Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sofie Bäärnhielm överläkare, med dr, enhetschef

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sofie Bäärnhielm överläkare, med dr, enhetschef"— Presentationens avskrift:

1 Sofie Bäärnhielm överläkare, med dr, enhetschef
Psykisk hälsa hos nyanlända Piperska Muren Transkulturell psykiatri Sofie Bäärnhielm överläkare, med dr, enhetschef

2 Innehåll Vad är Transkulturell psykiatri?
Psykisk hälsa hos syriska flyktingar Utvecklingsbehov

3 Transkulturellt Centrum
Ett kunskapscentrum i Stockholms läns landsting Arbetar med frågor som berör: Transkulturell psykiatri Asylsökande och nyanlända i psykiatrisk o somatisk vård Asylsökande barn inkl tandvård Hälskommunikation

4 Transkulturellt Centrum
Utbildning till vårdpersonal Konsultationer till vårdpersonal Information Nätverksarbete Hälskommunikation till nyanlända

5 Transkulturell psykiatri handlar om:
Betydelsen av kultur och kontext (sammanhang) vid psykisk ohälsa, sjukdom och behandling

6 Migration och psykisk hälsa
Migranter – en komplex bild övergripande bild av sämre psykisk hälsa Gilliver, S m.fl. (2014) European Journal of Public Health. Flyktingar särskilt utsatta

7 Det nya landet har betydelse för god hälsa
Forskning i Norge om Vietnamesiska flyktingar Hauff talet Basilier Vaage 2005/2006 Tingvold 2012

8 Transkulturell psykiatri, att möta variation, tex olika
Social situation Stressfaktorer Möjligt psykosocialt stöd Sätt att uttrycka psykisk sjukdom Sätt att förstå psykisk sjukdom Sätt att söka hjälp Förväntningar på hjälp Uppfattningar om vad som är friskt eller sjukt Normer, traditioner

9 Posttraumatisk stress
PTSD (Posttraumatiskt stressyndrom) - hög psykiatrisk samsjuklighet Depression Ångesttillstånd Hög somatisk samsjuklighet

10 Postraumatisk stress Flyktingar saknar ofta kunskap om samband mellan svåra trauma – hälsa Symtom på PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) behöver inte tolkas mot en psykologisk eller psykiatrisk referensram Kan förmedlas som huvudvärk, ryggvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter, sömnproblem

11 Flyktingsituationen En sårbarhet
En ökad risk även för annan psykisk ohälsa och sjukdom

12 Kulturell variation: Depression kan uttryckas
Främst i kroppsliga termer av smärta Som relationsproblem, fungerar inte med kontakter I termer av ändrat beteende Energilöshet, orkar inte …. men ofta inte som nedstämdhet eller skuld

13 Symtom på depression kan tolkas olika tex som
Somatisk sjukdom Ödet Straff – religiöst, förfäder, grannar Moraliskt – ”lat” Dåligt beteende ”Tänker för mycket” Ett eftersträvansvärt tillstånd, ett steg mot frälsning

14 Språket Olika språk har olika ord för känslor – ord är inte alltid rakt översättningsbara

15 Ångest Är ett ord som inte finns på alla språk
Andra uttryck används för att beskriva känslan tex: - rädsla - det kroppsliga uttrycket av ångest som andnöd, trångt i halsen, svimningskänsla, mm

16 Ångest Ord som relaterar till kroppen kan vara sätt att förmedla känslor och ångest stress högt blodtryck ”Kroppsliga ord” kan ha en dubbelmening, fungera som metaforer hjärtat

17 Psykossjukdom Hög förekomst bland många grupper av migranter
Är ibland svårt att tolka om beskrivningar är psykotiska vanföreställningar eller annorlunda kulturellt eller religiöst färgade föreställningar

18

19 Innehåll Om sociokulturell bakgrund
Kulturella aspekter på psykisk ohälsa

20 Psykosociala aspekter
- Förluster och sorg - Osäkerhet, felaktig information, fattigdom - Känsla av hopplöshet

21 Vanliga psykiatriska problem
Depression Långvarig sorg PTSD Ångestsjukdomar

22 Av vikt för psykisk hälsa
Vikten av psykosocialt stöd Värdet av en trygg livssituation

23 I psykiatrisk vård var uppmärksam på
Patienters kulturellt färjade uttryckssätt Patienters egna förklaringsmodeller Förväntningar på hjälp Förmågor – resiliens Att patienter blir aktiva i beslut om vård och behandling – delat beslutsfattande!

24 Hjälpmedel vid diagnostik Kulturformuleringen i DSM-5
Syftar till att utforska betydelsen av kultur och kontext på ett individuellt sätt med stöd av en intervju, en s.k. kulturformuleringsintervju.

25 Kulturformuleringsintervjun
Ett sätt att försöka förstå hur en patient förstår sina besvär, orsak , lämplig behandling och prognos vid psykiatrisk diagnostik.

26 Kulturformuleringsintervjun (KFI)
16 frågor om kulturella faktorers betydelse för 4 områden: Hur personen ser på sina besvär Orsak, kontext, stöd- belastningsfaktorer, möjligt stöd, kulturella identitetens betydelse Sjukdomshantering, tidigare hjälpsökande, hinder till vård, Aktuellt hjälpsökande, önskad hjälp, relationen till klinikern

27 Berättelsen Om besvär och migration kan ge mycket information och underlätta för att formulera meningsfulla följdfrågor

28 Utvecklingsbehov Utbildning av personal
Utbildning på grundutbildningar Utbildning i specialstutbildningar Metodutveckling Implementering av ny kunskap Utvärdering Forskning

29 Metodutveckling: - om att anpassa KBT till kulturell variation

30 Språk: http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/psykiatrisk-tvangsvard.html

31 Transkulturell psykiatri
En anpassning mot mångfald, mot social och kulturell variation

32 Transkulturell psykiatri
Betydelsen av kultur och kontext Behöver förstå på ett individualiserat sätt Inte skapa stereotypier Utveckla metoder till att beakta kulturell variation Tex genom att bygga upp kontakombud i mindre landsting

33 Transkulturell psykiatri handlar om:
God vård till varje enskild individ. En god psykiatrisk vård är en del ett större projekt av att bygga ett tolerant mångkulturellt samhälle.

34 Tack! sofie.baarnhielm@sll.se www.transkulturelltcentrum.se
Bild: Jan Edlund


Ladda ner ppt "Sofie Bäärnhielm överläkare, med dr, enhetschef"

Liknande presentationer


Google-annonser