Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras inom bygg, anläggning och installation? Anders Pousette Martina Berg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras inom bygg, anläggning och installation? Anders Pousette Martina Berg."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras inom bygg, anläggning och installation? Anders Pousette Martina Berg

2 Agenda 10.00Energikartläggningslagen - Vägledningsdokument för energikartläggning i olika branscher Anders Pousette & Martina Berg, Energimyndigheten 11.00Erfarenheter från energikartläggning och förslag på rapporteringsområden Agneta Wannerström och Elin Gustavsson, Skanska; Svante Wijk, NCC; Kristina Gabrielii och Markus Evans, Peab; samt Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier 11.55Inför workshop 12.00Lunch 13.00Workshop 14.00Redovisning Workshop 14.30Sammanfattning

3 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

4 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

5 Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet Ökad energieffektivitet 2020-målen Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi- kartläggning och energi- effektivisering. 5 dec 2015

6 Vad är en energikartläggning? ”Ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten” Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266)

7 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

8 Stora företag Stora företag: -sysselsätter minst 250 personer och -har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller -en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

9 Ekonomisk verksamhet ”All verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” Undantag: Myndighetsutövning och förvaltningsuppgifter.

10 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

11 Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:2 Fastställer hur energikartläggningen skall genomföras: Certifierade energi- och miljölednings- system Certifiering av person som får genomföra energikartläggningar Kompetenskrav Genomförande och rapportering

12 Vem får göra energikartläggningen? Fristående kartläggning. Ska utföras av en certifierad energi- kartläggare som uppfyller kompetenskraven. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. Får utföras av intern expertis som uppfyller kompetenskraven. Det finns inget krav på att införa certifierade ledningssystem.

13 Energikartläggarens roll Leda en energikartläggning i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar. Omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

14 Krav på platsbesök Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet för att säkerställa en representativ bild av företagets totala energianvändning. Avsteg från kravet får endast göras om energikartläggningen ändå ger en representativ bild av företagets totala energianvändning.

15 Energikartläggningens innehåll  Ska göras enligt standard (t.ex. SS EN 162 47, ISO 50 002) eller motsvarande krav  Företagets totala energianvändning  Byggnader  Verksamhetsenergi inklusive transporter  Detaljerad kartläggning av verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning  Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning  Rapporten avseende energikartläggning sparas hos företaget

16 Vägledning Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen. Göra möjliga av- gränsningar Övergripande beskrivning Detaljerad energikartläggning Göra prioriteringar Representativ bild av energi- användningen

17 Avgränsningar Vad kan undantas från energikartläggningen?  Energianvändning som företaget inte har egen rådighet över:  Hyrda lokaler  Inköpta transporter  Mindre verksamheter i Sverige som ingår i stora globala koncerner där energianvändningen i den svenska verksamheten är försumbar. Viktigt att tänka på! Alla beslut om avgränsningar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

18 Övergripande beskrivning Redovisar företagets totala energianvändning  Översiktlig uppdelning på olika energianvändare:  Byggnader  Verksamhetsenergi  Transporter  Kvantifiera energianvändare med hjälp av mätningar eller beräkningar.  Den totala energianvändningen ska tas fram baserat på inköpt och egenproducerad el, fjärrvärme, fjärrkyla samt bränsle.

19 Prioritering identifierar den betydande energianvändningen Betydande energianvändning är den energianvändning som utgör en ansenlig mängd energi och/eller där potentialen för förbättring av energi­prestanda är stor.  Betydande Energianvändning:  Verksamhet med hög energianvändning och med god besparingspotential  Verksamhet med mindre energianvändning med god besparingspotential.  Vissa processer kan ha en hög energianvändning, men låg besparingspotential och kan undantas av en detaljerad kartläggning. Viktigt att tänka på! Alla beslut om prioriteringar ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

20 Prioritering Dela upp den detaljerade kartläggningen i etapper Företaget kan välja att dela upp genomförandet av den detaljerade energikartläggningen i ettapper.  Genomförandet av en detaljerad energikartläggning av företagets samtliga delar med betydande energianvändning skall genomföras under max 4 år.  Rekommendationen är att börja med att kartlägga energianvändare med stor energianvändning.  Om företaget vet vilka energianvändare som även har stor förbättringspotential kan det vara värt att prioritera dessa då lönsamheten kan vara god.  All verksamhet med betydande energianvändning i företaget ska kartläggas. Viktigt att tänka på! Beslut om uppdelning av kartläggning i etapper ska motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

21 Detaljerad energikartläggning Ger förslag på kostnadseffektiva åtgärder I den detaljerade energikartläggningen ska endast den betydande energianvändningen ingå och resultera i förslag till kostnadseffektiva åtgärder för energieffektivisering.  Energikartläggningen ska göras med platsbesök och innefatta:  Byggnader  Transporter  Verksamhet  Om företaget består av många liknande enheter kan företaget kartlägger ett urval av dessa enheter och sedan tillämpa resultatet på övriga liknande enheter. Viktigt att tänka på! Om företaget väljer att kartlägga ett urval av enheterna kan undantag från platsbesök göras men ska då motiveras och dokumenteras i energikartläggningsrapporten.

22 Resultat En representativ bild av den totala energianvändningen Innehåller den översiktlig beskrivning av energianvändningen tillsammans med den detaljerade energikartläggningen. Innehåll:  Sammanställning av nuvarande energianvändning från den övergripande beskrivningen.  Sammanställning av förslag på kostnadseffektiva åtgärder:  Kalkylerad energibesparing  Kalkylerad investeringsomfattning  Den representativa bilden av energianvändningen är det som ligger till grund för den slutliga inrapporteringen till Energimyndigheten.

23 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och rapportering till Energimyndigheten

24 Rapportering enligt EKL Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in uppgifter om energianvändning och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder (SFS 2014:347, § 9 ) Energianvändning: byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning, verksamhetsenergi, energianvändning för transporter, Förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen

25 Tillsyn och rapportering Energimyndigheten är tillsynsmyndighet –Rapportering av samtliga berörda –Tillsyn genom stickprov Rapporteringssystem –E-tjänst på Energimyndighetens hemsida –Öppnas i oktober

26 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Att rapportera: att verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: -Certifierad energikartläggare -Energiledningssystem -Miljöledningssystem Början 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi- kartläggning lagras i företaget

27 Rapportering innan 5 december 2015 Registrering av berörda företag –Kontaktperson måste ansöka om behörighet i e-tjänsten med e-legitimation/bankID –Kontaktuppgifter företag –Hur rapporteringen sker Självständigt bolag Koncern / del av koncern –Ev. koncernmoder

28 Rapportering innan 5 december 2015 Förutsättning och planering inför energikartläggning –Hur genomförs kartläggningen? Personcertifierad energikartläggare Energiledningssystem/miljöledningssystem –Förutsättningar Energidata/fakturor/ansvarig? Kunskapsläge? Tidigare genomförda kartläggningar och åtgärder

29 Vägledningar 1.Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen 2.Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Klara 2015.

30 Vägledningar WS för att utveckla branschvisa energi- kartläggningsmallar Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober … WS 2015.

31 Certifiering av energikartläggare Ta fram certifieringssystem tillsammans med certifieringsorgan och SWEDAC Arbete pågår.

32 Stöd och informationsmaterial Handbok Energikartläggning och analys Handbok Energiledning Stegvist införande av energiledningssystem Energimyndighetens webbplats Se vår FAQ!

33 Frågor?

34 Agenda 10.00Energikartläggningslagen - Vägledningsdokument för energikartläggning i olika branscher Anders Pousette & Martina Berg, Energimyndigheten 11.00Erfarenheter från energikartläggning och förslag på rapporteringsområden Agneta Wannerström och Elin Gustavsson, Skanska; Svante Wijk, NCC; Kristina Gabrielii och Markus Evans, Peab; samt Maria Brogren, Sveriges Byggindustrier 11.55Inför workshop 12.00Lunch 13.00Workshop 14.00Redovisning Workshop 14.30Sammanfattning

35 Fråga 1 Vilka erfarenheter finns av energikartläggningar och vilka önskemål finns på framtida? Fråga 2 Vilket stöd behöver ni för att få god kvalité på energikartläggningarna? Fråga 3 Hur avgör vi på vilket sätt vi skall göra energikartläggningen?

36 Vilka erfarenheter finns av energikartläggningar och vilka önskemål finns på framtida? Hur har kartläggningar tidigare genomförts och till vad har de använts? Finns tillräckliga underlag av energidata tillgängliga för att göra en energikartläggning? Hur önskar ni att en kartläggning ska se ut i framtiden (innehåll, format) för att vara användbar i verksamheten? Fråga 1

37 Fråga 2 Vilket stöd behöver ni för att få god kvalité på energikartläggningarna? Vilket stöd behövs för att nå goda kartläggningar? Vilka vägledningsdokument önskas och vad ska de konkret innehålla? Hur ser en bra rapport ut och hur kommuniceras den till ledning/personal/externt?

38 Fråga 3 Hur avgör vi på vilket sätt vi skall göra energikartläggningen? För och nackdelar med certifierad energikartläggare För och nackdelar med miljöledningssystem För och nackdelar med energiledningssystem


Ladda ner ppt "Energikartläggning i stora företag - Hur ska en energikartläggning genomföras inom bygg, anläggning och installation? Anders Pousette Martina Berg."

Liknande presentationer


Google-annonser