Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av Äldrepsykiatriska teamet, en enhet inom Vuxenpsykiatriska verksamheten, SÄS Borås. - om vuxenpsykiatriska verksamheten - om äldrepsykiatri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av Äldrepsykiatriska teamet, en enhet inom Vuxenpsykiatriska verksamheten, SÄS Borås. - om vuxenpsykiatriska verksamheten - om äldrepsykiatri."— Presentationens avskrift:

1 Presentation av Äldrepsykiatriska teamet, en enhet inom Vuxenpsykiatriska verksamheten, SÄS Borås. - om vuxenpsykiatriska verksamheten - om äldrepsykiatri - vår målgrupp - vårt arbetssätt - våra resurser Thomas Floxmo Leg.sjuksköt/samordnare Äldrepsykiatriska teamet, SÄS

2 x x x x x x O X= allmänpsykiatrisk öppenvårdsmottagning O=specialist mottagning t.ex. - förstämningssjukdomar - psykossjukdomar - beroende - neuropsykiatri - personlighetsstörningar - depression / ångest Ca: 284.000 inv. Antal anställda inom vuxenpsykiatrin ca. 450 personer Ä Ä=Äldrepsyk.team för hela området Psykiatriska verksamhetens upptagningsområde V V=vårdplatser

3 Definition av äldrepsykiatri Allmänpsykiatri som vänder sig till den äldre befolkningsgruppen Till gruppen äldre räknar vi personer över 70 år. Äldrepsykiatrin skiljer sig från allmänpsykiatrin bl.a. på dessa områden; Normala biologiska åldersfenomen gör sig gällande Andra symtom vid psykisk sjukdom t.ex. depression; mera oro, ängslan, trötthet, värk, irritabilitet m.m (”åldersfärgning”) Större förekomst av organiska sjukdomar som ger psykiatriska symtom Mera somatisk sjuklighet Problem med polyfarmaci, biverkningar av läkemedel och förändringar i kroppens förmåga att ta upp, omsätta och utsöndra läkemedel Andra sociala förhållanden, rollförluster m.m. Interaktion mellan sjukdomsprocesser (akuta & kroniska )

4 Äldrepsykiatri Psykisk ohälsa hos äldre är i stor utsträckning ett dolt vårdbehov. Delvis en attityd & kunskapsfråga. Ofta presenterar äldre sin psykiska ohälsa i somatiska termer. T.ex. depression= värk, trötthet. Oro= yrsel. Ångest= huvudvärk Nedstämdhet, ångest och oro är vanliga tillstånd hos den äldre befolkningen. Man räknar med att 10-15 % av den äldre befolkningen vid en given tidpunkt är deprimerad. 1/3 av dessa upptäcks! När det gäller äldre på särskilda boenden och sjukhus når siffran 30-40%.

5 Exempel på orsaker till psykisk ohälsa hos äldre Det finns förstås många orsaker till psykisk ohälsa hos äldre liksom det gör hos yngre Orsakerna innefattar såväl somatiska, psykologiska och sociala faktorer Kroppsliga sjukdomar och organiska förändringar i hjärnan samt läkemedelsbiverkningar spelar en större roll för den psykiska ohälsan hos äldre. Omvälvande händelser t.ex. förlust av egna förmågor, förlust av närstående och vänner, påtvingad flyttning till annat boende, påtvingat kvarboende trots otrygghet med den nuvarande boendesituationen m.m. m. Näringsbrist Alkoholöverkonsumtion

6 Målgrupp för det SÄS baserade äldrepsykiatriska arbetet Arbetet vänder sig till äldre över 70 år som har nyinsjuknat i psykisk ohälsa och har behov av specialistpsykiatriska insatser. Äldre med redan känd psykisk ohälsa har kontakt med de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna runt om i kommunerna och de specialiserade öppenvårdsmottagningarna i Borås. Många har en välfungerande kontakt med primärvården. Teamet arbetar inte med demensutredning/behandling utan detta sker i enlighet med framtaget demensvårdprogram.Dvs. till största delen inom primärvården. Vid psykiatriska kliniken i Borås finns en avdelning med 6 vårdplatser avsedda för äldre.

7 Arbetssätt Arbetssättet är hembesöksbaserat och vi har inga traditionella mottagningslokaler vilket gör att våra bedömningar, uppföljningsbesök, samtal och konsultationer får ske i den äldres hem, på korttidsboende etc. Teamet arbetar mobilt, konsultativt internt inom vuxenpsykiatriska kliniken och övriga SÄS samt externt gentemot primärvård och kommuner inom hela upptagningsområdet. Läkare en dag per vecka, däremellan täta telefonkontakter och kontakter via elektroniskt journal-system. Nära samverkan med heldygnsvården. Anhörigkontakter Nära samverkan med primärvård, kommunal sjukvård, hemtjänst etc. Remiss krävs. Rådgivning måndag -onsdag samt fredag 08.30-10.00.Tfn 033-616 47 36

8 Äldrepsykiatriska teamets resurser Sjuksköterska 5 (varav en även samordnare) För tillfället 2 vakanta tjänster Läkare 20 % (en dag/vecka, därutöver hög tillgänglighet) Sekreterare 20 %

9 Tack för din uppmärksamhet !


Ladda ner ppt "Presentation av Äldrepsykiatriska teamet, en enhet inom Vuxenpsykiatriska verksamheten, SÄS Borås. - om vuxenpsykiatriska verksamheten - om äldrepsykiatri."

Liknande presentationer


Google-annonser