för att ställa diagnos och besluta om behandling. Vilka maximala, värdeskapande ledtider som gäller för alla utredningsåtgärder fram till behandlingsstart. Välgrundad misstanke Utredning Standardiserade vårdförlopp beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom respektive cancerdiagnos, samt vilka maximala tidsgränser som gäller för de olika åtgärderna. Tidsgränserna utgår enbart från värdeskapande tid och kommer att variera mellan diagnoser och olika behandlingar. Det standardiserade vårdförloppet startar med beslut om remiss på grund av välgrundad misstanke om viss cancerdiagnos och följs sedan av utredning och behandling i detta första skede. Utifrån det standardiserade vårdförloppet ska en individuell vårdplan planeras för varje enskild patient som får en cancerdiagnos. Hänsyn ska tas till patientens önskemål och individuella situation. Nationell väntetidsmätning Behandling CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

16 Pilotprojekt startade hösten 2014
Fem nationella vårdprogramgrupper har tagit fram standardiserade vårdförlopp på uppdrag av RCC Huvud-halscancer Prostatacancer Urotelial cancer Akut myeloisk leukemi Matstrupe-magsäckscancer CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

17 Regionens handlingsplan omfattar
Kommunikation och förankring i verksamheterna. Involvering av patienter och närstående. Samverkan med privata vårdgivare. Samarbete mellan primär- och specialiserad vård. Införande av koordinatorsfunktion. Införande av reserverade tider hos utredande och behandlande enheter för patienter i de standardiserade vårdförloppen. Eventuella utmaningar för införandet av de standardiserade vårdförloppen och hur landstinget avser åtgärda dessa. Planering för införande av fler standardiserade vårdförlopp 2016. CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

18 Regional fördelning av statliga medel
Stödjande strukturer ca 40 mnkr Kompetensförsörjning ca 24 mnkr Mätsystem ca 3 mnkr Utbildning, sem m m ca 2 mnkr Summa ca 69 mnkr Beslutat i HS 17 juni CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

19 10 nya standardiserade vårdförlopp, införande 2016
Bröstcancer Cancer utan känd primärtumör (CUP) Lungcancer Lymfkörtelcancer (lymfom) Tjock-och ändtarmscancer Malignt melanom Benmärgscancer (myelom) Hjärntumörer Bukspottkörtelcancer Levercancer Cancer i galla och gallvägar Äggstockscancer Cancermisstanke vid allvarliga, diffusa symtom (Diagnostiskt centrum) CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015

20 Information och distribution av Standardiserade vårdförlopp
cancercentrum.se Mobilappen Cancervård CANCERDAG FÖR ALLMÄNLÄKARE, ht2015


Ladda ner ppt "Välkommen till Cancerdag för allmänläkare"

Liknande presentationer


Google-annonser