Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Kalmar län har en svarsfrekvens på 82%, vilket är relativt högre än merparten av länen. Respondenterna i Kalmar län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt fyra femtedelar utav respondenterna från Kalmar län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Kalmar län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I KALMAR LÄN 5 n = 14 / Svarsfrekvens = 82% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Informationssäkerhet Digitalt utanförskap/innanförskap Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT KALMAR LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Kalmar län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 14/ Svarsfrekvens = 82% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Kalmar län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I KALMAR LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 82% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KALMAR LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KALMAR LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 82% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I KALMAR LÄN Top 5 påverkansområden i Kalmar län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 14 / Svarsfrekvens = 82% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I KALMAR LÄN 14 n = 14 / Svarsfrekvens = 82% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I KALMAR LÄN n = 14 / Svarsfrekvens = 82% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I KALMAR LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I KALMAR LÄN Hur svårt det är att omsätta entusiasm och höga förväntningar i praktiska handling. Risk för stuprörstänkande. Verksamhet och ledning måste anpassa sig till nya arbetssätt. Information och förankringsarbete kan det aldrig blir för mycket av. Lämnar man en aktör utanför så kommer de aldrig på banan. Rätt personer med mandat och strategisk befattning måste tillsättas i arbetsgrupper för att beslut och resultat ska förankras. Viktigt att digitaliseringsplanen kommer med i RUS annars finns den inte... Uthållighet och att återkoppla till politiken och ledande tjänstemän. Säkerställ förankring och var noga med att planerade aktiviteter genomförs och rapporteras. Allt utvecklingsarbete baseras på förutsättningarna. Kalmar län har tuffa infrastrukturella, demografiska och utbildningsstrukturella problem att brottas med, vilket borde föranleda regering och EU att ompröva synen på och stödet till denna region (jmf Norrland). Det kommunala självstyret har satt käppar i hjulet för utveckling av e- förvaltning i kommunerna. "Och likväl rör hon sig..." Det måste ledas av en drivande person som får kommunernas förtroende. Vi måste få samtliga kommuner att inse vikten av en gemensam digital agenda. Tillgång till bredband (fiber) även på landsbygden. Med så många deltagande parter, med delvis olika uppdrag, är det viktigt att tidigt skapa en samsyn kring uppdrag och inriktning. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I KALMAR LÄN Utan tydlig ledning, samverkan och strategi händer inget. Gräsrotsrörelser måste mötas av incitament och samordning uppifrån. Idag har vi en kastrull med kokande vatten - utan lock (ledning) försvinner all energi ut i luften men med lock kan det bli ett ånglok som driver framåt. Nyckelpersoner måste vara engagerade och driva utvecklingen med mandat Förankringen uppåt, klara och tydliga besked från beslutsfattare vilka prio som skall göras Det vi väntar på nu är att se vilken vilja som finns och hur det ska kunna finanseras. Sedan gäller det att hålla tempot uppe påminna och hålla den digitala agendan på den dagliga agendan. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Skola och utbildning Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg Digitalt utanförskap/innanförskap 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning E-tjänster och e-förvaltning Samverkan Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Övrigt Skolan 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING KALMAR LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser