Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mellan äldreomsorg och psykiatri

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mellan äldreomsorg och psykiatri"— Presentationens avskrift:

1 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Om äldres psykiska ohälsa

2 Mellan äldreomsorg och psykiatri
I Sverige finns idag nästan 1, 7 miljoner människor, kvinnor och män, som fyllt 65 år. Psykisk ohälsa – framförallt depression, ångest - är att betraktas som folkhälsosjukdomar ÄNDÅ ÄR DET EFETERSATT!

3 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Äldres psykisk (o)hälsa omfattar en heterogen grupp människor med den gemensamma nämnaren att de fyllt 65 år! Det innebär att vi talar om ett område som sträcker sig från det normala åldrandet med dess olika skeenden, livskriser, psykiskt illabefinnande, psykisk sjukdom till psykisk funktionsnedsättning. Och så tror jag att det måste vara!

4 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Det betyder också att vi omfattar många olika insatser Förebyggande Behandlande Stödjande Det betyder insatser från Kommun Landsting

5 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Men det handlar inte bara om samverkan mellan huvudmännen… Primärvård, geriatrik, psykiatri, äldrepsykiatri, äldreomsorg, beroendevård, funktionshinder, socialpsykiatri, ekonomiskt-bistånd …

6 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Den stora utmaningen är emellertid våra egna föreställningar; individuellt och organisatoriskt, om ”äldre” och om ”psykisk ohälsa” Ålderism Stigma

7 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Kvinna Ganska gammal Svårt att gå; rollator Snäll, glad men kan vara deprimerad Mormor

8 Mellan äldreomsorg och psykiatri
”Det kan vara vem som helst” En man ca 40 år Det syns på honom, sliten Kanske farlig??

9 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Hur vi tänker, hur vi talar och vilka föreställningar vi har om äldre och om psykisk sjukdom har större betydelse för vårt handlande än vad vi tror! Elsa 74 år med schizofreni Elsa 74 år med schizofreni

10 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Men hur ser det då ut med den psykisk hälsan och ohälsan hos äldre? Paradox – äldre har en högre självskattad psykisk hälsa än unga men fler självmord och fler med en depressionsdiagnos samt omfattande förskrivning av antidepressiva läkemedel.

11 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Om vi tittar på sjukdomsgrupper så är panoramat motsvarande befolkningen i stort och epidemiologiskt ser det ut så här: Depressionssjukdom – procent (punktprevalens) Psykossjukdom – 1-2 procent; Bipolär sjukdom – 1-3 procent Andel personer med psykotiska symtom ökar efter 70 - och så alla övriga – NPF, Beroende …

12 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Det går också att se på målgruppen/området så här: Att drabbas i samband med åldrandet Att drabbas i unga år och åldras med psykisk funktionsnedsättning Att drabbas av demenssjukdom och annan psykisk ohälsa Att ha upplevt trauma i livet och åldras

13 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Det går att förebygga! Psykosociala insatser

14 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Depressionssjukdom är vanligare hos äldre än hos yngre Symtombilden har en ”åldersfärgning” Smygande symtom Ofta kroppsliga besvär, värk och trötthet Sänkt sinnesstämning Ängslighet och ångest Svårt att ta sig för saker – minnesproblem Sover för mkt eller för lite, äter för mkt eller för lite Irritabilitet

15 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Vi vet att vi har både en under- och en överbehandling av depression hos äldre Depression har en klar association med annan somatisk sjukdom och som leder till ökad mortalitet, minskad följsamhet till behandling och ökat lidande samt ökade behov av sjukvård De nationella riktlinjer för behandling vid ångest och depression - likartade rekommendationer oavsett ålder

16 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Äldre med tidigare trauma Fler kroniska sjukdomar, mer psykofarmaka, sämre självupplevd hälsa (Petkus, Gum, King-Kallimanis & Wetherell, 2009) Större svårigheter hantera åldersrelaterade besvär/sjukdomar (Shiraz & Shmotkin, 2008) Högre förekomst av PTSD, depression, ångest, somatisering (Amir & Lev-Wiesel, 2003) PTSD kan fortgå under livet och även reaktiveras i samband med åldrandet (Lindman, Port, Engdahl & Frazier, 2001)

17 Mellan äldreomsorg och psykiatri
PTSD – kunskapen om och betydelsen av detta i samband med åldrandet kan vara bristande. I en studie av äldre kvinnor med erfarenhet av våld, sexuella övergrepp var deras symtom osynliggjorda beroende på: Bristande kunskap Kvinnornas egen oförmåga/ovilja att berätta (Franco, 2007)

18 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Att inte längre vilja leva Självmord är vanligare bland äldre i de flesta industrialiserade länder Självmordstalen i Sverige har sjunkit i de flesta åldersgrupper utom bland de yngsta och äldsta Ovanligt att psykiskt friska äldre tappar livsmodet – även ovanligt i ett slutstadiet av cancer Äldre som tar sitt liv har inte sällan kort före varit på besök hos sin läkare En tredjedel har kommunicerat självmordstankar till sin läkare Tre fjärdedelar har kommunicerat självmordstankar till anhöriga

19 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Riskfaktorer Depression Psykos Leva ensam – bli ensam Alkohol Fysisk sjukdom … men också tillgången och möjlighet att ta sitt liv bidrar

20 Mellan äldreomsorg och psykiatri
VÅGA FRÅGA – VÅGA SE …

21 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Den magiska 65-årsgränsen

22 Mellan äldreomsorg och psykiatri
Vad händer i omvärlden?? Första hjälpen … Verktygslådan Webbutbildning Kliniska riktlinjer Vägledning Nationella satsningar

23 Mellan äldreomsorg och psykiatri
TACK


Ladda ner ppt "Mellan äldreomsorg och psykiatri"

Liknande presentationer


Google-annonser