Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BLEKINGE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BLEKINGE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BLEKINGE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Blekinge län har en svarsfrekvens på 69%, vilket är relativt lågt i jämförelse med de övriga länen. Respondenterna i Blekinge län förefaller ha en relativ delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. En tredjedel av respondenterna i Blekinge län arbetar huvudsakligen med IT-frågor i deras yrkesroller. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181372%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Blekinge län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I BLEKINGE LÄN 5 n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT BLEKINGE LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Blekinge län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg Entreprenörskap och företagsutveckling Skola och utbildning Bredband och elektroniska kommunikationer 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Blekinge län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I BLEKINGE LÄN n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I BLEKINGE LÄN? n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I BLEKINGE LÄN n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I BLEKINGE LÄN Top 5 påverkansområden i Blekinge län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 18 / Svarsfrekvens = 69% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGEENDAN FÖR DIGITALISERING I BLEKINGE LÄN 14 n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 Lärdomar och påverkansfaktorer

16 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I BLEKINGE LÄN n = 18 / Svarsfrekvens = 69% Källa: Digitaliseringskommissionen 16

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I BLEKINGE LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I BLEKINGE LÄN Förankring inåt i kommunorganisationerna - gemensam prioriteringar Det blir ingen riktigt "verkstad" om politikerna avsätter medel till arbetet. Att inte uppfinna hjulet igen utan se till att det blir bättre och mer användbart. Att hitta snabba/enkla insatser för att skapa bra exempel och därmed få ett positivt arbete Kommunikation är viktigt Att det krävs resurser att förverkliga de mål som tagits fram. Att ha med människor med olika uppdrag från olika företag och verksamheter. Jätteviktigt att politiker engagerar sig och tar ansvar. Det tar mkt längre tid än jag trodde, det är svårt att prioritera om medel för att göra. Det är inte gratis! Ha tydliga mål. Ha en tydlig process under angiven tid. Fortsätt arbeta trippelhelix, samverka! Hitta nyckelpersoner som brinner för digitaliseringsfrågor Bra med tydlig resurs som projektledare. Våga prova nya metoder. Viktigt med bred förankring. Vikten av gemensamt mål Ökat behov av resurser, bättre förmåga att gå från ord till handling och tydligöra uppnådda resultat. Svårt att få beslutsfattare att komma till skott när vi har så olika ekonomiska förutsättningar. Tydligare avstämning om att vi alla har samma målbild och också ungefärlig uppfattning när vi ska vara där, att ansvar och uppdrag är tydligt, avstämning av vad som ska göras och av vem, uppföljning och engagemang. Viktigt att ta tillvara på de krafter, myndigheter, organisationer och individer som är intresserade och aktiva. Viktigt att sudda ut kommunprestige och jobba tillsammans med gemensamma mål. Hålla berörda aktörer uppdaterade på aktuellt läge. Samverkan behövs även mellan regioner 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Skola och utbildning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Finansiering E-tjänster och e-förvaltning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Bredbandsutbyggnad Övrigt Finansiering Tydligare styrning och samordning Bredbandsutbyggnad E-tjänster och e-förvaltning Samverkan 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING BLEKINGE LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser