Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen"— Presentationens avskrift:

1 Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen
Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen. Risken för en unge att dö var större av en timmes ensamhet på savannen än av hunger eller törst = att hålla sig nära modern / motsvarande mycket betydelsefullt. Människan har flera medfödda beteendesystem bland annat anknytnings-systemet. Anknytning färdig vid ca månader

2 Anknytning = varför vi är en relationell primat
Anknytning = varför vi är en relationell primat. Syftet med anknytning är röra sig bort från fara men röra sig mot det som ger trygghet! Trygg anknytning ca 65 % Otrygg ambivalent ca 5-10 % Otrygg undvikande ca 15 % Desorganiserad ca 15 % Tydligt samband mellan störda anknytningar och senare utveckling av psykisk ohälsa. Anknytningar går att utveckla i t ex terapi.

3 Vägen in – resultat flödesschema
198 deltagare har startat 60 ♂ 138 ♀ 27 deltagare fortsatt sjukskrivna på försörjningsstöd 6 ♂ 21 ♀ 38 deltagare har återvänt till sjukförsäkringen 10 ♂ 28 ♀ 102 deltagare har Gått hela vägen in 36 ♂ 66 ♀ 26 deltagare har fått S/A 11 ♂ 15 ♀ 78 deltagare är i fortsatt Arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiv fungerande planering finns och framsteg görs. 17 ♂ 61 ♀ 29 deltagare är i arbete eller studier 12 ♂ 17 ♀ Mycket komplicerad och skör grupp som helhet. Åtta (8) deltagare har startat om

4 Hur ser våra patienter/deltagare ut. (presen 2
Hur ser våra patienter/deltagare ut?? (presen 2. Nordiska konferensen om arbetslivsinriktad rehabilitering) 2012 Åtta (8) patienter med relativt likartad muskel / psykitrisk / magtarmproblematik intervjuas. Åtta skådespelare återger berättelserna på en video som sen bedöms av 40 specialister i allmänmedicin. Resultat - 23 olika huvuddiagnoser! Slutsats –patienterna ger en väldigt mångtydlig bild Silje Mæland Högskolan Bergen 2. Nordiska konferensen om arbetslivsinriktad rehabilitering 2012

5 Elefanten ser olika ut beroende på varifrån man ser den!
Beroende på vart man står så ser elefanten olika ut! Står man vid svansen eller vid snabeln! 5

6 Rädsla och ångest! (och medicinska besvär)
Hur gör man nu för att ni sak hålla er vakna?? Rädsla eller ångest Förmåga att känna rädsla är en medfödd affekt och har ett tydligt evolutionärt överlevnadsvärde. Rädslan förbereder oss för kamp eller flykt. Undvikande är nära förenat med flykt. Ur evolutionär synvinkel är förstås en fördel att undvika situationer eller platser som innebär möjlig fara. Rädsla kan aktiveras via ett omedvetet men snabbt system där amygdala spelar en central roll. Ett långsammare system aktiverar hjärnbarken och resulterar i medvetenhet om rädslan och analys Rädslocentrum, där amygdalaär lokaliserat, har också ett mycket långvarigt minne och kommer ihåg händelser som vanliga känslominnet inte längre känner igen eller minns. (Carlsson et al. 2004). Förmåganinnebär ett mycket starkt ekologiskt överlevnadsvärde….. Tolkar situationen: ”Vid vattnet blev morfar uppäten av ett lejon….” ”Mamma blev skrämd av …..” Rädsla / stress och ångest hänger därmed nära ihop. Enligt nyare stressteori ska ångest ses som en förstärkt form av stress/rädsloreaktion. Ångesten är en negativt upplevd stress som kan variera i styrka från oro till panik och ren skräck. En ångestreaktion kan delas in i fyra delar: Fysiologisk – kan utryckas som motorisk oro Tankemässigt – i centrum är katastroftankarna Beteendemässigt, i första hand undvikande eller säkerhets och flyktbeteenden Känslan – kan beskrivas som oro, rädsla eller panik, ångest Det finns minst sex olika ångestsjukdomar och breda forskningsinsatser pågår. Vissa underliggande faktorer verkar vara gemensamma för flera ångestsjukdomar. Intolerans för osäkerhet (Intolerance of uncertainty / IU) framstår t ex som en betydelsefull sårbarhetsfaktor i flertalet ångesttillstånd (Boelen & Reijntjes. 2009). Den har rimligtvis också stor påverkan när det gäller rehabilitering. Den vanligaste formen av dysfunktionell ångest är den fobiska ångesten. I huvudparten ångestsjukdomar finns också distinkta fobiska inslag. Fobier brukar grupperas efter situationen som väcker oro. Huvudkategorier är: Agorafobi – dvs rädsla för situationer utan tydlig flyktväg Socialfobi – att utsättas för andra värdering Specifika fobier Prevalensen av ångest och fobier hos individer samhället är delvis osäkra eftersom ett huvudförsvar är just undvikande och att individen därmed inte söker hjälp. En bild kan ses hos en klarläggande omfattande kanadensisk studie (Shields. 2004) där 8 % av befolkningen över 15 år bedöms vid något tillfälle i livet uppfylla kriterierna för Social fobi och 3 % bedömdes har en pågående problematik. Problematiken var vanligare hos kvinnor och vanligare i lägre inkomstskit. Ångest har som tidigare beskrivits traditionellt också indelats i stimulusutöst och icke stimulusutlöst (orsaksutlöst). Den icke stimulusutösta ångesten är diffusare och innebär ofta obehagskänslor utan att det går att peka på en konkret orsak. Många faktorer talar för att den ångest som bedömts inte vara stimulusstyrd ändå ofta är det. Det är bara att ”stimulit” eller den utlösande faktorn är svårare att identifiera. Nyare forskning har visat att rädslo-centrets informationsprocess kan förklara detta (Carlsson et al. 2004) Rädslan eller ångesten som ett påtagligt hinder har uppmärksammats mycket under senare år inom den medicinska rehabiliteringsforskningen. 6

7 Morfar blev uppäten…. Tolkar situationen:
”Vid vattnet blev morfar uppäten av ett lejon….” Berättelserna kan fastna hos barnet! ”Mamma blev skrämd av …..” Rädsla / stress och ångest hänger därmed nära ihop. Enligt nyare stressteori ska ångest ses som en förstärkt form av stress/rädsloreaktion. Ångesten är en negativt upplevd stress som kan variera i styrka från oro till panik och ren skräck. En ångestreaktion kan delas in i fyra delar: Fysiologisk – kan utryckas som motorisk oro Tankemässigt – i centrum är katastroftankarna Beteendemässigt, i första hand undvikande eller säkerhets och flyktbeteenden Känslan – kan beskrivas som oro, rädsla eller panik, ångest Det finns minst sex olika ångestsjukdomar och breda forskningsinsatser pågår. Vissa underliggande faktorer verkar vara gemensamma för flera ångestsjukdomar. Intolerans för osäkerhet (Intolerance of uncertainty / IU) framstår t ex som en betydelsefull sårbarhetsfaktor i flertalet ångesttillstånd (Boelen & Reijntjes. 2009). Den har rimligtvis också stor påverkan när det gäller rehabilitering. Den vanligaste formen av dysfunktionell ångest är den fobiska ångesten. I huvudparten ångestsjukdomar finns också distinkta fobiska inslag. Fobier brukar grupperas efter situationen som väcker oro. Huvudkategorier är: Agorafobi – dvs rädsla för situationer utan tydlig flyktväg Socialfobi – att utsättas för andra värdering Specifika fobier Prevalensen av ångest och fobier hos individer samhället är delvis osäkra eftersom ett huvudförsvar är just undvikande och att individen därmed inte söker hjälp. En bild kan ses hos en klarläggande omfattande kanadensisk studie (Shields. 2004) där 8 % av befolkningen över 15 år bedöms vid något tillfälle i livet uppfylla kriterierna för Social fobi och 3 % bedömdes har en pågående problematik. Problematiken var vanligare hos kvinnor och vanligare i lägre inkomstskit. Ångest har som tidigare beskrivits traditionellt också indelats i stimulusutöst och icke stimulusutlöst. Den icke stimulusutösta ångesten är diffusare och innebär ofta obehagskänslor utan att det går att peka på en konkret orsak. Många faktorer talar för att den ångest som bedömts inte vara stimulusstyrd ändå ofta är det. Det är bara att ”stimulit” eller den utlösande faktorn är svårare att identifiera. Nyare forskning har visat att rädslo-centrets informationsprocess kan förklara detta (Carlsson et al. 2004) Rädslan eller ångesten som ett påtagligt hinder har uppmärksammats mycket under senare år inom den medicinska rehabiliteringsforskningen.

8 Beteendemedicinskt grupp - gemensam resurs och metodutvecklingsmodul
Kognitiva strategier för att hantera ångest och undvikanden. Muskulär integrering och medveten närvaro. Existentiella strategier. Detta för att orka hantera besvär från olika kroppsområden som finns och delvis förstärks under individens resa mot en ny tillvaro.

9 Affekter och känslor Affekter är medfödda biologiska system.
Finns: nyfikenhet, glädje, förvåning, rädsla, ledsnad, ilska, skam, avsky, avsmak. Känslor är när affekterna når medvetandet och tolkas. Många känslor hålls borta från medvetandet och fastnar i andra organ som blodtryck eller muskulär smärta

10 Viktiga steg i medveten närvaro är
att observera. Att vara uppmärksam på händelser, tankar, känslor kroppsreaktioner i nuet. att beskriva. Att sätta ord på det vi uppmärksammat. att inte värdera och döma. att inte resonera i kategorier som bra, dåligt, borde, borde inte osv.

11 Den existentiella dimensionen för hälsa
Coping - som innebär en individs förmåga att hantera påfrestningar. Self-efficacy - saknar svensk översättning men handlar konkret om individens tilltro till sin egen förmåga. Upplevd self-efficancy innebär att individen har en tilltro till den egna förmågan att genom egna handlingar påverka sitt eget liv. = Den existentiella dimension innebär att våra val är menings-skapande och det är utifrån valen vi bygger oss själva som individer dvs vår bild av vår förmåga och våra resurser.


Ladda ner ppt "Vi härstammar från nomadiserande primater som burit barnen"

Liknande presentationer


Google-annonser