Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Västerbottens län har en svarsfrekvens på 79%, vilket är relativt högre än merparten av länen. Respondenterna i Västerbottens län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Över varannan utav respondenterna från Västerbottens län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Västerbottens län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERBOTTENS LÄN 5 n = 15 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Digital kompetens Annat E-tjänster/e-förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT VÄSTERBOTTENS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Västerbottens län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 15 / Svarsfrekvens = 79% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Västerbottens län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I VÄSTERBOTTENS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERBOTTENS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERBOTTENS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer Entreprenörskap och företagsutveckling DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I VÄSTERBOTTENS LÄN Top 5 påverkansområden i Västerbottens län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 15 / Svarsfrekvens = 79% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I VÄSTERBOTTENS LÄN 14 n = 15 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTERBOTTENS LÄN n = 15 / Svarsfrekvens = 79% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERBOTTENS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTERBOTTENS LÄN Det gick långsamt framåt... Region Västerbotten är alldeles för offentlig-politiska för att hålla ihop ett agendaarbete värt namnet. Något som också tycks vara en risk med Digitaliseringskommissionen. Finns mycket kompetens i länet. Vad många idéer som finns om hur vi kan digitalisera länet. Den digitala företagsnyttan har svårt att ta plats i det konkreta dagliga arbetet. Prioriteringen från regionen har blivit digitalisering av offentliga processer i kommuner och landsting. Dialogen om näringsnyttan har hamnat i andra hand, vilket är dåligt. Fler resurser behövs för att möjliggör fler satsningar. Ökad kompetens och förankring i kommunerna en nödvändighet! Saknar detaljerad plan för arbetet. Behovet av att samverka och ha ett brett angreppssätt Stora kommuner måste gå först och sen understödja de små kommunerna i arbetet. Skillnader mellan stora och små kommuner måste överbryggas. Landstinget måste med mer aktivt. Kommun och landstingsledningarna behöver kompetensutvecklas. Politiken måste engageras. Agendan måste förankras i kommunerna. Tydliga handlingsplaner behövs. Allting tar alltid längre tid än man tänkt sig i en politisk organisation. Prioritering av frågor skiftar kontinuerligt utefter skeenden i omvärlden. Digitaliseringen kan och bör vara loket som driver förändring och utveckling. 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Digital kompetens E-tjänster/e-förvaltning Entreprenörskap och företagsutveckling Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Samverkan Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Stötta företagens digitalisering Bredbandsutbyggnad Tydligare styrning och samordning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Övrigt Stötta företagens digitalisering 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTERBOTTENS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser